Nyhedsbrev nr. 12 2017

Er vognmandsbranchen overladt til sig selv?

Det var en af påstandene, da foreningen forleden havde indbudt til temamøde om bremser hos Noer Service i Toftlund.

Udtalelsen kom fra René Lundegaard. der er teknisk ekspert med stor indsigt i bl.a. lastbilers bremsesystemer.

Læs referat fra medlemsmødet: Her!

Nye dagpengevilkår for selvstændige på vej

Selvstændige og lønmodtagere stilles fra næste år mere lige, når det gælder dagpenge.

Vilkårene for og kravene til de selvstændige kommer til at ligne lønmodtagernes.

Den 18. maj blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en aftale om nye dagpengeregler for selvstændige. Aftalen træder i kraft 1. juli 2018.

I erkendelsen af at grænserne for flere og flere danskere flyder, når det gælder den måde, vi arbejder og er ansatte på, vil politikerne nedbryde det skarpe skel, der p.t. er mellem at være selvstændig og lønmodtager.
Når det kommer til dagpengesystemet, harmoniserer politikerne reglerne, og fra næste år vil de nuværende regler for selvstændige komme til at ligne de regler, der allerede fra 1. juli 2017 gælder for lønmodtagerne.

Reglen om overskydende timer ophæves

Reglerne for beregning af dagpenge til lønmodtagere ændres fra 1.7.2017.

Dagpengesatsen bliver ændret fra en timesats til en månedssats. Her vil hovedreglen blive, at lønmodtagerens dagpengesats vil blive beregnet med udgangspunkt i indtægten fra de samlet set bedste 12 måneder ud af de sidste 24 måneder, inden man blev ledig.

Det har betydning for bl.a. eksportchauffører, for hvem det altid har voldt problemer at beregne et timetal, som tidligere er blevet lagt til grund for beregning af dagpenge.

Samtidigt ophæves reglen om overskydende timer.

Det betyder, at en chauffør, der har opsparet timer til afspadsering og bliver arbejdsløs ikke først skal afspadsere overskydende timer inden han kan få dagpenge.

Bøvl før det bliver bedre

Lappeløsninger er et kendt fænomen i vort lille land.

Nu skal det lappes på motorvejsstrækningen E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S. I første omgang med en forstærkning af nødsporet som en forberedelse til udbygningen.

Det er hårdt tiltrængt, men flytter måske blot kø-problemer til før og efter udvidelsen?

Læs om projektet, tidsplanen og forventede gener i byggeperioden på Vejdirektoratets hjemmeside

Nu bliver det lidt lettere at parkere

Det har måske ikke den store betydning for foreningens medlemskreds, men er dog en lille håndsrækning til branchen:

Pr. 1. juli bliver det nemlig tilladt at standse eller parkere i en yderrabat.

Det sker, efter at Folketinget for nylig har vedtaget lovforslag L 141 A – Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Tidsbegrænset parkering, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v..

Af paragraf 28, stk. 3 fremgår det, at man i byerne nu må standse eller parkere i en yderrabat. Som tidligere må man gerne uden for tættere bebyggede områder holde med en del af bilen oppe på fortovet, hvis bilen har en totalvægt på 3,5 tons eller derunder.

(Kilde: DTL)

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder velkommen til nyt medlem:
Niels Pagh Logistics A/S, 6600 Vejen