Nyhedsbrev nr. 2 2016

Generationsskifte – planlæg det i god tid!

ITD’s uddannelsesafdeling afvikler i øjeblikket sit første vognmandskursus, som fører kursisterne frem til en endelig prøve, der – når den er bestået – giver ret til at ansøge om godsvognmandstilladelse. Kursister fra et par af foreningens medlemsvirkomheder deltager på det første igangværende kursus og målet er, at vognmandskurset tilbydes i første omgang 2 gange om året. Så står virksomheden f.eks. overfor et generationsskifte er ITD’s nye vognmandskursus målrettet dette behov. Se øvrige kursustilbud i ITD’s forårskatalog, som netop er udkommer – her!

GPS overvågning af medarbejdere er lovligt men..

Virksomhederne må gerne registrere medarbejdernes færden via GPS. Men det er afgørende, at hver enkelt medarbejder bliver informeret om, at overvågningen finder sted, hvad formålet er med overvågningen, og hvad oplysningerne kan blive brugt til. Hvis man indfører GPS-overvågning, skal man varsle det senest seks uger inden, overvågningen bliver sat i værk. Kravet om korrekt information af medarbejderne, blev fornylig slået fast af Datatilsynet, der gav en påtale til en taxavirksomhed for at overtræde persondataloven. Virksomheden havde ikke informeret hver enkelt medarbejdere om overvågningen, formålet og hvad oplysningerne kan blive brugt til (Kilde ATL).

Nyhedsbrev fra SUPERDÆK

Januar nyhedsbrev fra SUPERDÆK er i luften og kan læses her!

RAV studietur 2016

Bestyrelsen har på sit seneste møde fastlagt tidspunktet for RAV’s studietur 2016. Turen gennemføres i perioden 22. – 29. september 2016. . Oplysninger om turmål og -indhold udsendes senere men sæt endelig X i kalenderen!

Færre biler til at klare godset

Trafik- og byggestyrelsen har nu offentliggjort den årlige statistik inden for området erhvervstransport. 2015 ser ud til at være året, hvor den stigende aktivitet i samfundet smitter af på godsvognmandserhvervet. Antallet af konkurser indenfor erhvervet er med 35 i 2015 kommet ned på antallet fra før finanskrisen.   Det samlede antal virksomheder ser dog ud til stadig at falde, dog ikke i samme tempo som i kriseårene. Efter rekordårene 2007 og 2008, hvor antallet af godsvirksomheder toppede med over 6.200 virksomheder kom antallet af godsvirksomheder i 2015 under 5.000. Antallet af tilladelser er i perioden fra 2007 og frem er således faldet fra ca. 40.500 til små 35.000. En tendens indenfor godserhvervet er, at virksomhederne gennem de seneste 10 år i gennemsnit besidder flere tilladelser.