Færdselsstyrelsen: Force majeure

For at forebygge chaufførmangel er der i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og efter forhandling med transportministeren, udstedt en bekendtgørelse som forlænger gyldigheden af visse kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Samtidig ophæves forbuddet mod chaufførudlån midlertidigt.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020:

 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring- C 1
  – C1/E
  – C
  – C/E
  – D1
  – D1/E
  – D
  – D/E
 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
 • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
 • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Der kan derudover uanset § 6a, stk. 1 i lov om godskørsel ske udlån af chauffører mellem virksomheder med tilladelse til godskørsel for fremmed regning efter § 1, stk. 1 i lov om godskørsel.

Dette gælder til og med 30. marts 2020.

Bekendtgørelsen kan findes her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213476

Regeringens forslag til støttepakke til selvstændige

Udover “3 partsaftalen”  som kom tidligere på ugen har regeringen i dag fremlagt forslag til to midlertidige kompensationsordninger:

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter.

Kompensationsordning for selvstændige

Læs nærmere om betingelserne for at opnå støtte:

eller se Finansministeriets hjemmeside