Nyhedsbrev nr. 21 2018

De gode lo og de onde græd – eller?

Ved mandagens rådsmøde i EU har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) forhandlet rammerne for en ny Vejpakke på plads med EU’s øvrige transportministre i Rådet. Ministeren kalder resultatet “en stor dansk sejr!”.

De centrale punkter i den nye Vejpakke, som de europæiske transportministre er enige om:

 • De nuværende cabotageregler bibeholdes, men der indføres en karensperiode på fem dage for at bekæmpe systematisk cabotagekørsel
 • Der indføres cabotageregler for vejdelen af en kombineret transport.
 • Klare udstationeringsregler for chauffører.
 • Tidlig indførsel af den intelligente takograf til at skabe bedre muligheder for kontrol.
 • Opretholdelse af forbuddet mod hvil i førerhuset.
 • Regler for varebiler i international transport

Om resultatet er en stor dansk sejr, vil nok afhænge af den endelige fortolkning og en personlig vurdering hos den enkelte vognmand.

Hvis det viser sig, at den endelige vedtagelse af pakken lukker nogle smuthuller og i småtingsafdelingen, at der bliver mulighed for to forkortede ugehvil, der kan udnyttes i højsæsonen, vil det nok betyde en forbedring af vilkårene for den danske vognmænd.

Vel og mærke, hvis der følger en effektiv kontrol med pakken!

Vejen viser Vejen

Vejen kommune gør en aktiv indsats for trafiksikkerheden. Carl Jørn Schmidt er foreningens repræsentant i kommunens sikkerhedsudvalg, der afholder regelmæssige møder for at drøfte planlagte tiltag til forbedring af trafiksikkerheden.

På det seneste møde oplyste kommunen bl.a., at i 2019 forventes de vestvendte ramper ved Vejen Ø anlagt, ligesom man håber at påbegynde etableringen af en cykelsti syd om Askov. En undersøgelse har således vist, at der ikke kan findes plads til cykelstier langs Vejenvej-Maltvej. Derfor er der i år tegnet på 3 forskellige forslag til linieføring syd om byen. De tre linieføringsforslag sendes i høring i løbet af efteråret.

I 2018 afsluttedes sideudvidelsen af Grindstedvej, cykelstien mellem Holsted og Føvling, samt sideudvidelsen af Damgårdvej. Endvidere oplystes det at der desuden er fundet midler til at etablere en 2 minus 1 vej mellem Vejen og St. Andst.

Vil du vide mere – så klik ind på det direkte link til referater på Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsudvalg

Her finder du de fulde mødereferater.

Overvågning af chauffører

Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold er et komplekst område, hvor bl.a. de over-ordnede databeskyttelsesretlige regler, ansættelsesretlige regler samt kollektive overenskomster og aftaler har betydning for de behandlinger af personoplysninger, der sker på arbejdspladser og i fagforeninger, mv.

DATATILSYNET har derfor udgivet en glimrende lille vejledning “Vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold”, der bevarer en del af de spørgsmål, virksomheden måtte have, hvis man har ansat personale.

Her finder man f.eks. svar på, hvad det kræver af samtykke, hvis man offentliggør ansattes foto og evt. kontaktoplysninger på firmaets hjemmeside.

Læs også om GPS-overvågning af køretøjer, som mange transportvikrosmheder benytter sig af (s. 35).

Hent vejledning her.

Cyberkriminalitet rammer virksomheder

De fleste virksomheder har sammen med deres assurandør eller mægler godt styr på virksomhedens skadesforsikringer.

I dag er den største risiko dog ikke, at lager eller kontor brænder eller lastbilen totalskades.

Indbrud i virksomhedens IT system kan oprette uoprettelige skade, som kan true eksistensen.

Som virksomhed er der mange faktorer, man skal være opmærksom på i forhold til cyberkriminalitet. En af faktorerne er, at politiet har spor at efterforske. Nationalt Cyber Crime Center har sammen med Dansk IT udarbejdet en vejledning til virksomheder – “Forholdsregler Ved brud på it-sikkerhedssystemer”.
Læs mere og download hele vejledningen

Endelig: 80 km/t for lastbiler fra 2019

Den netop indgåede finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indebærer at hæve hastighedsgrænsen fra 70 km/t til 80 km/t for lastbiler uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje.

Der er som følge af aftalen afsat de omkring 30 mio. kr., som skal finansiere en nedskiltning af hastigheden på de vejstrækninger, der ikke er egnet til den højere hastighedsgrænse.

Prisen er så at lastbiler samt lette og tunge vogntogs mulighed for at overhale på tosporede motorveje fremadrettet skal begrænses på yderligere 270 km af landets 2-sporede motorvejstrækninger.

Hvornår ændringerne reelt træder i kraft vil afhænge af, hvornår den nye skiltning er på plads

Nyhedsbrev nr. 20 2018

Så er der igen orden i geledderne

En af landets største transportkøbere Danish Crown har nu vist den del af transportbranchen, som benytter sig af udenlandske chauffører i udenlandske biler, hvor skabet skal stå.

Initiativet er stærkt foranlediget – og måske udelukkende af den grund – af mediestormen mod Kurt Beier. Usle boligforhold vil man ikke finde sig i, hvorimod man af gode grunde ikke blander sig i aflønningen af chaufføren. Der kræves blot, at chaufføren skal aflønnes med minimumslønsatsen i sit hjemland.

Det er selvfølgelig sympatisk at Dansh Crown sætter trumf på, så byggebranchen nu får kronede dage med på 8 uger at skulle indrette boliger til overnattende chauffører.

Men hvad hjælper det de chauffører, der så blot får besked på at campere på en rasteplads eller en tilfældig parkeringsplads? Og hvordan stiller kommunerne sig til en ansøgning om hotelbyggeri i et industrikvarter, hvor speditører eller vognmanden typisk har sin virksomhed?

DC fortjener selvfølgelig ros for initiativet, men denne branche har jo altid været kreativ og danske virksomheder med postkasse filialer i udlandet hører måske til de dygtigste af slagsen.

Se checkskemaet, som Danish Crown fremover vil anvende ved kontrol af transportleverandører: Kontrolskema

Læs erklæringen, som transportørerne skal underskrive: Transporterklæring

Husk registreringsattester og synsrapporter i bilen

Kører du til udlandet, skal du som udgangspunkt medbringe de originale registreringsattester for både motor- og påhængskøretøjer, idet de fleste lande vil kræve dette. Hvis du har en registreringsattest af den nye model, kan du nøjes med at tage del I af registreringsattesten med og beholde del II på kontoret.

Ved kørsel i Danmark kan man nøjes med en kopi.

Derudover skal man medbringe den seneste synsrapport og vejsidesynsrapport, hvis en sådan foreligger.

I Danmark, Norge og Sverige accepteres papirkopi eller elektronisk bevis for syn og vejsidesyn.
Du kan hente den seneste synsrapport her: http://selvbetjening.trafikstyrelsen.dk/sider/soegning.aspx

De øvrige EU-lande kan kræve at få forevist den fysiske synsrapport.

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbil

Det er 25 år siden den første Volvo FH rullede ud af produktionslinjen. Det fejrer Volvo Trucks nu med at markere tidspunktet for produktion af de første 1 000 000 producerede Volvo FH-lastbiler ved at sende en særlig ”25 edition” model på markedet.

Se en video af fødslen af ​​specialudgave jubilæumslastbilen – en hyldest til den ikoniske Volvo FH via link i Skifter Lastbils seneste nyhedsbrev, hvor der som sædvanligt findes mange særligt udvalgte tilbud.

Hent Nyhedsbrev SKIFTER Lastbil

Mortensanden fortæret

66 veloplagte medlemmer af RAV fejrede en rigtig hyggelig aften på Hovborg Kro med Mortensand på tallerknerne og en veloplagt Frode Munksgaard som indlægsholder.

Den solide tilslutning til dette arrangement nu 3. år i træk har motiveret bestyrelsen til straks at booke kroen til Mortensaften 2019 – den 8. november.

Ny digital vejledning om foder

Fødevarestyrelsens vejledning om foder fylder 421 sider!

Vejledningen omfatter også forhold som transportøren skal være opmærksom på så derfor kan der være behov for at vognmanden skal bladre alle over 400 sider igennem.

Men nu har Fødevarestyrelsen digitaliseret og samlet vejledning om foder og fodervirksomheder, så du nu kan søge på kryds og tværs i foderreglerne.

Man kan selvfølgelig også vælge at printe vejledningen, hvis man hellere vil blade. Men så skal der nok en frisk og hel pakke papir i printeren!

Find Fødevarestyrelsen hjemmeside, hvor du kan vælge at søge/bladre elektronisk – eller printe: Her!

Nyhedsbrev nr. 19 2018

Hvem gavner mediestormen?

Sjældent har vores branche fået så stor medieopmærksomhed som det har været tilfældet i den forgangne uge.

De fleste danskere, som færdes i fædrelandet, har i lang tid ikke kunnet undgå at bemærke udenlandske chauffører, som i dagevis camperer på rastepladser eller i industrikvarterer, tilbereder mad på kogeblus i vejsiden eller har vasketøjet hængende til tørre på fronthjelmen.

De fleste er vel også bekendt med, at disse chauffører via deres vognmænd og speditører udkonkurrerer deres danske kolleger ved at blive sat til at udføre systematisk cabotagekørsel. Det er de kun i stand til, fordi de kan nøjes med en langt lavere løn som er tilpasset leveomkostningerne i deres hjemland.

Det har virksomhederne nydt godt af og den menige dansker har været ligeglad. Lige indtil 3F’s veltilrettelagte kampagne skaber ”breaking news” og der bliver vist billeder af uhumske boligforhold i Padborg.

Så er den ”menige” dansker ramt af afsky, transportkøberne står i kø ved håndvasken og fagbevægelsen jubler.
3F fortjener ros for en veltilrettelagt kampagne.

Spørgsmålet er hvorledes de politikere, som nu forsøger at overgå hinanden i forargelse, vil reagere? Vil man slå sig til tåls med at problemet med ulige konkurrenceforhold er løst med indførelsen af 25 timers parkeringsbegrænsning på rastepladserne – eller vil man endelig tage fat om problemets kerne: EU’s frie bevægelighed?

Nye varebilsregler

Færdselsstyrelsen har netop offentliggjort de nye regler om godskørselstilladelser til visse varebiler samt uddannelses- og efteruddannelseskrav til varebilschauffører.

Reglerne betyder blandt andet, at kører din virksomhed godskørsel for fremmed regning med varebiler over 2000 kg og transporteres der enkeltcolli over 11 kg, så skal du have en vognmandstilladelse til godskørsel for varebiler, og chaufføren skal have et chaufføruddannelsesbevis til varebiler.

Har du du en varebil, som falder ind under reglerne skal du søge om en varebilstilladelse. Sender du din ansøgning senest den 1. april 2019, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019, hvor tilladelseskravet for varebiler træder i kraft.

Er egenkapitalkravet opfyldt og har du i forvejen godsvognmandstilladelse får du umiddelbart varebilstilladelsen. Har chaufføren ikke EU-efteruddannelsesbevis skal han have et chaufføruddannelsesbevis.

På forespørgsel oplyser Færdselsstyrelsen, at man endnu ikke har taget stilling til om en evt. “ledig” godsvognmandstilladelse kan træde i stedet for en varebilstilladelse.

Færdselsstyrelsen har oprettet en overskuelig hjemmeside, hvor du kan læse mere om krav til uddannelse, registrering – se den her: https://www.varebilskrav.dk/

Nyt om gebyrer

En ny bekendtgørelse fastsætter gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i 2019 og omfatter blandt andet en række nye satser som følge af, at varebiler reguleres i den seneste ændring af lov om godskørsel.

Det meddeler Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Det gælder blandt andet på følgende områder:

 • Gebyret pr. syn og omsyn forbliver 20 kr. i 2019.
 • Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance bliver nedsat fra 165 kr. i 2018 til 160 kr. i 2019.
 • Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019

Som følge af seneste ændring af godskørselsloven bliver to nye gebyrer indført på varebilsområdet:

 • Et gebyr for varebilschaufføruddannelsesbevis på 340 kr. i 2019
 • Et gebyr pr. udstedt tilladelse på 1.400 kr. i 2019 for tilladelse til vognmandsvirksomhed på varebilsområdet

Varsel om ferielukning i julen

Varsling af juleferie følger ferielovens regler om restferie og skal derfor varsles med mindst én måned inden ferien skal afholdes.

I år falder første feriedag mellem jul og nytår torsdag den 27. december 2018, og du skal derfor som udgangspunkt varsle ferieafholdelse senest mandag den 26. november 2018, hvis virksomheden eller dele heraf holder lukket i hele perioden mellem jul og nytår.

Afskaffelse af ordningen med sporadisk lønindberetning pr. 1. januar 2019

Efter den 1. januar 2019 kan virksomheder ikke længere være tilmeldt den såkaldte sporadiske
indberetningspligt af løn. Ændringen bevirker, at virksomheder, som i dag er registreret som arbejdsgiver med sporadisk indberetningspligt, og alene har pligt til at indberette løn i de måneder hvor de udbetaler løn, omfattes af en månedlig indberetningspligt.

Læs mere: Her!

Nyhedsbrev nr. 18 2018

Chaufførerne knokler mest

Lastbilchaufførerne hører til blandt dem, der arbejder mest i Danmark. Det viser en opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Lastbilchauffører er den jobgruppe, der kan bryste sig med at have den længste ugentlige arbejdstid i Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.De arbejder i gennemsnit 45,2 timer om ugen, fastslår en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det svarer til 8,2 flere timer end gennemsnittet.

Den oplysninger overrasker nok de færreste i transportbranchen. Men det får arbejdsmiljøforskerne til at placere chaufførerne i den høje risikozone når der gælder hjertekarsygdomme.

Det begrundes bl.a. med for meget stillesiddende arbejde, hvilket må bero på en forældet forestilling. For de fleste chauffører i national trafik får jo masser af motion og danske eksportchauffører, der tager de lange stræk er efterhånden en sjælden rase.

Der er helbredsrisici ved de fleste jobs. Det er der også når man står uden job og det er vanskeligt at indføre begrænsninger for folk, der gerne vil arbejde og udnytte de tidsrammer, som køre- og hviletidsreglerne sætter.

Så forudsat arbejdsmiljøforholdene ellers er i orden, er der bestemt ingen grund til at se skævt til folk, der godt vil “knokle”!

Snart vinterdæk igen

Vinteren nærmer sig med hastige skridt. Dermed varer det heller ikke længe, før der kræves vinterdæk og eventuelt snekæder på lastbiler i en række lande.

ITD opfordrer til at holde særligt godt øje med Tyskland og Sverige, hvor der er kommet eller kommer nye regler.

Læs om de kommende ændringer og om de overordnede regler for vinterdæk og snekæder her!

Mangler du et password for at læse artiklen, kan foreningens medlemmer henvende sig til ITD og anmode om log-in oplysninger.

Oversigt over håndhævelse af weekendhvil i Europa

Må chaufføren holde sit 45 timers ugehvil i lastbilen?

Reglerne siger, at det reducerede ugehvil gerne må holdes i lastbilen og man har derefter konkluderet, at det må det regulære hvil så ikke.

Det er de samme regler der gælder i Europa, men der er stor forskel, hvordan myndighedskontrollen udføres: I Frankrig vanker der bøder, hvis ikke chaufføren kan levere bevis for overnatning på hotel e.l., i Sverige er det helt frit – og i Danmark er man enige om, at overnatning ikke må ske i lastbilen. Men myndighederne mener ikke, de har mulighed for at kontrollere chaufføren.

Stor usikkerhed og forvirring som IRU (den internationale vognmandsorganisation) har forsøgt at afdække ved at lave en aktuel oversigt på håndhævelsen af det regulære ugehvil i lastbilen. Oversigten viser, hvordan forskellige europæiske lande håndhæver afholdelse af weekendhvil i lastbilen.

Se den her!

Oplev den nye Actros

Nu kan du deltage i Danmarkspremieren på den helt ny Mercedes-Benz Actros, der er mere moderne og økonomisk end nogensinde. Du kan se og opleve den helt tæt på til et hyggeligt arrangement hos Bent Pedersen AS, hvor der også serveres mad og drikke (psssst: Tarteletter som farmor lavede dem).

Dato: Tirsdag den 6. november kl. 17.00
Sted: Bent Pedersen, Storegade 244, 6705 Esbjerg Ø

Program:
17.00 Dørene åbner. Mulighed for prøvekørsel af Mercedes-Benz personbiler.
18.00 Actros præsentation ved Mercedes-Benz Danmark.
18.45 Spisning. Mulighed for at se nærmere på den ny Actros.
20.00 Indslag ved tidl. Fremmedlegionær, Brian Lange.
21.00 Tak for i aften.

Tilmeld dig på: mbtrucks-event.dk/bentpedersen
Læs mere om arrangementet og den nye Actros her!

Nyhedsbrev nr. 17 2018

Få tilskud til at forenkle styring og administration

De små og mellemstore virksomheder kan nu søge råd og vejledning og få tilskud til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe med at afklare, hvordan virksomheden kan digitaliseres og afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det.

SMV’er vil i denne forbindelse sige virksomheder med mindst 5 ansatte og det er Erhvervsministeriet, der har indset, at de mindre virksomheder måske afholder sig fra at købe dyr rådgivning, når man står over for at skulle indkøbe programmer til disponering og fakturering. Dermed kan man risikere at stå med en dyr løsning uden at få det tilstrækkelige udbytte. For der er mange leverandører, der tilbyder smarte løsninger og det kan være uoverskueligt at skulle vælge.

Overvejer du at indføre ny styringsteknologi for at lette det administrative arbejde og skabe et bedre overblik over biler og gods kan du søge om tilskud til rådgivning.

Nærmere information finder du på http://smvdigital.dk/

ITD indbyder til medlemsmøde

ITD indbyder til medlemsmøde på Hindsgavl Slot onsdag den 31. oktober 2018.

Foreningen har et associeret medlemskab af ITD og det betyder at alle medlemmer af Ribe Amts Vognmandsforening har mulighed for at deltage på lige fod med ITD’s øvrige medlemmer.

Programmet omfatter flere transportrelaterede indlæg og en 2-retters middag.

Program og link til tilmelding finder du her!

RAV studietur 2018 – et besøg i universet

Det var anderledes logistikopgaver, deltagerne i foreningens årlige studietur blev præsenteret for, da de 40 deltagere var på rundtur i Bremen området forrige weekend.

Ingen af de tilstedeværende medlemmer havde dog lyst til at byde på en ellers interessant opgave med at køre den årlige mængde af 90.000 tons malt til Bechs Brauerei – eller at fragte de 4.500.000 HL færdigprodukter væk – selvom det kunne krible i fingrene.

Til gengæld måtte det erkendes, at ingen i landtransport branchen råder over det rigtige materiel, når det drejer sig om at fragte udstyr ud til og affald hjem fra den internationale rumstation. Raketterne og de såkaldte ATV’er (Automated Transfer Vehicle) bygges på Airbus fabrikken i Bremen.

Under rundvisningen på Airbus fabrikken var der lejlighed til at “besøge” den internationale rumstation i form af en 1:1 model, der gav en fornemmelse af astronauternes trange arbejdsvilkår.

Det koncentrerede program levnede også plads til at dyrke det kollegiale fællesskab, som er et af foreningens kendemærker.

Mortensaften – tidspunktet nærmer sig

Traditionen tro indbyder foreningen også i år til “Mortensaften på kroen” – tidspunktet er fredag den 9. november 2018 – kl. 18.00.

Aftenens indlæg leveres af den kendte TV mand Frode Munksgaard, der bl.a. var ophavsmand til den populære tv-udsendelse “Hammerslag”.

Indbydelse til medlemmer med ledsager udsendes senere, men sæt allerede nu venligst X i kalenderen.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem

Benny Højbjerg Transport ApS, 6622 Bække

Nyhedsbrev nr. 16 2018

Er der organisationsfrihed i Danmark?

Under samme overskrift udtrykte vi i sidste nyhedsbrev forundring over, at vognmandsbranchen finder sig i, at der helt åbenbart ikke er organisationsfrihed i Danmark – i det mindste ikke når der er tale om arbejdsgivere.

De faglige medier har i mellemtiden omtalt et tilfælde, hvor et vognmandsfirma er blevet sympatikonfliktet af 3F Transportgruppen med krav om, at firmaet tegner en tiltrædelsesoverenskomst med fagforundet.

Dette sker, selvom virksomheden er medlem af ITD Arbejdsgiverforening og således er omfattet af overenskomsten mellem ITD-A/Krifa.

Men nu har en gruppe på ca. 40 vognmænd fået nok! Fredag har de afleveret et gruppesøgsmål mod 3F med påstand om, at Fagligt Fælles Forbund (3F) er uberettiget til at iværksætte kollektive kampskridt for at tvinge virksomhederne til at tegne overenskomst med Fagligt Fælles Forbund (3F) eller følge dennes overenskomst.

Sideløbende  tilpligtes Transport-, Bygnings- og Boligministeriet over for sagsøgerne at anerkende at have tilsidesat artikel 12 i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 11 i Den Euro-pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.

Der er tale om et gruppesøgsmål og Initiativgruppen håber at flere vognmandsfirmaer, der ønsker at støtte frihedskampen, vil tilslutte sig.

Læs pressemeddelelsen her

Højeste oliepris i 4 år

Alle transportvirksomheder mærker “på egen krop”, at brændstofprisen er steget voldsomt.

Olieprisen er nemlig steget til det højeste niveau i næsten fire år, og en tønde råolie koster nu cirka 515 kroner. Dermed er prisen på en tønde steget med cirka 145 kroner – svarende til en stigning på 30 procent alene det seneste år.

Råolie prisstigningen rammer slutprisen med varierende effekt.

Stigningen rammer dansk økonomi på samme måde som en skattestigning, der øger både virksomhedernes og husholdningernes energiudgifter. Virksomheder, hvor olie er en væsentlig del af produktionen, vil derfor kunne mærke en forskel.

I transportvirksomheder er olie netop en væsentlig del af produktionsomkostningerne, hvilket uvægerligt vil betyde forøgede transportomkostninger for transportkøberne.

Nye dagpengeregler for enkeltmandsvirksomheder

Den 1. oktober 2018 træder nye dagpengeregler i kraft. Har du en enkeltmandsvirksomhed, er reglerne vigtige for dig.

Reglerne er komplicerede, men er uheldet ude eller man vælger at lukke og slukke sin virksomhed og man får brug for at søge dagpenge, er det vigtigt at kende sine rettigheder.

ASE har lavet en grafik, der giver et overskueligt overblik over mulighederne for at opnå dagpenge, hvis man måtte få behov for det.

Se oversigten her.

Hvis du udelukkende er lønmodtager, gælder der andre regler for supplerende dagpenge

Danmarks Statistiks indekstal for lastvognskørsel 2. kvartal 2018

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 2. kvartal 2018 udgør 105,72 hvilket er en stigning på 1,72 pct. i forhold til 1. kvartal 2018. I forhold til 2. kvartal 2017 er det en stigning på 3,59 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel så som bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Hent oversigten her!

Kom og ønsk Kurt tillykke

25 års jubilæum som chauffør i samme virksomhed er en begivenhed, som skal fejres.

Det gør man hos Bennys Container Transport i Grindsted i morgen lørdag, når man fejrer chauffør Kurt Brunbjerg Pedersen, der den 1.10.2018 runder 25 års ansættelse i virksomheden.

Festen holdes i virksomhedens lokaler på Tårnvej 55, Grindsted fra kl. 13.00 hvor der bydes på pølser og fadøl.

Tilmelding på telefon 2069 0146 eller bct@email.dk

Se indbydelsen her!

Nyhedsbrev nr. 15 2018

Er der organisationsfrihed i Danmark?

Ingen tvivl om det, for det står i Grundloven fra 1849. Et eksempel på foreningsfrihed er arbejdsmarkedet,  hvor den positive foreningsfrihed er retten til at organisere sig, mens den negative tilsvarende er retten til at stå uden for. Dermed er eksklusivaftaler ulovlige.

Men Danske Godschauffører stiller i et opslag på deres hjemmeside under overskriften “Er det ren og skær magtkamp?” spørgsmålet, hvorfor et fagforbund organiseret under LO i samarbejde med en arbejdsgiverforening organiseret under Dansk Arbejdsgiverforening uhindret kan slippe afsted med at indlede konflikt mod en privat transportvirksomhed?

Den ramte virksomhed er endda organiseret som fuldgyldigt medlem af ITD-A og følger dermed foreningens overenskomst med Krifa.

” Med en organisationsfrihed i Danmark,- virker det en anelse mærkeligt,- at der kan varsles konflikt fra en organisation,- overfor en virksomhed,- der allerede er organiseret,- uden en reaktion af nogen art”, skriver Danske Godschauffører.

Underligt er det, at provokation og magtanvendelse får lov til at passere uden nogen reagerer – og hvem bliver den næste virksomhed, der får knægtet sin organisationsfrihed?

Pas på ledningerne!

Sikkerhedsstyrelsen, Energinet og Dansk Energi udgiver en folder, der er gratis og kan hentes på deres hjemmeside.Det sker på den meget tragiske baggrund, hvor en chauffør for ganske nyligt mistede livet, da han påkørte en højspændingsledning mellem Viborg og Karup.

Folderen, Pas på ledningerne og livet, indeholder bl.a. information om respektafstande omkring luftledningerne og er opdateret med de nyeste regler og vejledninger på området.

Hent folderen til dig selv og sine chauffører her

Regulering af offentlige gebyrer

Nogle gebyrer bliver dyrere, andre billigere iflg. den bekendtgørelse om regulering af gebyrer som Trafik-, bygge- og boligstyrelsen har sendt i høring.

Eksempelvis ændres gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser bliver justeret fra 155 kr. i 2018 til 180 kr. i 2019.

Se de nye takster her!

Har du brug for nye chauffører?

Dekra har tidligere haft stor succes med afholdelse af jobmesser og gentager nu sucessen.

Få en gratis stand på messen i Vejen den 27. september og kom i dialog med både nyuddannede og erfarne chauffører. Kontakt Susanne Jensen-Iversen på telefon 31 63 20 40 eller via e-mail susanne.jensen-iversen@dekra.dk og hør mere.

Læs mere om arrangementet her!

Kom og ønsk Ole Velbæk tillykke

Medlem af Ribe Amts Vognmandsforening, vognmand Ole Velbæk, Lundegaard Transport fylder rundt.

I den anledning indbyder Inger og Ole til åbent hus på Hotel Varde lørdag den 13. oktober fra kl. 13 til 17.

Tilmelding venligst senest den 5. oktober.

Se indbydelsen her!

Nyhedsbrev nr. 14 2018

Nu skal transporterhvervet blomstre

Under denne overskrift kunne man i “Transporttidende” for 20 år siden læse:

“Den nye organisation Dansk Transport og Logistik har sat sig et højt ambitionsniveau. Ikke alene vil man slås for, at transportvirksomhederne bliver anerkendt, så glæden og stoltheden vender tilbage. DTL vil også gøre de stærkeste tanker i transporterhvervets nye “Bibel”: Jan Trøjborgs danske erhvervspolitiske strategi for transport og logistik til hele EU’s politik.

– Vi skal være blandt de 2-3 bedste transportorganisationer i Europa, siger Michael Svane, der sammen med FDE’s direktør, Jens I. Petersen, skal stå i spidsen for DTL.

De vil så langt kræfterne rækker sørge for, at der ikke bliver vedtaget én relevant lov i Danmark, uden at transportervhervet bliver spurgt, og så vil de have hele erhvervet til at tage medansvar for et bedre image”.

Så kan man jo hver for sig i transporterhvervet her 20 år efter spekulere på, hvorvidt de ambitioner er lykkedes?

Husk reglerne når du ændrer en medarbejders job

Når du som arbejdsgiver ændrer på dine medarbejderes ansættelsesvilkår, kan det ind i mellem gøres uden videre. Andre gange er det nødvendigt at varsle det, mens visse ting slet og ret ikke kan ændres.

Små justeringer i arbejdsopgaver, placering af pauser eller lignende kan du ofte foretage uden hverken varsel, skriftlige aftaler eller andet. Det hører under din ledelsesret.

Når der sker væsentlige ændringer, opstår der en række opmærksomhedspunkter. En væsentlig ændring kan være en nedsættelse af arbejdstid, eller andet som påvirker lønnen. Det kan også være store ændringer i hvor arbejdet geografisk set udføres eller i arbejdets art.

Det er ikke præcist defineret i lovgivningen, hvad der skal til, for at noget er en væsentlig ændring. Hver ændring må vurderes for sig. Til gengæld er kravene til, hvordan man forholder sig, forholdsvis klare.

Spørg i din arbejdsgiverforening – eller på RAV’s foreningskontor.

ITD vognmandskurser efterår 2018

Har I et generationsskifte af virksomheden i tankerne, så skal den nye generation på vognmandskursus.

ITD tilbyder i efteråret 2018 to vognmandskurser, og det første begynder i begyndelsen af september.

Vognmandskurset kører i ugerne 36 og 41 samt et nyt kursus med start i uge 48, der afsluttes i uge 2 i 2019.

Læs mere om indhold og betingelser her!

Kører du farligt gods?

Kører du med farligt gods skal du som bekendt have tilknyttet en sikkerhedsrådgiver.

Foreningen tilbyder ekstern sikkerhedsrådgivning med brugerbetaling.

Ønsker du rådgivning og et personligt tilbud – så send en mail til foreningen via dette link: info@ravf.dk

Nyhedsbrev nr. 13 2018

Velkommen tilbage!

Ferietiden er ved at være overstået, men det er sommeren måske endnu ikke?

Ingen, som har holdt ferie denne sommer, kan vel klage over dårligt sommervejr. Men klage kan man altid for tørken har sat sine spor i landskabet. Det er først og fremmest en katastrofe for landbruget, men smitter uvægerligt af på vores branche som det vil gøre det på hele samfundet.

Mange vognmandsvirksomheder er afhængige af, at det går godt for landbruget. I “normale” tider kan man alt efter årstiden regne med et nogenlunde stabilt behov, hvilket gør kørselsplanlægning lettere og kapacitetsudnyttelsen mere optimal.

Ingen ved endnu, hvilken indflydelse den tørre sommer vil få på landbrugets transportbehov resten af året og hvilke problemer med betalingsevnen, man må frygte.

Til gengæld ser det ud til, at der stadig er godt gang i hjulene i den øvrige del af erhvervslivet, så vi alt i alt kan håbe på et travlt efterår.

RAV studietur 2018 til Bremen området

Tilmeldingsfristen til årets RAV studietur er udløbet og foreningen glæder sig over, at der igen i år er god tilslutning til årets tur, der køres i den forlængede weekend 21. til 23.9.18.

Efterårsturen, som foreningen selv tilrettelægger, er efterhånden blevet en skattet tradition med mange trofaste “stamgæster” men også med deltagere, som er med for første gang og som har lyst til at deltage i en tur med gode kolleger og inspirerende oplevelser.

Tjek dine medarbejderes kontrakter

I juni 2018 trådte den nye lov om forretningshemmeligheder i kraft. Det betyder, at du har rigtig god grund til at opdatere dine medarbejderes kontrakter – for ikke at stå med håret i postkassen, hvis de bryder deres tavshedspligt.

Også i vores branche har der været eksempler på at en ansat chauffør har opnået en så tæt tilknytning til en kunde, at han kan sige op og tage kunden med sig til en ny arbejdsgiver eller starte selvstændig.

Du kan eksempelvis ændre ordlyden i dine ansættelseskontrakter til: ”Lov om forretningshemmeligheder er gældende. Dette indebærer blandt andet, at brug og videregivelse af forretningshemmeligheder uden samtykke er ulovligt.”

Læs mere i denne artikel

DTL: Elektronisk transportdokument er OK

Mange chauffører modtager deres kørselsordre elektronisk, så derfor er det også i orden, at dokumentet er medbragt i elektronisk form. Det meddeler politiet i et svar til DTL.

Ligesom med de skriftlige anvisninger i elektronisk form kræver politiet, at dokumentet er let læseligt. En skærm, der er mindre end et A5-ark, vil de ikke acceptere som et transportdokument i elektronisk form. Er der fejl i transportdokumentet, kan de tage et billede som dokumentation. Er pc’en, tabletten eller IPad-en gået tør for strøm, eller er den blokeret med en kode, der ikke kan åbnes, vil det blive betragtet som ikke-medbragt transportdokument.

Man skal være opmærksom på, at udenlandske myndigheder som fx de tyske ikke accepterer elektroniske transportdokumenter med mindre, der findes farveprinter i førerhuset

Intet “Det Vilde Ræs” i 2018

Foreningen har de foregående 2 år i samarbejde med Superdæk og ITD inviteret til udstillingen “Det Vilde Ræs” hos NDI i Brørup den 1. weekend i september.

I år bliver det knap så vildt, for det har af organisatoriske årsager desværre været nødvendigt at aflyse arrangementet.

Det beklager foreningens bestyrelse, for udstillingen har hvert år tiltrukket mange interesserede besøgende, der bl.a. har kunnet deltage i en interessant rundvisning i NDI’s kæmpedomicil og få sig en god snak med de mange brancheudstillere.

Foreningen håber på, at traditionen kan genoplives i 2019.

Nyhedsbrev nr. 12 2018

Foreningen inviterer medlemmer på studietur

Foreningen har udsendt invitation til årets studietur, der afvikles i den forlængede weekend 21. – 23. september 2018.
For de fleste transportvirksomheder er det ikke et problem at distribuere varer i et område med en udstrækning på 400 km. Men hvis transporterne ikke kan foregå horisontalt, er der helt andre udfordringer, når logistikken i stedet kræver 400 km i højden.
Målet for turen er Airbus Defence & Space, hvor man bl.a. bygger rumfærger og Ariane-raketterne, der sætter satellitter i kredsløb i rummet.
Har du ikke modtaget invitationen kan du hente den her.
Tilmeldingsfristen er den 6.8.2018 og turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.
Spring køen over og klar det let – Tilmeld dig her!

Krav fra 1. juli 2018: Kun elektroniske udbud

Det har længe været udbredt praksis, men fra den 1. juli 2018 skal alle ordregivende myndigheder gennemføre udbud elektronisk. I praksis betyder det, at al kommunikation under en udbudsprocedure skal ske elektronisk, fx gennem et udbudssystem.

Al kommunikation i relation til udbuddet som modtagelse af ansøgninger og tilbud, herunder ESPD, spørgsmål og svar osv. skal fremover derfor foregå elektronisk.
Læs mere

Fra 1. juli 2018: Vejgebyr på 53.000 km tyske veje

Fra den 1. juli 2018 udvides maut, det tyske vejgebyr for lastbiler, til at gælde for langt flere tyske vejstrækninger end tidligere. Indtil videre med de samme satser som nu.

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på 15.000 km motorveje og motorvejslignende hovedlandeveje i Tyskland. Men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland, de såkaldte ”Bundesstrassen”.

For de, der ikke har en OBU i bilen, kan man fremover booke ture i en nyudviklet app fra Toll Collect. Appen er gået i luften og kan findes ved at søge efter ”Toll Collect – Mauteinbuchung” i de tre app-stores hos Android, iOS og Windows. Appen beregner turens maksimale længde og tager højde for korte pauser, trafikpropper og andet. Appen kræver forbindelse til internettet – når man booker.

Informationer kan fås på hjemmesiden: www.toll-collect.de

Ny EU efteruddannelse

Dekra har fornyet undervisningsplanen for den obligatoriske EU-efteruddannelse.
Og har man lyst til at tilbringe en uge af sin sommerferie på skolebænken, er der muligheder hele sommeren.

God sommer!

Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie.

Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!

Nyhedsbrev nr. 11 2018

Lempelser på K/H området – nu kan Politiet overholde loven

Rigspolitiet er tilsyneladende klar med en løsning på de IT-problemer, som hidtil har forhindret indførelse af en række lempelser i køre-/hviletidssanktionerne, som ellers skulle være trådt i kraft 1. juli 2017.
Lovændringen betyder, at overtrædelse af reglerne på køre- og hviletidsområdet vil blive sanktioneret mere proportionelt, og at der bliver indført et nyt system for frakendelse af førerretten for de store og tunge køretøjer.

De nye sanktionsregler på køre- og hviletidsområdet træder i kraft den 1. juni 2018.

Dette medfører bl.a, at bøder for overtrædelser, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse, nedsættes.

Samtidig forhøjes bøderne for de meget grove overtrædelser, som direkte har til formål at hindre effektiv kontrol, eksempelvis ved anvendelse af en falsk anordning, der kan ændre takografens registreringer.

Branchen har ventet i 10 år på at lovgiverne blev realistiske – og vi måtte så alså vente endnu 1 år på at Politiet indrettede sig efter den lovgivende magt.

Foreningen har afholdt medlemsmøde

Adv. Jacob Forman er det sikre trækplaster, når foreningen inviterer ham på besøg for at berette om hans indsats for branchen i de danske retssale.

Og ingen blev skuffet, da foreningen forleden havde inviteret til medlemsmøde i Hovborg.

I det mindste ikke over advokaten og hans indsats men måske over den manglende retssikkerhed, som man let får indtrykket af tilsyneladende hersker.

Jacob lagde i sit indlæg vægt på at arbejdsgivere beskytter sig imod ikke at komme i konflikt med arbejdsmiljølovgivningen. Det gøres bl.a. ved at sikre sig dokumentation for korrekt instruktion af medarbejdere, stille relevant sikkerhedsudstyr til rådighed og sørge for grundig oplæring.

Læs mere i Referat fra medlemsmøde

Ansvar ved vejarbejde

Mange forskellige parter har ansvar, når der er vejarbejde på vejene.

Ved vejarbejde er der to hensyn. På den ene side ønsker trafikmyndighederne at afvikle trafikken og på den anden side ønsker Arbejdstilsynet at sikre, at vejarbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har Vejdirektoratet, bl.a. i samarbejde med Arbejdstilsynet, udviklet 8 beskyttelsesmåder, der er egnet til forskellige vejarbejder og hastigheder.
Arbejdstilsynet har derfor udsendt en ny vejledning, der beskriver de forskellige aktører ansvar.

Vil du spare administrativt tid ved rekruttering?

Dekra tilbyder alle deres kunder gratis hjælp til at finde deres næste chauffør. På den måde sparer din virksomhed administrativ tid, undgår indrykning af jobannoncer, afholdelse af jobinterviews og meget mere. Dekra har mange gode kandidater, og kan hjælpe dig med at finde et godt match til din virksomhed.Ønsker du mere information eller øsnker du hjælp med rekruttering af din næste chauffør, så kontakt Susanne Jensen-Iversen på telefon 31 63 20 40

Læs mere på dette link!

Persondataforordningen

Det nye EU-derektiv (GDPR) trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Vi vil derfor sikre os, at du stadig er interesseret i at modtage vores nyhedsbrev, og at vi fortsat har dit samtykke til at sende nyhedsbrevet til dig.

Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, skal du afmelde nyhedsbrevet i bunden af denne mail.

Ønsker du fortsat at modtage vort nyhedsbrev, skal du ikke foretage dig yderligere. Derved giver du os dit samtykke til, at vi fortsat må have lov til at fremsende foreningens nyhedsbrev.

Vi beder dig derfor tage stilling til, om du fremadrettet også ønsker at modtage nyhedsbrevet. Vi benytter kun dine oplysninger og data til dét, som du har sagt ja til, som er at modtage nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev nr. 10 2018

DTL: Det kniber stadig med at tjene penge

DTL har forud for generalforsamlingen offentliggjort sin årlige konjunkturundersøgelse.

Den viser overordnet, at det trods økonomisk fremgang i erhvervslivet som helhed stadig kniber for vognmændene at tjene penge.
Indtrykket er, at forskellen mellem top og bund er udvidet: flere har underskud mens der er enkelte, der forstår at score kassen.
I enhver branche, vil der være aktører, der er dygtigere til at skabe overskud end andre. Men det er bekymrende, hvis en normal drift i en periode med højkontur resulterer i et decideret underskud hos flere.
Ingen tvivl om, at konkurrencen er hård – selvom kapacitetsudnyttelsen er i top. Men det er vel ikke for meget at forvente, at også transportbranchen i opgangstider har mulighed for at tjene en ekstra skilling til at stå imod med, når konjunkturerne vender.
Men det er først og fremmest op til branchens aktører selv.
Konjunkturanalyse er frit tilgængelig på DTL’s hjemmeside – Læs undersøgelsen her

Diesel kørselsforbud i Hamburg

ITD oplyser at gennemkørselsforbuddet i Hamborg træder i kraft den 31. maj 2018 på to af de mest trafikerede strækninger i bydelen Altona. Det drejer sig om dele af henholdsvis Stresemannstraße (lastbiler og busser) og Max-Brauer-Allee (personbiler, lastbiler og busser).

Alle dieselkøretøjer (personbiler, lastbiler og busser) med Euronorm 0 til 5 er omfattet af forbuddet. Disse køretøjer må ikke passere de berørte strækninger og vil derfor blive ledt uden om.

Læs mere her!

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Færdselsstyrelsen kunne for nylig konstatere, at der er opstået usikkerhed om betingelserne for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport.

Derfor udsteder Færdselsstyrelsen nu en vejledning, der redegør for forskellen mellem den tilladelsesfrie og den tilladelseskrævende særtransport samt for de individuelle betingelser, der skal være opfyldt.

Læs vejledningen her!

Medbring synsrapport i køretøjet

Angiveligt fordi man i EU har konstateret, at mange køretøjer, der er indregistreret i de medlemsstater, som er blevet medlem af EU efter 2004, er i teknisk dårlig stand, skal seneste synsrapport nu medbringes i køretøjet.
I Danmark ligger synsrapporterne ellers frit fremme for alle på flere hjemmesider, f.eks.  www.nummerplade.net
Ikke desto mindre slår Direktiverne nu fast, at alle motor- og påhængskøretøjer skal medbringe en synsrapport svarende til det seneste periodiske syn. Derudover skal der medbringes en rapport fra det seneste vejsidesyn, hvis et køretøj har været underlagt et vejsidesyn.
Ved kørsel i Danmark er det dog tilstrækkeligt at medbringe en kopi af synsrapporten/synsrapporterne – eventuelt i elektronisk form. Ved kørsel i udlandet skal den/de originale synsrapport/synsrapporter medbringes.

Nye synsregler

Samme EU direktiv betyder samtidigt, at der strammes op på udbedring af mindre fejl, der konstateres ved syn.

For danske bilejere vil den væsentligste konsekvens af de nye regler være, at visse typer af fejl og mangler fundet ved et periodisk syn, og som bilejeren hidtil har fået repareret uden yderligere kontrol, fra og med den 20. maj skal kontrolleres ved et omsyn. For eksempel vil en defekt pære i en forlygte frem over medføre et obligatorisk omsyn.

Læs mere på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Direktivet skærper og præciserer desuden blandt andet kravene for lastsikring.
Har du lyst at studere hele direktivet, findes det her!

Vagtskifte på kassererkontoret

Foreningens bestyrelse har konstitueret sig med en nye kassemester på kassererposten.

Jan Lillegaard overtager regnskab og medlemsadministration efter Niels Ove Kristensen, der udtrådte af bestyrelsen sidste år, men som i en periode herefter har hjulpet foreningen som ekstern økonomifunktion.
Foreningen vil således fremover have adresse hos Jans virksomhed, Vognmand Ernst Jacobsen A/S, Sdr. Egknudvej 1, 6870 Ølgod.

Nyhedsbrev fra Skifter Lastbil

Maj måned viser sig fra sin bedste side med sol og varme og kørsel på tørre veje.

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om Driver Challenge konkurrencen, om 2 års garanti på monterede reservedele og om servicekontrakten til dig, der har et køretøj, der er 4 år eller ældre.
Se nyhedsbrevet her!

 

Nyhedsbrev nr. 9 2018

DTL direktør langer ud

Hvis man optræder sammen med ITD, optræder man sammen med østalliancen, der har interesser, der aldrig kan blive almindelige danske vognmænds interesser. Så klar er udmeldingen fra administrerende direktør i Dansk Transport og Logistik, Erik Østergaard, i organisationens nyeste månedsblad.

Hele striden mellem de to organisationer, der begge repræsenterer den danske transportbranche og de danske vognmænd, bunder ifølge DTL-direktøren i en uenighed omkring nye EU-regler, der blandt andet skal bekæmpe unfair konkurrence på vejgodstransportområdet.

Det er en klar og kontant udmelding fra DTL direktøren, der gengives i en omtale i Jyske Vestkysten.

Medlemmernes værdi af et medlemskab af en af de landsdækkende brancheorganisationer måles formentlig på 2 discipliner: Den erhvervspolitiske indsats og medlemsservicen.

Fint med konkurrence på medlemsservice hvorimod en vis tilnærmelse på det erhvervspolitiske nok ville være i den samlede branches interesse.

Licitationsresultat vintertjeneste på statsveje

DTL oplyser, at Vejdirektoratet har udsendt licitationsresultatet af sit store udbud af Vintertjenester, der gælder snerydning og saltning på de 3.800 km statsveje i vinterhalvåret fra dette efterår og fire år frem.

Det overståede udbud har en samlet anslået værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af vintertjeneste på kørebaner, sidearealer og på stier og fortove mv.

Der blev afgivet omkring 100 bud og fundet leverandører til 141 af de i alt 147 delaftaler.

Resultatet af udbuddet kan fra den 23. april 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “afsluttede udbud” her

De resterende 6 delaftaler, som vedrører vintertjeneste på kørebaner, forventes genudbudt inden for kort tid her

Olieselskabet OK gør det igen

OK-koncernen har netop offentliggjort årsresultatet for 2017 og kunne præsentere et overskud på 537 mio. kr. før skat.

OK’s medejere, f.eks. vognmænd, forhandlere, landmænd og andre erhvervskunder, kan i forbindelse med årets resultat se frem til en udlodning på cirka 150 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år.

Udlodningen i år på ca. 18 ø pr. l. fordeles nu med 75 % i udbytte og 25 % til andelskontoen mod tidligere 50/50.

Foreningens medlemmer opnår derved samlet set en rabat på den gode side af kr, 1,70 incl. moms pr.l. – se venligst www.ravf.dk

Chaufføraflønning 1. maj og Grundlovsdag

3F/ATL overenskomsten:

Presserende arbejde kan begge dage udføres efter kl. 12 og afregnes da med en overtidssats svarende til:

 • 1, maj: første 3 timer som 1.-3. overtime – øvrige med højeste overtidstillæg
 • Grundlovsdag: Alle overtimer efter højeste overtidstillæg

Krifa/ITD-A overenskomsten:

 • 1. maj er almindelig hverdag
 • Grundlovsdag er en hel overenskomstmæssig fridag.

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.

Nyhedsbrev nr. 8 2018

Svenskerne – et vognhjul foran?

Er svenskerne klogere end danskerne?

Den svenske regering foreslår nemlig, at såvel transportkøber som myndigheder i langt højere grad end hidtil, gøres ansvarlig for at den bestilte godstransport foregår lovligt.

Er det et indgreb i den personlige frihed og adgangen til at drive erhverv når alle, der bestiller en underleverandør til at udføre en erhvervstransport, også bliver gjort ansvarlig for transporten udføres lovligt. Det gælder også svenske myndigheder, der køber transportydelser.

Eller er det en håndsrækning til de vognmænd og chauffører, der føler sig presset til at udføre en transport, hvor f.eks. lastsikringen ikke i orden og chaufføren ingen chance har for at udføre kontrol? Eller til den vognmand, der mister forretning fordi konkurrenten ikke praktiserer ansvarlige løn- og ansættelsesforhold?Vognmanden er som regel sidste led i transportkæden og vil altid være den, der står med “aben”, hvis noget går galt – ofte også, når han er uden skyld.

Strafferammen er ifølge det svenske lovforslag op til ét års fængsel.

Det er spændende om lovforslaget bliver vedtaget i Riksdagen og i givet fald om nogle danske politikerne kunne finde på at forslå det samme?

Læs mere om “Beställaransvar”

Fyraftensmøde om forebyggelse af kriminalitet i transportbranchen

Syd- og Sønderjyllands Politi inviterer sammen med transportbranchens organisationer vognmænd og transport- og speditionsvirksomheder til et gratis fyraftensmøde om kriminalitetsforebyggelse i transportbranchen. Arrangementet foregår tirsdag den 17. april 2018 i Vejen Idrætscenter.

Deltagelse i mødet er gratis, men det er nødvendigt med tilmelding på bvo007@politi.dk (Bolette Vogt) senest fredag , den 13. april 2018

Læs mere

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Processen er indviklet og tidskrævende og foreningen tilbyder derfor hjælp til medlemmer til at slippe nemmest muligt igennem.

Foreningen har indledt et samarbejde med Jakob Sørensen Madsen, der vil bistå foreningens medlemmer med udvikling af en persondatapolitik, der dækker behovet for fyldestgørende dokumentation. Jakob har gennemført processen i sin families vognmandsvirksomhed.

Tilbuddet sendes i løbet af næste uge til alle medlemmer.

Foreningen har revideret vedtægterne

Foreningen har på en ekstraordinær generalforsamling den 5.4.18. endeligt vedtaget det forslag til vedtægtsændringer, som blev fremlagt og enstemmigt godkendt på den ordinære generalforsamling i marts måned 2018.

Det drejer sig om principper for opkrævning af kontingent samt krav til foreningens formue.

Det reviderede sæt vedtægter kan hentes her!

RAV kalenderen

Foreningens næste arrangement er den 7. juni 2018, hvor der indbydes til medlemsmøde i Hovborg.

Advokat Jacob Forman gæster foreningen for at fortælle nyt fra de danske retssale, hvor han repræsenterer danske vognmænd.

Invitation udsendes på et senere tidspunkt men sæt venligst kryds i kalenderen.

 

Nyhedsbrev nr. 7 2018

Friere rammer for “Kombineret transport”

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har – efter pres fra EU – udarbejdet et udkast til revideret udgave af ’Bekendtgørelse om visse former for kombineret godstransport’.

Det betyder, at udenlandske biler indenfor en radius af 150 km må udføre transporter til og fra danske havne og godsterminaler uagtet varernes oprindelse eller endelige destination.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) slog på de europæiske transportministres rådsmøde i Bruxelles så sent som sidste sommer et slag for  afskaffelse af kombi-direktivet.

Men Danmark tør åbenbart ikke vente på at vejpakken forventeligt indfører regler om udstationering og danske lønninger. Dermed åbnes en ladeport for at udenlandske biler kan transportere alle søcontainere nationalt. Derudover har de mulighed for at påtage sig tømning af skibe med bulklast bestående af eksempelvis foderstoffer, skærver o.l. fra 3. lande.

Det ser foreningen som en ny trussel mod medlemmernes beskæftigelse og der er derfor rettet henvendelse til ITD’s erhvervspolitiske afdeling for at få assistance under høringsprocessen.

Ændring i sanktioner for overtrædelse af køre- og hviletidsregler på vej

Tirsdag 30. maj sidste år vedtog Folketinget en ændring af færdselslovens regler om blandt andet reglerne på køre- og hviletidsområdet

Ændringen betyder, at generhvervelse efter frakendelse af førerretten til lastbil, bus og stort påhængskøretøj på baggrund af overtrædelse af reglerne om størst tilladte totalvægt, reglerne om køre- og hviletid og reglerne vedrørende takografen ændres.

Som følge heraf ændres kørekortbekendtgørelsen for at indføre det nye generhvervelsessystem i bekendtgørelsen.

Ændringen træder i kraft ved ikrafttrædelsesbekendtgørelse forventeligt den 1. maj 2018.

Interesserede kan se forslaget til ny bekendtgørelse her:

Persondataforordningen – hjælp at hente

Persondataforordningen Indføres i Danmark 25. Maj 2018.

Den indeholder en række stramninger og lettelser i forhold til den nuværende persondatalov.

Den gælder for alle, der behandler persondata. Det betyder, at har man blot én kunde – eller én ansat er man omfattet af loven.

Dermed skal alle igennem en kompliceret proces med at beskrive, hvorledes man indsamler, opbevarer og deler persondata.

Foreningen er ved at strikke en komplet pakke sammen, så man kan få hjælp til det hele til en fast pris – stort set uden at røre en finger!

Mere følger!

Rund fødselsdag i Esbjerg

Vognmand i Esbjerg og bestyrelsesmedlem i Ribe Amts Vognmandsforening, Tonny Sørensen fylder rundt.

Det fejrer han ved at invitere kunder, forretningsforbindelser, venner & bekendte til reception

Onsdag d. 28. marts 2018 – kl. 12 – 15 på Bødkervej 4, 6710 Esbjerg V

Kom og ønsk Tonny tillykke – hent indbydelsen her!

 

Nyhedsbrev nr. 6 2018

RAV generalforsamling i nye rammer

Foreningens formand, Frede Matzen, bød velkommen i “nye rammer”, da omkring halvdelen af foreningens medlemmer mødtes til generalforsamling i den fine gamle Pavillon-sal på Hotel Arnbjerg i Varde i lørdags.

Generalforsamlingen fulgte dog det velkendte mønster med gode debatter og godt kollegialt samvær.

I sin beretning kom Frede Madsen traditionen tro vidt omkring:

“Fra fra den 1. 2009 maj fik transportører fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn adgang til frit at køre cabotage i Danmark.

Der er vist ingen tvivl om, at transportører fra de pågældende lande i de 9 år, der er gået siden da, har benyttet sig af retten. Og det er gået stærkt: allerede nu er polakkerne næsten udkonkurreret og filippinske chauffører er på vej ind for at erstatte chauffører fra de øvrige østeuropæiske lande.

Vore nabolande har reageret med værn men Danmark er EU’s duks og vi bryder os ikke om særregler!”

Medlemsfesten samlede 120 feststemte deltagere, der nød den gode mad og et veloplagt orkester i krosalen.
Takket være gode sponsorer kunne de heldige yderligere glæde sig over at tage imod en af de mange gevinster, udloddet af foreningens samarbejdspartnere.

Læs formandsberetning og referat fra generalforsamlingen  her!

Kendte ansigter i bestyrelsen

Iflg. foreningens vedtægter vælges formanden direkte af generalforsamlingen for en periode på 2 år.

I år var Frede Matzen på valg og blev genvalgt for den kommende 2-års periode.

På valg til bestyrelsen var Carl Jørn Schmidt, Jan Lillegaard og Bjarne Jensen. Bjarne Jensen havde meddelt, at han ikke ønskede at genopstille.

Valghandlingen gav derefter genvalg til Jan Lillegaard og Carl Jørn Schmidt og nyvalg til Aksel Junker, Hejnsvig.

Ferieåret går på hæld

Hovedreglen er: Har medarbejderen ikke afholdt sin ferie inden ferie året udløber den 30. april, går den op i røg!Men der er en række undtagelser – bl.a.:

Man kan overføre restferie til næste ferieår
Kan man ikke få brugt de allersidste feriedage inden 30. april, kan det aftales at overføre de sidste fem feriedage til næste ferieår (det svarer til en uges ferie). Det er et krav, at man mindst har optjent 20 dages betalt ferie. Læs om betingelser her.

Man kan få restferien udbetalt
Din medarbejder kan få udbetalt feriepenge for den 5. ferieuge, hvis denne ikke overføres til afholdelse i det næste ferieår.

 • For at få udbetalt feriepengene skal medarbejderen logge ind på borger.dk i perioden fra den 30. april til den 30. september.

Hvis medarbejderens feriegodtgørelse er på kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) og beløbet vedrører den 5. ferieuge, udbetaler Feriekonto automatisk beløbet til din medarbejder.

Hvis medarbejderen er berettiget til ferie med løn og værdien af den 5. ferieuge udgør kr. 2.250 eller mindre (efter skat og arbejdsmarkedsbidrag) kan du udbetale beløbet til din medarbejder.

I ovennævnte tilfælde vil det derfor ikke være nødvendigt at udfylde blanketten om udbetaling af den 5. ferieuge.

Helt særlige situationer – feriehindring
Har man været på barsel eller langtidssyg, er det en særlig situation (se alle særlige situationer her). I sådanne situationer man få op til alle feriepenge udbetalt.

Tyskland udvider mautstrækninger

ITD oplyser:

Hidtil har der været vejskat for lastbiler på cirka 15.000 km motorveje (og udvalgte hovedlandeveje), men nu indføres der maut på alle motorveje og hovedlandeveje i Tyskland (de såkaldte ”Bundesstrassen”). I alt vil der fra 1. juli 2018 være mautbetaling for lastbiler på cirka 52.000 km vej i Tyskland.

Læs mere – herunder om ny app til afregning – på www.itd.dk

Nyhedsbrev nr. 5 2018

RAV generalforsamling i morgen

Medlemmer mødes til RAV generalforsamling i morgen på Hotel Arnbjerg i Varde!

Generalforsamlingen starter kl. 09.00 med formiddagskaffe og tilmelding er ikke nødvendig.

Årets indlægsholder er bestyrelsesmedlem i ITD, vognmand Christian S. Madsen, S. Chr. Sørensen A/S, Skodborg.

Christian vil indvi os i status på nogle af ITD’s aktuelle erhvervspolitiske mærkesager og der bliver rig lejlighed til at diskutere!

VELKOMMEN til en spændende formiddag blandt gode kolleger i Varde.

Chaufførlønnen stiger – for nogle

Vi har netop passeret den første forårsdag – iflg. kalenderen – og i den uge hvor den 1. marts falder reguleres lønnen iflg. Transport- og logistikoverenskomsten, hvor 3F er part.

Grundlønnen for timelønnede chauffører stiger fra kr. 123,60/t. til 126,10/t.
For en chauffør med kvalifikations- og anciennitetstillæg betyder det en stigning fra kr. 150,05/t. til kr. 152,55/t.

Særlig opsparing stiger fra 2,7% til 3,4% af den ferieberettigede løn.

Du kan downloade hele lønoversigten fra Transportgruppen 3F’s hjemmeside – eller kontakte foreningen og få den tilsendt via mail.

I ITD-A/Krifa overenskomsten er der ikke aftalt regulering af minimallønssatsen i løbet af overenskomstperioden, som udløbet den 30.06.2018.

Nyhedsbrev nr. 4 2018

Nettet stammes om varebilerne

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har modvilligt sendt sit lovudkast om en tilladelsesordning for varebilskørsel for fremmed regning i høring hos transportbranchen frem til den 9. marts.

Lovudkastet – som fremsættes som lovforslag i slutningen af marts og skønnes at omfatte omkring 12.000 af de i alt 400.000 varebiler med danske nummerplader – gælder varebiler mellem 2 ton og 3,5 ton, der kører gods for fremmed regning og derved konkurrerer med lastbiler over 3,5 ton.Det gælder altså ikke firmakørsel i egne varebiler eller håndværkerbiler.

Hvilke krav til uddannelse, tachografer, aflønning af chauffører m.v. der vil blive gældende vides endnu ikke, men de bliver formodentlig ikke så omfattende, som den nuværende Godskørselslov, der gælder for lastbiler over 3500 kg.

Er der tale om endnu en begrænsning af den personlige ret til at udøve sit erhverv som vognmand – eller er det en hårdt tiltrængt regulering af området, hvor varebilerne har kunnet operere på langt friere vilkår end “rigtige vognmænd”?

Nærmere oplysninger fremgår af: Høringsbrevet

Foreningen fornyr aftale med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere mellem 5 og 12 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2017 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 16 ø. pr. liter.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Vognmænd giver speditører baghjul

Det går godt for de danske vognmænd. Vi er blevet bedre til at tjene penge, og der er udsigt til yderligere fremgang i 2017.  Årsagen er det generelle opsving i samfundsøkonomien. Der skal flyttes flere varer samtidig med, at vi er i en tid med knaphed på chauffører og biler.

Sådan konkluderer Deloitte i deres årlige Transportanalyse, som netop er udsendt.

De gode tider afspejler sig i vognmændenes indtjening, der i snit er steget fra cirka 30.000 kr. pr. ansat i 2015 til 48.000 kr. i 2016. Og de foreløbige tal for 2017 viser, at pilen fortsætter opad. Det er dog stadig de mindste vognmænd, der tjener mest pr. ansat.

Derimod er det svære tider for speditørerne: det primære resultat er faldet fra ca. 84.000 kr. i snit i 2015 til ca. 20.000 kr. i 2016. Den store nedgang skyldes især de store speditører med over 100 ansatte, hvis indtjening er styrtdykket fra 70.000 kr. i 2015 til ca. 7.000 kr. i 2016.

Spændende læsning – hent hele rapporten via dette link – og sammenlign evt. med dine egne tal.

RAV kalenderen

Bestyrelsen har fastlagt tidspunkterne for foreningens faste programpunkter i 2018.

Sæt venligst kryds i kalenderen ved:

 • 3. marts 2018: Generalforsamling og medlemsfest i Varde
 • 7. juni 2018: Medlemsmøde
 • 20. – 23.09.2018: Studietur til Hamburg med besøg på Airbus fabrikkerne
 • 9. november 2018: Medlemsmøde – Mortensaften på kroen

RAV generalforsamling – nærmer sig

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling lørdag den 3. marts i Varde.

Deltagelse kræver ikke tilmelding – man møder bare op!

Samtidigt inviteres til medlemsfest samme aften og sted og bestyrelsen håber på den kendte solide tilslutning, så vi igen i år får et brag af en fest!

Tilmelding til et medlem af festudvalget.

Foreningen fornyr aftale med Skifter Biler

Foreningen har fornyet samhandelsaftalen med Skifter Biler A/S, Aabenraa, Padborg, Herning og Esbjerg om servicemuligheder og tilbud.

Aftalen indebærer bl.a. rabat på timepriser (PHV/Trailer), rabat på lørdagstillæg, expres-service og bonusaftale.

Læs mere på www.ravf.dk/indkøbsaftaler.

Nyhedsbrev nr. 3 2018

Når miljøiveren overhaler sig selv

Fra 1. juli 2019 skal alle lastbiler i de større danske byer leve op til Euro 6-normen – og ikke blot Euro 4-normen, som tilfældet er i dag. Det er i hvert fald indholdet i det beslutningsforslag, som fire af oppositionspartierne fremsatte før jul i Folketinget.Det vil betyde, at alle lastbiler, som ikke opfylder Euro 6-normen, enten skal udskiftes med nye eller have eftermonteret udstyr til at opfylde miljøkravene i Euro 6. Men den sidstnævnte løsning kan slet ikke lade sig gøre.

Lastbil Magasinet har nemlig forespurgt en række danske lastbilimportører, om det vil kunne lade sig gøre at ”opdatere” fx en Euro 5-lastbil til at opfylde Euro 6-normen: Såvel Volvo som Scania og MAN bekræfter at en opgradering af  Euro 4/5-motorer til ”ægte” Euro 6 er ikke mulig.

Dermed er eneste mulighed for at beholde bilen og leve op til kravene i miljøzonerne – en ny motor – som sandsynligvis ikke passer.

Lad os håbe at det lovforslag bliver opgivet eller udsat i en længere årrække!

Nu kan du få direkte besked om vejarbejde på motorvejen

Vejdirektoratet har sat gang i udbygningen af motorvej E45 ved Skanderborg, hvilket de næste to år giver høj risiko for kø og forsinkelser for trafikanterne mellem Horsens og Aarhus. Der er nu god hjælp at hente i Vejdirektoratets nye informations-service.

Nu kan trafikanterne nemlig få aktuelle servicebeskeder på mobilen via appen Trafikinfo. Servicen er til alle, der har behov for at være opdateret om den aktuelle trafiksituation på vejene på forhånd og undervejs, eller som bare gerne vil vide, hvad der sker på strækningen den kommende tid.

I Vejdirektoratets app Trafikinfo finder man nu projektet under menupunktet ”Projekter”. Aktiver ”Følg” for at modtage information.Vejdirektoratet skal udbygge motorvej E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S fra 4 til 6 spor. Udbygningen vil stå på indtil efteråret 2019.

Klik på billedet og læs mere:

Frist for indberetning af affaldsdata er flyttet

Det er igen tid til at indberette affaldsdata til Affaldsdatasystemet.

Indsamlere, som har indgået aftale med deres kunder om at overtage ansvaret for kundens affald, som er ”egnet til materialenyttiggørelse”, har ifølge en ny bekendtgørelse fået 15 dage mere til at indberette data til affaldsdatasystemet. Fristen er nemlig ændret til den 15. februar.

Senest den 15. februar 2018 skal data for 2017 være indberettet til affaldsdatasystemet.

Se frist og find vejledning i bilag 1 i bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet – klik her

For få lærlinge kommer til at koste

Fra 1. januar 2018 er der kommet nye regler om Praktikplads-AUB, som gælder alle arbejdsgivere, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder.

Praktikplads-AUB belønner arbejdsgivere, der ansætter mange elever, mens arbejdsgivere med for få elever skal betale et større bidrag. Det kan få stor betydning for, hvor mange elever du skal ansætte – allerede i 2018.

Måltallet for elever afhænger af, hvor mange erhvervsuddannede medarbejdere, som er ansat i din virksomhed. Det gælder uanset, om medarbejderen bruger sin erhvervsuddannelse i sit nuværende job.

Beregningsreglerne er komplicerede men i april 2018 får du en forskudsopgørelse fra AUB, hvor du kan se, hvor mange elever du skal have ansat. Men du kan allerede nu på Virk.dk selv beregne et cirkatal for, hvor mange elever du skal ansætte. Som et branchegennemsnit skal du have 2,2 årselever per 100 ansatte (gælder ALLE ansatte).

Beregn et cirkatal for, hvor mange elever du skal ansætte

Du skal inden den 31. december 2018 opfylde årets mål. Hvis du ikke opfylder virksomhedens mål, skal du betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Du skal betale op til 27.000 kroner per årselev, som din virksomhed mangler at ansætte i forhold til de nye regler.

En hurtig beregning viser, at en transportvirksomhed med 5 ansatte og ingen elever skal betale et bidrag på kr. 1182,00 i 2018.

RAV generalforsamling – nærmer sig

Rammerne for foreningens årlige generalforsamling og medlemsfest bliver i år sat på  Hotel Arnbjerg i Varde lørdag den 3 marts 2018.

Ellers bliver alt ved det gamle: Formiddag med gode debatter og indlæg – aften med god mad og underholdning, fest og hyggeligt kollegialt samvær – og Madam Blå sørger for stemningen.

Indkaldelse og invitation udsendes til medlemmer medio februar.

Mistede

foreningens mangeårige medlem Egon Kirkegaard Bæk, Varde er den 12.01.18 afgået ved døden.

Tidligere medlem af Grindsted Vognmandsforening og tidligere indehaver af Sdr. Omme Handel og Transport Henning Jørgensen, Sdr. Omme er afgået ved døden den 16.01.18.

Æret være deres minde!

 

Nyhedsbrev nr. 2 2018

 

Slid og slæb – og bliv godt tilpas!

Det er slet ikke så slemt at arbejde i transportbranchen, som nogle – fortrinsvis udenfor branchen – vil påstå.

En undersøgelse af arbejdslysten, som Krifa og ITD-A har gennemført viser nemlig at på en skala fra 0 til 100 ligger medarbejdernes arbejdslyst på 76 point. Det er lidt højere end danskernes gennemsnitlige arbejdslyst, som ifølge God Arbejdslyst Indeks 2017 ligger på 74 point.

Undersøgelsen viser samtidigt at mange medarbejdere arbejder meget, og arbejdet fylder en stor del af deres hverdag. Rapporten viser en sammenhæng mellem, at jo flere timer medarbejdere hos ITD’s medlemmer arbejder, jo gladere er de for deres arbejde.

Dermed er det slået fast at slid og slæb, store udfordringer og mange timer godt kan medvirke til trivsel – hvis det er de rigtige medarbejdere, der tager slæbet.

Vejdirektoratet sender snerydning i udbud

Vejdirektoratet har nu startet sit store udbud af Vintertjenester, der skal sikre, at de 3.800 km statsveje også fremover bliver ryddet for sne og saltet om vinteren til de skarpeste priser på markedet.

Udbuddet har en samlet værdi på ca. 100 mio. kr. pr. år og består af 147 delaftaler, f.eks.:

 • Vintertjeneste på kørebaner
 • Vintertjeneste på sidearealer
 • Vintertjeneste på stier og fortove m.v.,

Udbuddet strækker sig fra efteråret 2018 og 4 år frem.

Udbudsmaterialet kunne fra den 8. januar 2018 findes på Leverandørportalen på Vejdirektoratets hjemmeside under “aktuelle udbud”.

Udbuddet har tilbudsfrist i marts 2018. Vinderne af kontrakterne forventes annonceret i starten af juni 2018.

Nyt OK truck tankanlæg ved Horsens Syd

Energiselskabet OK har åbnet endnu en truck-dieselstation.

Denne gang i den sydlige del af Horsens. Dermed kan OK i endnu højere grad dække den tunge trafik på E45 samt til og fra af Horsens. Stationen bliver også udstyret med Adblue-stander.

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Frits S. Kristensen Handel og Transport, 8740 Brædstrup

Dyrere danske veje

Fra 1. juli skal det være dyrere at køre med lastbiler og busser over 12 ton på de danske veje. Stigningen er et resultat af en aftale mellem Sverige, Danmark, Holland og Luxembourg om øgede og mere differentierede satser i Eurovignette-direktivet.

De nuværende satser er fra 2001 og de ventede stigninger svarer til omkring 20 procent, hvilket skal sammenlignes med en generel prisudvikling i perioden fra 2001 til 2017 på omkring 30 procent. VLAK-Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at bruge den øgede indtægt fra vejafgifterne på køretøjer over 12 ton til finansiering af initiativer i “Aftale om Retssikkerhedspakke II“, som et flertal i Folketinget blev enige om 3. maj 2016.

Se de nye takster via dette link

 

Nyhedsbrev nr. 1 2018

GODT NYTÅR!

Skal man tolke fagpressen meget generelt er budskabet, at det forløbne år har budt på solid aktivitet og forhåbentlig rimelig indtjening i transportbranchen.Det skal vi glæde os over – men nu er bladet vendt og en ting er sikker: Det nye år bliver ikke en direkte kopi af det gamle! Nogle udfordringer bliver løst – andre kommer til. Kunderne kommer og går og politikerne er uforudsigelige.Heldigvis er branchen vant til forandringer og til at løse opgaverne med meget kort betænkningstid. Få andre brancher er vel så dygtige til at tilpasse sig og til at finde løsninger som i transportverdenen. Dermed skulle alle forhåbentligt være istand til at møde det nye år kampberedt og klar til at tackle udfordringerne, som ganske givet kommer.

I Ribe Amts Vognmandsforening vil det nye år til gengæld være mere forudsigeligt. Året første begivenhed er generalforsamling og medlemsfest den 3. marts – i år i Varde. Derefter følger de tilbagevendende arrangementer: medlemsmøder, virksomhedsbesøg og meget mere.

Mere information følger i årets løb og bestyrelsen håber naturligvis på samme gode opbakning til foreningen og medlemsarrangementerne, som man har kunnet glæde sig over i de forløbne år.

Velkommen til et nyt foreningsår 2018!

Skattefri rejsegodtgørelse 2018

Satsen for skattefri rejsegodtgørelse stiger i 2018 fra kr. 487 (2017) til kr. 498 pr. døgn.

Når en medarbejder rejser i forbindelse med arbejde, kan arbejdsgiveren udbetale en skattefri rejsegodtgørelse til medarbejderen, såfremt rejsen har en varighed af mere end 24 timer. For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet.

Det er arbejdsgiveren, som skal kontrollere, at alle betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med rejsens erhvervsmæssige formål og delmål, antal erhvervsmæssige rejsedage, herunder rejsens start- og sluttidspunkt og beregning af godtgørelsen, herunder hvilke satser der er brugt. Opfylder rejsen ikke betingelserne, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst for medarbejderen. Også hvis arbejdsgiver ikke har ført kontrollen.

Medarbejderen kan i stedet tage fradrag i sin skattepligtige indkomst. Man kan højst få fradrag for 27.400 kr. i 2018 (26.800 kr. i 2017)

For mere information om reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse se SKATs hjemmeside: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2242214

Sygedagpengesatser 2018

Sygedagpengesatsen udgør i 2018 kr. 4.300 pr uge (kr. 116,22 pr. time).

Tilsvarende udgør udbetalingen for G-dage i 2018 kr. 860 pr. dag.

Når en medarbejder bliver opsagt eller hjemsendt og er ledig de første to dage efter fratrædelsen, skal virksomheden betale disse G-dage til medarbejderen, hvis:

 • Medarbejderen skal være medlem af en A-kasse for få udbetalt G-dage.
 • Medarbejderen skal inden for de sidste 4 uger før fratræden have arbejdet, hvad der svarer til fuld overenskomstmæssig arbejdstid i mindst to uger.

SKAT – personligt ejede virksomheder

Personligt ejede virksomheder betaler selv for erhvervspakke.

Hvis din personligt ejede virksomhed indbetaler for meget i skat og skal have den overskydende skat retur, vil den fremover ikke blive kompenseret i form af en rente på det for meget indbetalte beløb. Hidtil har de personligt ejede virksomheder fået det for meget indbetalte beløb forrentet med 0,5 pct.

Hvis din virksomhed har indbetalt for lidt a conto skat i forhold til den endeligt beregnede skal der derimod nu betales en forhøjet rente på 0,5 pct. til 4,5 pct., hvis restskatten ikke er indbetalt inden 1. juli året efter – altså en forhøjelse på 0,5 pct.

Læs mere på idag.dk

Russisk roulette med dæktætning slut

Ny Vejledning om syn af køretøjer vil pr. 1. januar 2018 cementere Dækbranchens standarder og vejledninger til gavn for trafiksikkerheden. Dermed sættes en stopper for brugen af propper og præventiv tætning af dæk.

Læs mere om hvad det betyder hos Rådet for større dæksikkerhed

Læs alle nyhederne i synsvejledningen pr. 1.1.18

Nyhedsbrev nr. 23 2017

Ikke mere campering på rastepladser

EU Domstolen har talt og endelig er der en afgørelse på hvor 45 timers hvilet må holdes: det må det ikke i lastbilen.Fint med en afgørelse, så diskussionerne om fortolkning af køre- hviletidsreglerne kan ophøre.

Forordningen pålægger medlemsstaterne fremover at straffe overtrædelser. Det har man igennem længere tid praktiseret i andre EU lande – måske mest effektivt i Frankrig.

I Danmark har kontrolmyndighederne hidtil hævdet, at en kontrol ikke er mulig uden en konstant overvågning af hver enkelt fører. Og så vidt vides råder ingen myndigheder i EU over analyseprogrammer, der ved en virksomhedskontrol kan påvise om ugehvilene er afholdt som foreskrevet. Og slet ikke om evt. skyldig hviletid i forbindelse med et forkortet ugehvil er afviklet indenfor de efterfølgende 3 uger.

Så fint med en præcision – men mon praksis bliver anderledes?

FORMULARER – bestil inden nytår

ITD oplyser, at priserne på formularer stiger den 1. januar 2018.

Så skynd dig at bestille, så sparer du masser af penge.

 • Kørselsrapporter, indland
 • Kørselsrapporter, eksport
 • Ugesedler
 • Dagssedler
 • CRM fragtbreve, løse formsæt
 • CRM fragtbreve, EDB 500
 • CRM fragtbreve, laser

Bestil allerede i dag
KLIK HER

 

Social sikring ved kørsel i udlandet

 Kører man i udlandet er det vognmandens ansvar, at chaufføren eller den selvkørende vognmand er socialt sikret som foreskrevet i EU reglerne.Reglerne om social sikring finder anvendelse for arbejdstagere, som arbejder i to eller flere medlemsstater. En dansk eksportchauffør skal dermed have en afgørelse om social sikring, en såkaldt A1 attest. Man kan i nogle lande blive pålagt en bøde, hvis man ikke medbringer attesten.

Selvom der er tale om EU regler skal man ikke forvente, at de tolkes ens i alle medlemsstater. Som eksempel har franskmændene også på dette område deres egne regler – se mere her.

Kører man udenfor EU bliver det først vanskeligt.

Kontakt derfor en rådgiver, hvis du vil være helt sikker på, hvordan du som vognmand skal forholde dig.

Glædelig jul!

Foreningen ønsker alle medlemmer og læsere af nyhedsbrevet en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR!

 

Nyhedsbrev nr. 22 2017

Vismandsrapport: Er vi blevet “dovne”?

De Økonomiske Råds formandskab har netop udgivet en rapport, kaldet ”Produktivitet 2017”.

Heri konstateres det overraskende, at produktiviteten i landtransporten falder. Den konklusion skurer noget i ørerne, når man ved, hvordan danske vognmænd hver dag kæmper for at udnytte chauffør og materiel mest effektivt for at klare sig i konkurrencen og beholde kunderne.

Og så dog – en af forklaringerne på faldende produktivitet er nærliggende: trængsel på det overordnede vejnet, primært motorveje og indfaldsvejene til de større byer.

Det er klart, at de tonkm der kan produceres indenfor en daglig rådighedstid på 13 eller 15 timer reduceres væsentligt, hvis chaufføren spilder 1 – 2 timer dagligt med at holde i kø.

Der har været flere eksempler fremme i fagpressen på virksomheden, der har beregnet effekten af spildtiden omregnet i omsætningstab.

For det er nemlig den næste urimelighed: Det er transportbranchen, der betaler for at der ikke i god tid er taget planmæssige hensyn til den stigende trafikmængde.

Heldigvis er organisationerne begyndt at råbe op. I første omgang for at få lappeløsninger som lov til at køre i nødsporet. Men udbygningen med ordentlige 6 sporede motorveje på de mest belastede strækninger på Fyn og i Jylland skal nok drukne i bureaukrati.

SKAT – pas på med skattefri rejsegodtgørelse

Skattefrie godtgørelser er et af de punkter, som står øverst på dagsordenen, når SKAT går på arbejdsgiverkontrol. I to dugfriske afgørelser SKM 2017.591 LSR og SKM 2017.595 LSR har SKAT forhøjet beskatningen hos hhv. en hovedaktionær og en medarbejder, der ikke ansås for at have opfyldt betingelserne for udbetaling af skattefrie rejsegodtgørelser.

Sagen drejer sig bl.a. om en hovedaktionær i en vognmandsvirksomhed, og hovedaktionæren var den eneste medarbejder i selskabet.

Læs mere om betingelserne for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse i Nyhedsbrev fra Beierholm

Langt ugehvil i lastbilen – frit spil i DK

Dansk politi sigtede i 2016 169 udenlandske vognmænd for ulovlig piratkørsel og brud på reglerne om  cabotagekørsel. Men Rigspolitiet erkender, at der ikke sættes ind, når det gælder ulovlige hvil i lastbilerne og østeuropæiske chauffører, der presses til at bo i lastbilerne under primitive forhold i månedsvis, skriver Fagbladet 3F. Årsag: Det kræver for mange ressourcer.

Det fremgår af et svar i Folketinget til SF’s transportordfører Karsten Hønge, der har stillet spørgsmål til justitsminister Søren Pape Poulsen (K). Det er ulovligt at holde hvil i lastbilerne hver weekend i månedsvis i træk. Og lande som Tyskland, Frankrig og Belgien har de seneste år strammet kontrollen og hævet bødestraffen til de vognmænd og speditører, der har ansvaret for at chaufførerne presses ud i et nomadeliv i lastbilerne. I Frankrig er der nu åbnet op for bøder på op til en kvart million kroner.

Læs omtalen på fagbladet3f.dk

Generalforsamling 2018 – kom til Varde!

Hovborg Kro har i mange år dannet ramme om foreningens årlige generalforsamling og medlemsfest.

Men når generalforsamlingen afvikles næste gang lørdag den 3. marts 2018 skal GPSen indstilles på Hotel Arnbjerg i Varde, der træder til efter at der gik kludder i kalenderen i Hovborg.

Ellers bliver alt ved det gamle: God mad og underholdning, fest og hyggeligt kollegialt samvær – og Madam Blå sørger for stemningen.

Hotel Arnbjerg råder over 1 suite, 27 dobbeltværelser og 2 enkeltværelser. Vil du sikre dig suiten – eller blot et enk. eller dobb. værelse – er det nok en god ide at bestille i god tid. Værelser kan bookes med medlemsrabat, f.eks. et dobbeltværelse til kr. 700,00 pr. nat (normalpris kr. 899,00).

Studietur 2018 – X til kalenderen

Tidspunktet for foreningens årlige studietur 2018 er nu fastlagt.

Turen afvikles i perioden 20. – 23.09.2018 og går denne gang til Hamburg.

Pensionsmæglere – grund til kritisk overvejelse

Foreningen har et rigtig godt samarbejde med AIE Mæglerne når det gælder skadesforsikringer til transportbranchen.

En del medlemmer er på det seneste blevet kontaktet af pensionsmæglere – at bruge pensionsmægler kan være en rigtig god ide når der er tale om pensionsordninger med flere/mange ansatte.

Men de fleste vognmænd her i Ribe Amts Vognmandsforening har kun sig selv og måske konen og nogle få ansatte med i en pensionsordning og her er det som at skyde gråspurve med kanon og pensionsmægleren arbejder jo heller ikke gratis.

Oplysninger om de aktuelle ordninger kan indhentes på www.pensionsinfo.dk/Borgerservice – her kan man se hvilke steder man har placeret pension – har man brug for yderligere vil en direkte kontakt til pensionsselskabet være en gratis løsning.

Nyhedsbrev nr. 21 2017

Skal vi hjælpe politiet?

Vognmandsbranchen får støtte i statsministerpartiet Venstre til at få flyttet hele tungvognsområdet fra Justitsministeriet til Transportministeriet.

Det ville indebære at opgavefordelingen ændres således at vejsidekontrol, kørekort, tachografkort og særtransporter flyttes fra Rigspolitiet til Færdselsstyrelsen. Argumentet er, at det vil lette Politiets arbejdsbyrde, hvis disse fire opgaver blev varetaget af personer, der ikke er uddannede politibetjente.

Transportbranchens interesse er naturligvis, at der opleves en bedre service, som det har været tilfældet siden kontrol med køre- og hviletid blev flyttet fra Politiet til Færdselsstyrelsen. Samtidigt kunne det jo være at ressourcerne kunne udnyttes til hyppigere og mere kompetent kontrolvirksomhed på bla. motorveje som vi kender det med BAG i Tyskland.

Det er oprindeligt de syv organisationer 3F, DTL, ITD, DI Transport, Danske Busvognmænd, Danske Speditører og Dansk Erhverv, der står bag opfordringen.

Forløbet er et af de sjældne eksempler på, hvilken effekt det har overfor det politiske system, når transportbranchen står sammen.

Færdselsstyrelsen hyppigere på hjemmebesøg

Færdselsstyrelsen begyndte for ca. et år siden at lave et supplement til den traditionelle virksomhedskontrol, hvor styrelsen normalt indkalder alt materiale til styrelsen til kontrol.  I stedet sender styrelsen nemlig et varselsbrev til vognmanden med en oplysning om, at styrelsen kommer på kontrolbesøg i virksomheden. Det er denne aktivitet, som styrelsen nu har intensiveret.

Uanset om man bryder sig om at have styrelsen indenfor dørene eller ej må det betragtes som en “håndsrækning” fra myndighedernes side, at man tilbyder personlig kontakt.

Kontrolbesøget går hurtigere og er mindre bøvlet end at få indkaldt alle sine køredata.

Erhvervstelefoni til kr. 99,00/mdl.

Flere medlemmer har på det seneste benyttet sig af et tilbud om telefoni “med det hele” til en fast pris på under kr. 100 pr. måned pr. abonnement.

Det er ITD’s produkt Mobilet, der vinder større og større indpas i transportbranchen – sikkert fordi pakken dækker langt de flere chaufførers totalbehov:

 • Fri tale i EU (alle kaldsretninger)
 • Fri sms/mms
 • 12GB data i Danmark, Norden og Baltikum
 • Heraf 4GB data i EU
Anvender man yderligere en tablet i bilen fås et ekstra datakort til kr. 29,00 pr. måned.

Læs mere i faktabladet MOBILET

I det nye år lanceres en ny app, der giver mulighed for bl.a. intern omstilling, viderestilling, framelding og en masse mere – se den beskrevet her

Aktuelle udbud

Transport af containere fra genbrugspladser i Haderslev, Vojens og Gram til modtageanlæg i Vojens. Skal påregne at der også kan være transporter i weekends (primært søndage). Med »transport« forstås hele opgaven med læsning af containeren, transport af containeren, tømning af containeren, eventuelt behov for vending af containeren og tilhørende opgaver

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=197808&B=DSR

Frosten er kommet – sneen er på vej

Kørsel med køretøjer i forbindelse med vedligeholdelse og kontrol af veje, herunder saltning og kørsel med sneplov er ”undtaget kørsel” i forhold til reglerne om køre- hviletid.

Når der udføres ”undtaget kørsel”, er der ikke noget krav om, at der skal anvendes køreskive eller førerkort under kørslen. Det anbefales imidlertid, at der altid anvendes en køreskive eller et førerkort, selv om der er tale om ”undtaget kørsel”.

Fordelen er, at kørslen med saltspreder og sneplov efterfølgende kan dokumenteres både over for vejmyndighederne og over for politiet ved en kontrol. Derudover kommer der heller ikke til at mangle kørte kilometer på køreskiverne eller i det digitale kilometerregnskab.

Kontakt foreningen, hvis du ønsker yderligere information om reglerne for “OUT”-kørsel.

 

Nyhedsbrev nr. 20 2017

Konkurrenceforvridning?

Et forslag, der vil gøre det væsentligt dyrere lovligt at køre varebiler eller personbiler med gods for fremmede, drøftes i disse dage i Transportministeriet.

Forslaget vil ligestille varebiler under 3500 kg og personbiler, som kører med gods for fremmede, med store lastvogne, når det gælder overenskomster, uddannelse og krav til chauffører.

Det vil påføre erhvervslivet store omkostninger, mener man i transportkøberkredse. Forslaget skaber mere sort arbejde og straffer de lovlige, er forventningen.

Ikke mindst vil det betyde en væsentlig merudgift for dagblade og distributører af lokale ugeaviser i provinsen, som oveni den i forvejen stadig dyrere distribution nu kan se frem til en ekstraregning for at nå ud til husstandene udenfor byområderne. Det er mange steder landmænd eller pensionister, som bruger et par timer om dagen på at omdele aviser.

Man kunne jo også anlægge det modsatte synspunkt at når kørsel med biler på 3501 kg totalvægt og derover er underlagt en særdeles omfattende og stram lovgivning, hvorfor skal der så være næsten frit spil for andre, der mere eller mindre tilbyder samme ydelse?

Husk at varsle evt. julelukning

Holder I kollektivt ferielukket i julen – dvs. på dage der ligger ud over helligdagene 1. juledag, 2. juledag og 1. januar – skal du som arbejdsgiver varsle dine medarbejdere om dette mindst en måned i forvejen.

Det er en god idé at gøre det på skrift, selv om det ikke er et krav. Men så er der i hvert fald ikke noget at rafle om.

Ny ferielov: Nyansatte får betalt ferie fra start

Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om en ny ferielov, så nyansatte kan holde betalt ferie det første år af deres ansættelse.

Aftalen tager direkte afsæt i det forslag, arbejdsmarkedets parter i Ferielovsudvalget i slutningen af august overleverede til regeringen.

Den nye lov betyder også, at lønmodtagere fra 1. september 2020 optjener og afvikler deres ferie på samme tid.

I dag optjenes ferien i kalenderåret fra januar til december, men kan først afholdes fra 1. maj året efter.

Hvorledes overgangen til de nye regler skal håndteres vil ganske givet blive beskrevet nøjere når tidspunktet nærmer sig.

Efterspørgslen på AdBlue stiger

Udbredelsen af AdBlue får energiselskabet OK til at forsyne flere af selskabets 71 Truck Diesel stationer med AdBlue-standere

Skærpede EU-miljøkrav til NOx-partikler, og som udledes fra dieselkøretøjer, har medført, at efterspørgslen på additivet AdBlue har været stigende de seneste år.

Det er imidlertid ikke kun EU’s grænseværdier for udledningen, der kan tage æren for et stigende salg og dermed reduceret udledning af sundhedsskadelige udstødningsgasser.

Vognmændene ser også en stor fordel i at slippe for opbevaringen af AdBlue.

Stor interesse for RAV Mortensaftens arrangement

Bestyrelsen glæder sig over solid opbakning til foreningens arrangement i aften: knap 80 medlemmer og ledsagere mødes på kroen til Mortensaften menu og et inspirerende indlæg fra en af “de rigtige mænd”.

Vi ses i Hovborg!

 

Nyhedsbrev nr. 19 2017

Posten skal ud – eller helt ud?

Debatten raser og bølgerne går højt: skal vi bevare et postvæsen, der lider under den faldende brevmængde, som ikke kan konkurrere på pakketransport og som sætter yderligere penge til ved at forsøge at konkurrere med private vognmænd på stykgodsdistribution?

Det skal vi åbenbart, for nu er ejerne enedes om at putte et par milliarder i hullet og ministeren har afblæst en revision af postloven. Så går der et stykke tid igen – men formodentligt ikke længe nok til at de mange tjenestemænd alle er gået på pension og en anden statskasse har overtaget omkostningen.

Mens man ryster på hovedet, kan man dog glæde sig over, at transportorganisationerne for en gangs skyld alle er enige. I fællesskab lægger de et konstant og intensivt pres på ministeren. Presset stopper tilsyneladende ikke blot fordi man nu har skovlet penge i hullet og udskudt en revision af loven.

Det skal den heller ikke og man kan dermed ikke undgå at spekulere på, hvilken slagkraft det ville have, hvis alle vore egne organisationer kunne blive enige om at stå sammen om flere fælles politiske mærkesager.

Hindringen fortsætter dog nok fremover og skeptikerne kunne få den tanke, at branchen som det øvrige danske samfund er præget af, at kræfterne hellere bruges på individuelle mærkesager, der anvendes til at profilere egen organisation/person.

Bøder truer – husk at registrere reelle ejere

Senest 1. december skal alle selskaber – men ikke personligt ejede virksomheder – have registreret i erhvervs- og selskabsstyrelsen, hvem, der er selskabets reelle ejer. D.v.s. hvem der kontrollerer virksomheden.

Det sker for at bekæmpe økonomisk kriminalitet, skattesvig og hvidvask.

Loven om ejer-registrering trådte i kraft 23. maj i år, men her godt en måned før fristen udløber, er der ifølge oplysninger fra Erhvervsstyrelsen til kun godt 37 pct. af virksomhederne, der har indsendt oplysningerne.

Efter 1. december risikerer virksomhederne at få en bøde, hvis de ikke har fulgt de nye regler om ejerregistrering.

Registreringen er heldigvis hurtigt klaret via Virk.dk – læs hvordan her!

Nyt på skoleskemaet til EU efteruddannelsen

Nu er der chance for lidt fornyelse næste gang du skal på EU efterudannelse.

For Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om kvalifikationskrav til førere af lastbiler og busser i høring. Der er høringsfrist 31. oktober 2017.

Vejtransportbranchens organisationer har efterlyst mere fleksibilitet i den lovpligtige efteruddannelse for gods- og buschauffører. Efteruddannelsen varer fem dage, hvoraf tre af dagene på nuværende tidspunkt indeholder en række obligatoriske fag, mens der de sidste to dage kan vælges imellem en række forskellige kurser.

I udkastet til bekendtgørelse foreslås, at efteruddannelsen fremover bliver opbygget af tre moduler:

– Et obligatorisk modul på to dage med ajourføringer inden for bl.a. færdselsregler, køre- og hviletid, trafiksikkerhed og førstehjælp.

– Et brancherettet modul på to dage.

– Samt et valgfrit modul på én dag.

Læs høringen her

OK udbygger

Foreningens samarbejdspartner OK udbygger løbende antallet af truckstationer.

Foreløbigt er følgende på trapperne:

OK Truck Diesel Sønderborg
Hørtoftvej 19K, Dybbøl,6400 Sønderborg
Forventet åbning uge 46

OK Truck Diesel Horsens S
Orionsvej,8700 Horsens
Ukendt hvornår – er hos myndighederne vedr. byggetilladelse

Og så venter vi på endelig bekræftelse på åbning for tankning af tunge køretøjer i Grindsted, hvilket foreningen længe har peget på. Men – alt tyder nu på, at det sker i 2018!

Husk RAV Mortensaftens arrangement

Som tidligere annonceret er foreningens næste medlemsarrangement en fejring af Mortensaften fredag den 10.11.17 på Hovborg Kro.

Invitation er på vej ud til medlemmer.

Nyhedsbrev nr. 18 2017

Mægler eller assurandør?

For ganske få år siden var markedet domineret af 2 forsikringsselskaber med speciale i vognmandsbranchen. Man havde stort set delt markedet imellem sig. I dag er dette duopol heldigvis sprængt og der er nu 9 anerkendte selskaber, med gode forsikringsløsninger til vognmandsbranchen at vælge imellem.

Men hvor finder man de bedste tilbud på de enkle elementer i den forsikringspakke, som vognmanden har behov for?

Det er for de fleste ligeså uoverskueligt som at vælge teleleverandør og de store selskabers konsulenter er idag mere sælgere end de er rådgivere.

Flere og flere virksomheder vælger derfor at overlade det til en forsikringsmægler at finde vej i junglen, indhente de bedste tilbud og klare administration og skadebehandling.

Foreningen har siden starten haft et samarbejde med AIE Insurance Brokers, der kender transportbranchen indefra.

Mange medlemmer benytter sig af et samarbejde med AIE, men nu er der mulighed for at alle øvrige medlemmer kan få et grundigt forsikringscheck – se nedenfor.

Nyt medlemstilbud: AIE checker dine forsikringer

AIE har nu eksisteret i 6 år og det vil man gerne markere med en kampagne rettet mod medlemmer af RAV.

I perioden 15. oktober til 15. december vil en medarbejder fra AIE kontakte de medlemmer i RAV, der ikke allerede har en aftale med AIE.

Hvis AIE får lov til at komme på besøg og forklare hvad man som mægler kan gøre for dig, kvitterer AIE med to flasker god vin!

Indleder I efterfølgende et samarbejde deltager du også i lodtrækning om et rejsegavekort til Bravo Tours.

Læs mere om tilbuddet her!

Tilbageholdelse af hele vogntog – er det retfærdigt?

I sidste uge vedtog Folketingets Transportudvalg en betænkning om forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af social dumping. Selve forslaget er endnu ikke blevet vedtaget i Folketinget, men det fremgår af betænkningen, at et flertal i udvalget bestående af S, DF, EL, ALT og SF ønsker at se nærmere muligheden for at tilbageholde hele vogntoget for at sikre at eventuelle bøder bliver betalt.

Er det rimeligt, at der dermed bliver tale om et konkret medvirkeransvar for transportkøber/speditør, der risikerer at få sine varer tilbageholdt, indtil en evt. bøde er betalt?

Det er der i sagens natur forskellige meninger om: DI og ITD mener at det strider helt grundlæggende imod proportionalitetsprincippet. DTL og FDL mener det er ganske retfærdigt, for transportkøber kunne jo bare have sikret sig, at det valgte vognmandsfirma har orden i sagerne.

Proportionaliteten kan jo også være svær at få øje på, når en vognmand får en bøde på måske kr. 100.000 fordi hans chauffør har overtrådt køre- og hviletidsreglerne?

Spændende bliver det, om forslaget bliver vedtaget, så vi kommer til at opleve lidt “klampning” på rastepladserne fremover.

RAV på jobmesse i Vejen

DEKRA afholdt for nyligt job- og rekrutteringsmesse på Gamstvej i Vejen.

Målgruppen var ledige, som var inviteret til at høre mere om muligheder og jobvilkår som chauffør i transportbranchen.

Foreningen deltog med to repræsentanter, Jan Lillegaard og Carl Jørgen Schmidt, der fik et par travle timer med at fortælle en hel del af de ca. 250 besøgende om de udfordringer, jobbet som lastbilchauffør byder på.

Velkommen til nye medlemmer

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nye medlemmer:

Foldingbro Vognmandsforretning ApS, Foldingbro, 6660 Lintrup
Veerst Mørtelværk ApS, Veerst, 6600 Vejen

 

Nyhedsbrev nr. 17 2017

Masser af inspiration i “Det vilde ræs”

Mange medlemmer og andre med relation til branchen fik masser af inspiration med hjem fra “Det Vilde Ræs” lørdag d. 9. september hos NDI i Brørup.

Dagen var fyldt med brancherelaterede begivenheder, og udstillere på 30-40 stande og en aktiv indsats med blandt andet rundvisning hos NDI gjorde dagen til en spændende oplevelse.

Udover de mange spændende aktiviteter og konkurrencer var der rig lejlighed til at få en snak med kolleger og udstillere på det store areal, som NDI havde stillet til rådighed.

Det var anden gang, at arrangementet blev afviklet og foreningen glæder sig over et fortrinligt samarbejde med ITD og vore værter fra SUPERDÆK!

Læs artikel i JV: http://www.jv.dk/vejen/Det-vilde-raes-hos-NDI/artikel/2541020

Se flere billeder fra dagen her!

Køre- og hviletidssanktioner: Endelig tidsfrist på ændringer

Sagsbehandlingen af alle færdselssager, der handler om overtrædelse af de såkaldte køre- og hviletidsbestemmelser, er med øjeblikkelig virkning blevet sat i bero – med øjeblikkelig varsel.Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Den 30. maj i år vedtog Folketinget et lovsforslag om ændring af færdselsloven, der lemper straffen for overtrædelse af køre- og hviletidsregler.

De nye regler skulle træde i kraft den 1. juli i år, men det er i praksis ikke sket, fordi transportministeren ikke har kunnet fastsætte det præcise tidspunkt for ikrafttrædelsen, idet det kræver nogle ændringer i politiets it-systemer.

Løsningen skal udvikles af Rigspolitiet og forventes færdig omkring maj 2018.

“Vinterdæk” på tyske veje

I Tyskland er vinterdæk ikke påbudt i en bestemt periode. Men der er krav om at biler ved visse vejrkonditioner skal være udstyret med vinter- eller helårsdæk, som har betegnelsen ”M+S” trykt på dækkets side.

Hvis dækkene er produceret inden den 31.12.2017 (=DOT 5217), kan “M+S” benyttes som vinterdæk indtil den 30. december 2024. Derefter kræves “Alpint mærke:

Det betyder, at chaufføren/vognmanden selv skal sikre sig at bilen altid er monteret med de rigtige dæk.

Ved lastbiler i klasserne M2, M3, N2 og N3 er det indtil videre nok, når drive-akslen er udstyret med M+S vinterdæk, idet de typiske dæk i disse fartøjsklasser allerede er egnet til helårskørsel.

Men fra og med en 1. juli 2020 og måske allerede med virkning fra vinteren 2019, er der krav om, at fordækkene på lastvognenes foraksel skal være udstyret med vinterdæk. Derimod er der ikke krav om vinterdæk på påhængskøretøjer.

Bliver man med sommerdæk på bilen involveret i et færdselsuheld under vinterlige forhold i Tyskland, så kan det have en del konsekvenser: Under en retssag kan man – afhængigt af de konkrete omstændigheder – risikere at blive anset som medskyldig i ulykken, idet ens egen bil ikke har været udstyret med de korrekte dæk. Det betyder, at man ikke kan kræve fuld erstatning fra modparten, man skal derimod betale en del af skaderne (og procesomkostningerne) af egen lomme.

Alle dæk skal – året rundt – have en mønsterdybde på mindst 1,6 mm.

Læs mere via dette link!

Rigtige mænd

– er der mange af i transportbranchen.

Men nu får du mulighed for at hilse på en, der har papir på det, når foreningen igen i år indbyder til “Mortensaften på kroen”

fredag den 10. november 2017

hvor den altid grinende og kække humørbombe, Lindy Aldahl, der i DRs seersucces “Rigtige Mænd” tog danskerne med storm kommer på besøg. Der er lagt op til et foredrag med gode råd og godt humør.

Indbydelse til medlemmer med ledsager udsendes senere, men sæt allerede nu venligst X i kalenderen.

 

Nyhedsbrev nr. 16 2017

Vejen viser vejen!

Vejen kommune har netop scoret en 9. plads blandt alle landets kommuner i DI’s undersøgelse om lokalt erhvervsklima. Selvom Billund kommune kom endnu højere på en 4 plads er det for transportbranchen værd at glæde sig over de infrastruktur forbedringer, der er på vej i Vejen, bl.a.

Sideudvidelse af Damgårdsvej – efter at Vejdirektoratet har afvist klager over ekspropriationsbeslutningen er  projektet nu klar til at blive udført, så det bliver muligt af færdes for tunge køretøjer på den smalle, trafikerede vej.

Etablering af vestvendte ramper Esbjergmotorvejens tilslutningsanlæg 67 ved Vejen Øst – totalt kr. 28 mio. er på finansloven og kommunebudgettet og projekteringen starter i 2018.

Derudover er vejudvidelse og cykelsti Grindstedvej, tilretning til modulvogntog sydpå over Kongeåvej samt en række tiltag til at skille cyklister fra den kørende trafik igangværende.

Ses vi til “Det Vilde Ræs” i Brørup i morgen?

Ses vi hos NDI, Brørup i morgen til “Det Vilde Ræs” behøver du hverken at medbringe paraply eller regnfrakke:

Høringssvar til indledende høring af ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev

Foreningen har indsendt høringssvar til indledende høring af ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev.

Høringssvaret fra bestyrelsen er udformet med henblik at tilgodese medlemskredsens brede interesse baseret på kendte, overordnede kørselsmønstre.  Bestyrelsen er naturligvis vidende om, at det enkelte medlem kan have et andet syn på den foreslåede linjeføring og de opstillede alternativer.

Læs foreningens høringssvar.

 

Nyhedsbrev nr. 15 2017

Bremsekraft på trukne enheder – hvem er det som sover?

Foreningen havde fokus på manglende bremseevne på medlemsmødet i Toftlund i foråret, hvor René Lundegaard havde et indlæg, der handlede om påhængskøretøjers (manglende) bremseevne.

I mellemtiden er emnet blevet højaktuelt efter at pressen har omtalt resultater af vejside kontroller af såvel busser som lastbiler, der har afsløret for ringe bremseevne.

Vi kan kun glæde os over, at dette har medført at også de store brancheorganisationer nu begynder at interessere sig for branchens problemer: DTL har udtalt sig og ITD har været til møde med Færdselsstyrelsen og foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe.

Tilsyneladende er det en god ide at vække de “sovende” embedsmænd for tilsyneladende ligger problemet ikke hos vognmændene men hos de selvudnævnte eksperter i styrelsen.

Hvis løsningen ligger i noget så simpelt som at foretage en bremseoptimering på det enkelte køretøj, så man opnår effekten af den bremsekraft, der allerede er tilstede på køretøjet – ja så er det vel bare om at komme igang. Nogle vognmænd har allerede benyttet sig at de justeringsmuligheder der er tilstede og opnået stort set samme bremsekraft på trukne enheder som på trækkeren.

Bliv klogere på dette link www.Facebook.dk  Bremsetest.dk hvor René Lundegaard beskriver problematikken nærmere.

Og/eller skynd dig at køre ind til Skifter Lastbil og få justeret bremser – lige nu er der et godt tilbud at hente – se www.skifterlastbil.dk

Årets studietur – bussen er bestilt

Bestyrelsen har udsendt invitation til årets studietur:  Medlemmer med ledsager inviteres i år i perioden den 28.9. -1.10. på en spændende tur til Tjekkiet.

Bestyrelsen glæder sig over, at der har nu meldt sig et tilstrækkeligt antal deltagere til, at turen bliver gennemført.

Men der er stadig plads til flere i bussen og på hotellet – så har du lyst og mulighed kan du stadig nå at komme med – sidste frist for tilmelding er fredag den 1. september.

Nedtælling til “Det Vilde Ræs”


Af hensyn til indkøb af godter til gane og hals vil arrangørerne sætte pris på om interesserede deltagere vil forhåndstilmelde sig på dette link:  Vi kommer selvfølgelig til Det Vilde Ræs!

Mere vejarbejde på Esbjergmotorvejen

Vejdirektoratet fortsætter i det gavmilde hjørne med at lægge asfalt ud i Ribe Amt.

Fra den 28. august og cirka 4 uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjerg motorvejen mellem Korskro og Vejen.

Arbejdet finder sted i østgående retning mellem tilkørselsrampe 73 Korskro og tilkørselsrampe 67 Vejen Ø.

Læs mere om indskrænkninger og afspærring her!

Nu rulles der motorveje ud!

Endelig ser det ud til, at regeringen har fået øjnene op for at samfundet har mere brug for motorveje end skinner. Den foreløbne uge har vi fået (mere eller mindre) lovning på:

Motorvejen E45 udvides måske på strækningerne mellem Skanderborg Syd og Hornstrup ved Vejle og fra fire til seks spor mellem Aarhus Syd og Aarhus Nord. Derfor bruger regeringen nu penge i finanslovsforslaget på at lave en VVM-undersøgelse. Det skriver Transportministeriet på sin hjemmeside.

Brug af nødsporet på den fynske motorvej:

For at få bugt med den omfattende trængsel i myldretiden på vejstykket, har Vejdirektoratet vurderet, at en model med åbning af nødsporet i myldretiden kombineret med en hastighedsbegrænsning er mulig at etablere i løbet af 3 år.

Og endelig er en ny motorvej Give-Billund-Haderslev på tegnebrættet – se nedenfor.

Høringssvar til indledende høring af ny motorvej Give-Billund-E20-Haderslev

Forslag til linjeføring til ny Hærvejsmotorvej er sendt i høring – se nærmere på http://vejdirektoratet.dk

Da valget af den mest hensigtsmæssige linjeføring er af væsentlig betydning for foreningens medlemsvirksomheder, vil foreningen indgive høringssvar.

Svaret vil formodentlig understrege, at udbygningen af E45 fra grænsen til Hobro fra 4 til 6 spor stadig er afgørende betydning for mobiliteten.

Men samtidigt forventes det at en ny midtjysk motorvej er nødvendig for en hensigtsmæssig afvikling af trafikken ikke alene til/fra Billund/Grindsted området, men også  til/fra Vejen, Varde og den sydlige del af Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner.

Høringen forløber til den 1. september 2017. Formålet er her at indsamle ideer, forslag og bemærkninger til projektet.

Alle interesserede kan indgive høringssvar – brug ovennævnte link, hvis du har lyst til at bidrage.

Foreningens svar vil senere blive offentliggjort her på siden.

 

Nyhedsbrev nr. 14 2017

Er køre- og hviletidsreglerne blevet overflødige?

Agurketiden er officielt ovre og vi kan igen se frem til en strøm af nyheder fra ind og udland! Men selv om vi i den skønne sommertid forventer at være forskånet, væltede der næsten dagligt ind med små og store “sensationer”. En af dem var, at Rigspolitiet i et svar til Transportministeren har konkluderet sig frem til, at overholdelse af hviletiden iht. køre- og hviletidsreglerne ikke har den store betydning for færdselssikkerheden! Den regel er ikke af væsentlig betydning for færdselssikkerheden, og det vil kræve store ressourcer til overvåge køretøjer for at skaffe beviser for ulovlig afholdelse af ugehvilet, fastslår Rigspolitiet i en redegørelse til transportminister Ole Birk Olesen (LA).

Redegørelsen indgår i hans svar til Magnus Heunicke (S) om den tyske stramning på dette felt. Det bliver spændende at følge med i, hvilke elementer i køre- og hviletidsreglerne Rigspolitiet ellers finder frem til ikke har betydning for færdselssikkerheden – og hvad der så bliver tilbage?

Årets studietur – indbydelse på vej

Bestyrelsen er ved at lægge sidste hånd på planlægningen af foreningens årlige studietur. Medlemmer med ledsager inviteres i år i perioden den 28.9. -1.10. på en spændende tur til Tjekkiet. Indbydelsen udsendes i løbet af de næste dage og der plejer at være rift om pladserne, så interesserede rådes til at tilmelde sig så snart man kan, idet pladserne fordeles efter “først til mølle” princippet.

“Det Vilde Ræs” byder på hyggelig atmosfære med fagligt indhold

For anden gang afvikles ”Det Vilde Ræs” i et samarbejde mellem ITD, Ribe Amts Vognmandsforening og Nordisk Dækimport (NDI). Ræset finder sted lørdag den 9. september hos NDI i Brørup. Læs pressemeddelelse her! Af hensyn til indkøb af godter til gane og hals vil arrangørerne sætte pris på om interesserede deltagere vil forhåndstilmelde sig på dette link:  Vi kommer selvfølgelig til Det Vilde Ræs!

Vejarbejde på Korskro rundkørslen

Før sommerferien blev motorvejsområdet omkring Korskroen forskønnet og forstærket med nyt asfalt. Nu er det rundkørslen der står for tur:

Fra den 15. august og cirka halvanden uge frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt i rundkørslen over E20 Esbjergmotorvejen ved Korskroen.

For at undgå at genere trafikanterne i dagtimerne bliver arbejdet udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.00 – 07.00.

Konkret vil asfaltarbejdet få følgende konsekvenser:

 • I aften- og nattetimerne bliver alle til- og frakørselsramper til rundkørslen fra Esbjergmotorvejen spærret.
 • I aften- og nattetimerne bliver rute 11 mellem Sadderupvej og Korskrovej samt Rute 30 mellem Korskrovej og rundkørslen, hvor der arbejdes, spærret.
 • Trafikanter fra motorvejen skal benytte tilslutningsanlæg 72 Bramming, hvor der vil være skiltet frem til rute 11.
 • Trafikanter fra rute 11 og rute 30 vil blive ledt ad Grimstrupvej – Størsbølvej – Kirkebrovej – Vardevej og retur til rute 11.
 • Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid.

Sommerhilsen fra Skifter Lastbiler

Sommerhilsnen fra Skifter Lastbil A/S udsendtes i forsommeren – men de gode tilbud gælder endnu! Find og læs dem via dette link!

Mangler du chaufførarbejdskraft?

Har du brug for ekstra hænder er der chance for at finde dem når Decra inviterer til “Job og Insprationsdag” i Vejen den 6. september. Læs mere og se, hvordan du booker en gratis stand her!

 

Nyehdsbrev nr. 13 2017

Chaufførens private ejendomsret truet?

En ny ”trend” ser ud til at brede sig hos de større transportkøbere. For at undgå ulykker, hvis bilen flytter sig fra rampen under læsning/losning, bliver chaufføren afkrævet sine bilnøgler, når han har bakket til og i øvrigt bedt om at holde sig væk, indtil man er færdige med arbejdet. Risikoen for ulykker eksisterer naturligvis og chaufføren er selvfølgelig underlagt de lokale sikkerhedsregler på pladsen, hvor han færdes. Så valget for chaufføren er: aflevere nøglerne med frit adgang til hans private gemakker og ejendele – eller køre igen. Det er et urimeligt valg at stille chaufføren overfor. Ingen har lyst til at blive jaget ud af sit eget ”hjem”, så det er kun naturligt at chaufføren nægter at give adgang, selvom det medfører andre problemer med læsset. Det har nogle firmaer heldigvis indset, så man i stedet har anskaffet hjulklamper eller låse til en afmonteret luftslange. Blot et nyt tema til chaufførens mange daglige udfordringer!

Tysk mindsteløn skal fra den 1. juli anmeldes elektronisk

Fra den 1. juli skal alle anmeldelser af chauffører, der udfører transporter til/fra/i Tyskland, ske elektronisk. Det betyder også, at den eksisterende overgangsperiode, hvor det har været muligt at faxe anmeldelserne til myndighederne, ophører. Det har været muligt i perioden fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017, hvor de nye regler om elektronisk anmeldelse ellers har været gældende. Anmeldelser foretaget via fax indtil den 30. juni er gældende i det tidsrum, de er lavet for. Det er maksimalt 6 måneder.

Undtagelsen fra anmeldelsen gælder, hvis chaufføren tjener over 2.958 EUR i måneden (uden diæter) eller har tjent over 2.000 EUR (uden diæter) i hver af de forudgående 12 måneder.

ITD har lavet en dansk guide til reglerne om tysk mindsteløn, som ligger hjemmesiden: http://itd.dk/medlemsservice/jura/tysk-mindsteloen/ Eller kontakt foreningskontoret for hjælp til anmeldelse.

Præcisering af undtagelserne fra køre- og hviletidsreglerne 

Færdselsstyrelsen har udsendt meddelelse om, at ændringen af fortolkningen af ”håndværkerreglen” i Vejledning om undtagelser fra køre- og hviletidsforordningen fra 1. januar 2017 også omfatter transport mellem to erhvervsdrivende som led i en håndværksmæssig ydelse, hvor føreren ikke selv forestår alle opgaver. Præciseringen har kun begrænset betydning for professionelle transportvirksomheder. Læs nyheden her!

Check frihøjden på medbringertrucken

DTL gør opmærksom på, at når man kører med en medbringertruck ophængt under bagenden på lastvognen eller et påhængskøretøj, er der flere forhold man bør have fokus på. Højden fra vejbanen og op til underkanten af medbringertrucken er vigtig at kende. Den må aldrig overstige 0,55 m, fordi den med en maksimal højde på 0,55 m indgår som afskærmning bagtil. Såfremt højden er større, risikerer man at komme i konflikt med reglerne på grund af manglende underkøring og afskærmning bagtil.   Samtidig skal man være opmærksom på, at reglerne om at der altid skal være 20 % på vogntogets drivaksel/ drivende aksler og tilsvarende, at der altid skal være 25 % på de styrende hjul på et køretøj (f.eks. påhængsvogn) altid er gældende. Det kan f.eks. være nødvendigt at have ballast (typisk 600 kg) i forenden af en påhængsvogn, hvis den skal kunne køre tom med en medbringertruck hængende under bagenden.   Desuden skal styrehjulet på medbringertrucken under kørslen være tværstillet i forhold til vogntogets kørselsretning.

 

ITD-A/Krifa overenskomsten fornyet – ATL/3F overenskomst er udgivet

Transportorganisationen ITD’s arbejdsgiver-organisation – ITD Arbejdsgiver – er blevet enig med Krifa om en ny overenskomst, der træder i kraft 1. juli. Da ITD Arbejdsgiver og Krifa for første gang indgik en overenskomst på transportområdet sidste sommer, lå der mange og grundige forhandlinger bag. ITD betegner den et-årige aftale som smidig og fleksibel – og et godt alternativ til andre overenskomster på transportområdet. Den nye overenskomst træder i kraft 1. juli, og parterne har igen aftalt, at aftalen skal gælde i 12 måneder. Modsat andre overenskomster på transportområdet er der tale om, at ITD-A/Krifa overenskomsten er færdigforhandlet og bekendtgjort inden den træder i kraft. Det betyder, at virksomhederne slipper for at lønregulere med tilbagevirkende kraft. Læs overenskomsten her! ATL/3F overenskomsten, der trådte i kraft den 1.3.17, er nu udkommet i bogform – en sag på 162 sider! Hent den her!

God sommer!

Agurketiden står for døren og redaktionen af nyhedsbrevet holder sommerferie. Vi er tilbage i august og ønsker alle læsere en god sommer!

 

Nyhedsbrev nr. 12 2017

Er vognmandsbranchen overladt til sig selv?

Det var en af påstandene, da foreningen forleden havde indbudt til temamøde om bremser hos Noer Service i Toftlund.

Udtalelsen kom fra René Lundegaard. der er teknisk ekspert med stor indsigt i bl.a. lastbilers bremsesystemer.

Læs referat fra medlemsmødet: Her!

Nye dagpengevilkår for selvstændige på vej

Selvstændige og lønmodtagere stilles fra næste år mere lige, når det gælder dagpenge.

Vilkårene for og kravene til de selvstændige kommer til at ligne lønmodtagernes.

Den 18. maj blev regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om en aftale om nye dagpengeregler for selvstændige. Aftalen træder i kraft 1. juli 2018.

I erkendelsen af at grænserne for flere og flere danskere flyder, når det gælder den måde, vi arbejder og er ansatte på, vil politikerne nedbryde det skarpe skel, der p.t. er mellem at være selvstændig og lønmodtager.
Når det kommer til dagpengesystemet, harmoniserer politikerne reglerne, og fra næste år vil de nuværende regler for selvstændige komme til at ligne de regler, der allerede fra 1. juli 2017 gælder for lønmodtagerne.

Reglen om overskydende timer ophæves

Reglerne for beregning af dagpenge til lønmodtagere ændres fra 1.7.2017.

Dagpengesatsen bliver ændret fra en timesats til en månedssats. Her vil hovedreglen blive, at lønmodtagerens dagpengesats vil blive beregnet med udgangspunkt i indtægten fra de samlet set bedste 12 måneder ud af de sidste 24 måneder, inden man blev ledig.

Det har betydning for bl.a. eksportchauffører, for hvem det altid har voldt problemer at beregne et timetal, som tidligere er blevet lagt til grund for beregning af dagpenge.

Samtidigt ophæves reglen om overskydende timer.

Det betyder, at en chauffør, der har opsparet timer til afspadsering og bliver arbejdsløs ikke først skal afspadsere overskydende timer inden han kan få dagpenge.

Bøvl før det bliver bedre

Lappeløsninger er et kendt fænomen i vort lille land.

Nu skal det lappes på motorvejsstrækningen E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S. I første omgang med en forstærkning af nødsporet som en forberedelse til udbygningen.

Det er hårdt tiltrængt, men flytter måske blot kø-problemer til før og efter udvidelsen?

Læs om projektet, tidsplanen og forventede gener i byggeperioden på Vejdirektoratets hjemmeside

Nu bliver det lidt lettere at parkere

Det har måske ikke den store betydning for foreningens medlemskreds, men er dog en lille håndsrækning til branchen:

Pr. 1. juli bliver det nemlig tilladt at standse eller parkere i en yderrabat.

Det sker, efter at Folketinget for nylig har vedtaget lovforslag L 141 A – Forslag til lov om ændring af færdselsloven. Tidsbegrænset parkering, vejmyndighedens mulighed for at overtage parkeringskontrollen m.v..

Af paragraf 28, stk. 3 fremgår det, at man i byerne nu må standse eller parkere i en yderrabat. Som tidligere må man gerne uden for tættere bebyggede områder holde med en del af bilen oppe på fortovet, hvis bilen har en totalvægt på 3,5 tons eller derunder.

(Kilde: DTL)

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder velkommen til nyt medlem:
Niels Pagh Logistics A/S, 6600 Vejen

Nyhedsbrev nr. 11 2017

HUSK medlemsmødet på torsdag hos Noer Service

Vi minder om foreningens invitation til temaaften  TORSDAG den 8. juni 2017 kl 18.00 hos Noer Service, Toftlund

hvor der sættes fokus på bremser i teori og praksis.

Vi forsøger at få opklaret, om der er hold i påstanden om, at trukket materiel generelt bremser langt dårligere end den trækkende enhed – selvom der teknisk er mulighed for at opnå en væsentlig bedre bremsekraft end lovens minimums krav.

Hvorfor så ikke bare sørge for maksimal indstilling – er der så krav om ny G-attest – og mange andre spørgsmål.

Kom og vær med i dedatten og får en spændende rundvisning hos Noer Service – og lidt godt til ganen!

Tilmelding hurtigst muligt – gerne i dag på flg. link:  mail@fredematzen.dk

Nyhedsbrev nr. 10 2017

Nyttig information – eller angiveri?

I forbindelse med fornyelse af transportoverenskomsten mellem 3F og ATL er parterne blevet enige om nyt afsnit i overenskomstens §30 med følgende ordlyd:

“På anmodning fra deres tillidsrepræsentanter eller 3F’s transportgruppe skal virksomheden oplyse, hvilke underleverandører, der udfører opgaver for virksomheden indenfor overenskomstens faglige gyldighedsområde. I oplysningerne skal indgå virksomhedsnavnet og adressen, som underleverandøren har oplyst til virksomheden. Ingen af de udleverede oplysninger om underleverandører kan videregives eller gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse”

Afhængig af synsvinklen kan den nye forpligtelse opfattes som et nyttigt middel mod underbetaling og dermed konkurrenceforvridning – eller en grov indblanding i virksomhedens dispositionsret.

 

Skal vi fortsat køre med nedsat bremsekraft?

Mange medlemmer og deres chauffører har ved en vejsidekontrol oplevet kritik af bremseevnen på deres trukne materiel – selvom traileren lige har været til syn og er blevet godkendt.

Er det fordi størstedelen af materiellet produceres i Tyskland til tyske forhold og en totalvægt på 40 t. og bremsesystemet dermed er opsat til en bremseevne på 40%?

Kan man ikke blot bede sit værksted om at optimere bremseevnen til f.eks. 60% ved at ændre opsætningen? Umiddelbart ikke, for det kræver en ny G-erklæring! Er rammerne i lovgivningen dermed for smalle?

Er det ikke rimeligt, at en trukken enhed bremser ligeså effektivt som den trækkende enhed, typisk +60%?

Der er en række ubesvarede spørgsmål omkring bremser – og måske en lovgivning, der hindrer operatørerne i at opnå de optimale betingelser – selvom materiellet er konstrueret til det.

Denne problematik vil foreningen gerne have forklaret af fagfolk og derfor inviteres til temaaften:

TORSDAG den 8. juni 2017 kl 18.00 hos Noer Service, Toftlund

Gode råd forud for studenter kørsel

Snart springer studenterne ud, og det fører altid eksamenskørsel med sig. Derfor har Færdselsstyrelsen sendt en meddelelse ud om hvilke regler, der gælder. Og der er flere regler at forholde sig til.

Man kan køre med studenter, når betingelserne i bekendtgørelse om eksamenskørsel, optog med videre er overholdt. Det betyder, at man ikke behøver en tilladelse udstedt af politiet.

Læs reglerne via dette link: Regler for studenterkørsel

Nu vejledning om frontmonteret udstyr

Efter pres fra DTL bliver færdselslovgivningens regler om frontmonteret udstyr på lastbiler nu ændret af Færdselsstyrelsen og samlet i en særlig vejledning.

Læs mere om Færdselsstyrelsens vejledning om frontmonteret udstyr på lastbiler her

Tilmelding til MC-tur åbnet

Som omtalt i sidste nr. af nyhedsmailen, inviterer ITD igen i år medlemmer af RAV på motorcykel tur ud i det blå.

Tilmeldingen er netop åbnet, og turen finder sted lørdag den 24. juni 2017.

For tilmelding til årets MC-tur og forudbestilling af hotelværelse kontakt distriktskonsulent Dan Zoega Christensen på dzc@itd.dk eller Lisbeth Jørgensen aej@itd.dk

Læs mere om arrangementet: Her!

Sidste chance for tilmelding er mandag den 6. juni 2017, klokken 12.00.

Optræk til kø – nyt asfalt på Esbjerg motorvejen

Fra den 23. maj og cirka tre uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på E20 Esbjergmotorvejen ved Korskroen.

 

Arbejdet finder sted i begge retninger mellem frakørselsrampe 72 Bramming og frakørselsrampe 75 Esbjerg N.

Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde mellem klokken 17.00 – 07.00 dog først fra kl. 20.00 på rejsedage op mod helligdage.

Læs mere: Her!

Nyhedsbrev nr. 9 2017

45 timers hvil i bilen – eller på hotel?

Chaufførerne har et lovpligtig hvil på 45 timer mindst hver anden uge – men det hvil må ikke foregå i lastbilen.

– Det er ikke sådan her, de skal holde weekend. De skal hjem og holde weekend hos familien. Det er det, der er meningen, siger Jørgen Christensen, der brancheformand i 3F Transport.

Det også hensigten med den lovgivning, der forbyder chauffører at holde deres 45-timers hvil i førerhuset. Men det sker bare ikke, fordi der ikke er råd til at tage på hotel, og vognmændene heller ikke betaler overnatning til deres chauffører, mener 3F.
Meget tyder på, at EU-kommissionen i deres kommende vejpakke vil følge en indstilling fra EU-Domstolens generaladvokat, hvor man forbyder, at chauffører kan foretage deres lovpligtige 45 timers hvil i deres køretøj. Samtidig vil Kommissionen indføre en ny model, hvor chaufføren kan afholde flere reducerede hvil og først behøver at afholde det lovpligtige 45-timers hvil efter 4 uger.

Forslaget betyder, at chaufføren får mulighed for at køre ude i fire uger – før han skal afholde sit lovpligtige 45 timers hvil. I stedet for efter to uger, som lovgivningen kræver i dag. Derudover skal chaufføren kompensere for de øvrigt reducerede hvil i perioden.

Spændende, hvilke regler fremtiden vil byde:

Bliver de som hidtil, blot forbydes arbejdsgiver at lade chaufføren tilbringe sit 45 timers hvil i bilen – og hvor skal han så være?

Eller – bliver EU vejpakken fremtiden?

 

Ud i det blå – på 2 hjul

Igen i år tilbydes foreningens motorcykel entusiaster en spændende tur ud i det blå, arrangeret af ITD.

Turen afvikles i år allerede i forsommeren, nemlig lørdag den 24. juni 2017 og målet er de små veje på det skønne Djursland. Der vil blive tilbudt mulighed for overnatning.

Tilmelding kan allerede nu ske til Dan Zoega Christensen – dzc@itd.dk – eller tlf. 4071 3334.

Nødtelefoner nedtages

Vejdirektoratet har besluttet, at man i 2017 nedtager nødtelefonerne, som har været placeret langs det overordnede vejnet.

Beslutningen sker på grund af den stærkt faldende brug af nødtelefonerne, som efterhånden er overflødiggjort.

I stedet skal trafikanterne fremover bruge deres mobiltelefon i tilfælde af behov for at indberette en nødsituation eller trafikfarlige forhold.

Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man altid har en opladt mobiltelefon i bilen.

Den opfordring er nok udnødvendigt overfor vores branche!

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8 2017

Ny 3-årig overenskomst er stemt hjem

Som det er fremgået af dagspressen har urafstemning hos LO’s medlemsvirksomheder resulteret i et JA til det forslag om overenskomstfornyelse, som var aftalt med DA.

Resultatet af den samlede afstemning om mæglingsforslaget er på lønmodtagersiden 57,2 % Ja-stemmer.

Men fra 3F-medlemmerne lyder der et tydeligt nej. 60 procent stemte nej, mens kun 40 procent stemte ja til de nye aftaler med arbejdsgiverne. Alligevel bliver overenskomsterne vedtaget. Det er det samlede resultat fra alle forbund og deres medlemmer fra vidt forskellige faggrupper, der afgør, om overenskomsterne bliver vedtaget.

I 3F Transportgruppen stemte et stort flertal på 63% imod mæglingsforslaget.

Formand for transportgruppen, Jan Villadsen, peger på, at 3F’ernes nej på transportområdet sender et tydeligt signal efter måneders forhandlinger med Dansk Industri og de øvrige arbejdsgivere.

– Vores medlemmer fik blandt andet 10 ekstra seniorfridage, to børneomsorgsdage, lønstigninger på syv procent og nye værn mod social dumping. Et flertal har vurderet, at resultaterne ikke skabte tryghed nok i deres arbejdsliv. Det sender et meget vigtigt signal. Vores medlemmer er fortsat utrygge. Ikke mindst fordi det er 3F’erne, der branche for branche mærker konsekvenserne af social dumping som de første, siger Jan Villadsen.

I det omfang at der er sket regulering af løn og tillæg m.v. i overenskomsterne med virkning fra den 1. marts 2017, skal der ske regulering med tilbagevirkende kraft snarest muligt.

Hent lønoversigt pr. 1.3.2017

 

Lovpligtig ADR Kap. 1.3. kursus i Hovborg

ADR-uddannelsen er lovpligtig for alle medarbejdere, som arbejder med transport af farligt gods.

Arbejder du med ADR på kontor, lager eller som chauffør uden et ADR-bevis, skal du have denne lovpligtige uddannelse.

Der udstedes et bevis efter gennemført uddannelse.

Nu kan du tilmelde en eller flere af dine medarbejdere til dette kursus.

I forbindelse med kurset gives der en orientering om ændringer i ADR 2017 – hvad betyder de nye regler for dig?

Få et indblik i den nye ADR 2017, der bl.a. byder på:

– Mange tilføjelser og ændringer til særlige bestemmelser

– Ny mærkning af lithiumbatterier

– Ny type fleksible bulk-containere op til 14 ton

– Mange ændringer til stoflisten, herunder tilføjelse af 10 nye UN-numre

…og mange andre ændringer og tilføjelser.

Underviser er Jens Staugaard Holdt, Transportkonsulenten.

Kurset arrangeres af ITD og afholdes på
Hovborg Kro onsdag den 3. maj kl. 14.00 – 17.00
Tilmeld dig via dette link: Tilmelding

Beskæftigelsen stiger i transportbranchen

En ny undersøgelse foretaget af ATL med Danmarks Statistik som kilde viser, at der i 2016 er blevet ansat mange nye medarbejdere i Transportbranchen.

Alene fra 3. kvartal til 4. kvartal 2016 steg beskæftigelsen i branchen med 700 personer. Ved udgangen af 2016 var der 28.800 personer beskæftiget i branchen, det er mere end 1.500 flere end samme periode året før.

Vil du læse mere om undersøgelsen, kan du finde den her.

Overenskomstfornyelse på vej

I kølvandet på overenskomstfornyelserne på DA/LO området forhandles der i øjeblikket mellem Krifa og ITD Arbejdsgiverforening om fornyelse af en anden af de vigtige overenskomster på transportområdet.

Denne overenskomst er den nyeste på transportområdet og er til forskel fra øvrige overenskomsten indenfor DA/LO verdenen baseret på mindstelønsprincippet – som det er tilfældet indenfor langt den største del af industrien.

Forhandlingerne ventes afsluttet omkring månedsskiftet maj/juni 2017.

ITD Arbejdsgiverforening afholder ordinær årlig generalforsamling lørdag den 29.4.17 på Hotel Munkebjerg.

Foreningens formand, Frede Matzen, opstiller som kandidat ved valg til bestyrelsen.

 

Nyhedsbrev nr. 7 2017

Så meget skal du betale i løn efter 3F overenskomsten 2017

ATL har udsendt nyt lønskema, der beskriver de nye lønsatser efter fornyelse af overenskomsten mellem DI/ATL og 3F:

Satserne, der er gældende fra 1. marts 2017, er betinget af, at forliget bliver stemt hjem. Resultatet af denne afstemning forventes at foreligge i løbet af april 2017.

Derfor er virksomhederne ikke forpligtet til at regulere iht. den nye overenskomst før resultatet er afstemningen foreligger.

Hent lønoversigt pr. 1.3.2017

 

Kom gratis på Transportmessen med Skifter Lastbil

Skifter Lastbil A/S har udsendt deres marts nyhedsbrev (følg linket) med mange gode tilbud.

Samitdigt inviterer man til et besøg på standen under transportmessen:

“I dagene 23.-25. marts løber “Transport 2017” af stablen. Transport 2017 er tre forrygende messedage, hvor hele branchen mødes for at se alt det nye, networke, blive klogere, hygge, diskutere og feste.

Vi er som sædvanlig at finde på Volvo- og Renault Trucks’s stand “E4000”, så kom forbi og se, hvad vi har at byde på.

Vi glæder os til at se dig, og derfor vil vi gerne byde dig en gratis entrébillet.

Følg linket herunder, og brug invitationskoden: “Volvo2017”.

http://www.transport-messen.dk/volvo

 

Nyhedsbrev nr. 6 2017

Skal vi snart have indført danske særregler?

Søren Hylstrup Larsen, direktør i NLA stillede forleden spørgsmål ved om ikke det indre marked er ved at spænde ben for sig selv. Søren Hylstrup Larsen udtalte bla.:

“Der er mange miljø- og forbrugerbeskyttelsesregler, som tillader nationale afvigelser. I vejtransport kender vi selv til nationale undtagelser for køre- og hviletid, vægt og dimensioner mv. Der findes også varer, som reelt ikke kan sælges frit i hele EU, men skal tilpasses de forskellige markeder, en advokat eller tandlæge kan ikke levere sine ydelser frit i alle lande, og også for mobile arbejdspladser/virksomheder som landtransport skal der være regler.”

Tilsvarende udtaler bestyrelsesmedlem i ITD, direktør i Boxlink Niels Juel Nielsen i dag til Lastbilmagasinet:

»De udenlandske biler, vi ser her i dag, de kommer jo aldrig hjem. Det må vi prøve at påvirke. Der er forsvundet 11.000 danske chaufførjob siden 2005, men der er altså ikke blevet mindre at køre med,«

Er der ved at være stemning for at påvirke de danske politikere til at dæmme op for de ulige konkurrenceforhold, som den danske transportbranche kæmper imod?

En række andre EU-lande har for længst vist vejen ved at indføre nationale særregler, der f.eks. stiller krav om minimumslønninger til udenlandske chauffører, der udfører cabotage kørsel.

 

Mød Superdæk på Transportmessen

Superdæk har taget en stak dæk med på messen til helt særlige messepriser.

Se det gode tilbud her!

RAV studietur 2017

Planlægningen af foreningens årlige studietur er i fuld gang.

Udvalget har foreløbigt lagt sig fast på destinationen, som bliver den skønne by Prag.

Formålet bliver at besøge en tjekkisk vognmandsvirksomhed for at få et indblik i forskellene på betingelserne for at drive virksomhed i Tjekkiet sammenlignet med vore hjemlige forhold.

Desværre har det vist sig umuligt at sikre hotelkapacitet i den indre by i den periode, der var planlagt.

Bestyrelsen har derfor set sig nødsaget til at skubbe tidspunktet med en uge, så turen istedet afvikles i perioden torsdag den 28. september med hjemkomst søndag den 1.oktober 2017.

Mere følger snarest.

RAV kalenderen

Bestyrelsen har fastlagt tidspunkter for årets medlemstilbud:

8. juni 2017: Medlemsmøde med fokus på bremser
9. september 2017: “Det Vilde Ræs” i Brørup i samarbejde med SUPERDÆK
28. september til 1. oktober 2017: Studietur til Prag
10. november 2017: Mortensaften på kroen

Sæt venligst X i kalenderen!

Bestyrelsen har konstitueret sig

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen i Ribe Amts Vognmandsforening konstitueret sig som følger:

Formand: Frede Matzen
Næstformand: Tonny Sørensen
Kasserer:  Lars Dahlmann

Festudvalg: Asger Sørensen, Jan Lillegaard, Carl Jørgen Schmidt, Tonny Sørensen

 

Nyhedsbrev nr. 5 2017

Generalforsamling i jubilæmsstemning

Foreningens formand, Frede Matzen, kunne i sin beretning til foreningens generalforsamling i lørdags glæde sig over,at Ribe Amts Vognmandsforening af 2012 er gået ind i et jubilæumsår.

“Godt nok er det kun et 5 års jubilæum, som måske normalt vil forbigås af de fleste. Men jeg mener nu alligevel, der er grund til at stoppe op og glæde sig over, at vores lille forening kom godt fra start og har vist sig bæredygtig. Det har I medlemmer først og fremmest æren for – uden Jer, ville der ikke have været noget at fejre”, sagde Frede Matzen bl.a.

Formanden måtte konstatere, at cabotagedebatten kører nemlig stadig med uformindsket kraft:

“Danmark er ved at være det eneste af de vesteuropæiske EU lande som enten ikke har meldt sig ud af EU – eller ikke har indført nationale særregler, for at dæmme op for urimelig konkurrence fra billig arbejdskraft fra østlandene.

I Danmark lukker flertallet af politikerne øjnene for branchens problemer. Jeg kan måske godt forstå hvorfor: industrien ønsker billige fragter og opfatter al konkurrence som en fordel for det danske samfund.

Personlig er jeg tilhænger af modellen, som man har indført i Østrig og Holland, dvs. en national minimumsløn, der også gælder for udenlandske arbejdstagere, der udfører lovlig cabotagekørsel”, sagde Frede Matzen bl.a.

Forsamlingen gav genvalg til bestyrelsesmedlemmerne,Tonny Sørensen og Asger Sørensen og nyvalg til Lars Dahlmann med Aksel Junker og Bent Zdrinka som suppleanter.

Medlemsfesten samlede 130 feststemte deltagere, der nød den gode mad og et veloplagt orkester i krosalen. Takket være gode sponsorer kunne de heldige yderligere glæde sig over at tage imod en af de mange gevinster, udloddet af foreningens samarbejdspartnere.

Læs formandsberetning og referat fra generalforsamlingen  her!

 

Velfortjent hæder til Jens Peter

På foreningens generalforsamling i Hovborg i lørdag forelå der indstilling fra bestyrelsen om udnævnelse af foreningens tidligere mangeårige formand Jens Peter Jensen, Nordenskov som æresmedlem.

Den indstilling kunne generalforsamlingen uden tøven bifalde med akklamation!

Frede Matzen begrundede udnævnelse med Jens Peter store engagement i sin formandstid: “Ofte har du stået på talerstolen på de landsdækkende generalforsamlinger i brancheforeningerne og med klar tale fremhævet og forsvaret foreningens synspunkter. Og du gav aldrig op eller tvivlede, da det blev nødvendigt at etablere en selvstændig lokalforening”.

Med hæderen følger et livsvarigt kontingentfrit medlemskab af foreningen.

En foreningskæmpe takkede af

På foreningens generalforsamling i lørdags måtte forsamlingen tage imod “opsigelsen” fra foreningens mangeårige kasserer, Niels Ove Kristensen, Skovlund.

Niels Ove havde på forhånd meddelt sine bestyrelseskolleger, at han ikke genopstillede, men på trods af dette skortede det ikke på opfordringer til at tage en tørn mere. Men den gik ikke – Niels Ove havde taget sin beslutning efter en ihærdig indsats som kasserer og som medlemmernes faste ankermand i over 30 år.

I en årrække har Niels Ove vogtet foreningens pengekasse og han kunne glæde sig over under sin fremlæggelse af årsregnskabet for 2016 at aflevere en bredfuld kasse, der er solid nok til at modstå evt. udfordringer mange år frem.

Niels Ove fik overrakt en gave af formanden som tak for indsatsen.

Overenskomstfornyelse på chaufførområdet

3F’s Transportgruppe og DI har lørdag morgen indgået aftale om en treårig overenskomst på transportområdet frem til 1. marts 2020.

Aftalen indeholder bl.a. aftale om:

 • Normallønnen hæves pr. 1. marts 2017 med 2,50 kr., pr. 1. marts 2018 med 2,50 kr. og pr. 1. marts 2019 med 2,50 kr.
 • Bidraget til særlig opsparing forhøjes til 2,7 pct. pr. 1. marts 2017, til 3,4 pct. pr. 1. marts 2018 og til 4,0 pct. pr. 1. marts 2019.
 • Fra 1. marts 2018 øges mulighederne for at indgå lokale aftaler mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten om arbejdstid.
 • Parterne er enige om, at tillidsrepræsentanten eller 3F Transportgruppe kan indhente oplysninger om virksomheders brug af underleverandører inden for overenskomstens dækningsområde.
 • Parterne er enige om, at der i et eventuelt mæglingsforslag skal indgå en opfordring til Folketingets partier om hurtigst muligt at genetablere værnet i godskørselsloven imod social dumping.

Flere detaljer om forliget fremgår af DI’s hjemmeside

Forhandlinger om fornyelse af overenskomsten mellem ITD-A og Krifa indledes inden længe og skal være færdig før 1.7.2017

 

Nyhedsbrev nr. 4 2017

Kan du sige nej tak til en gratis fest?

Tidspunktet for foreningens generalforsamling lørdag den 4. marts 2017 nærmer sig.

Bestyrelsen håber på den sædvanlige solide tilslutning og deltagelse kræver ikke tilmelding – man møder blot op.

Derimod kræver det tilmelding til medlemsfesten samme aften, hvor der er tradition for hygge, højt humør, god mad og en festlig svingom med MADAM BLÅ helt i front!

I år vil den regning, der kan dumpe ind i mailboxen efter festen, oven i købet være væsentlig lavere – og måske på kr. 0. Deltagelse er nemlig gratis for medlemmer med 1 ledsager.

Så skynd dig at at melde Jer til hos hos et medlem af festudvalget – sidste frist er i dag:

Carl Jørn Schmidt:          7539 3537 / 4040 0976   mail: cjschmidt@mail.dk

Asger Sørensen:             4051 2682                     mail: post@asger-sorensen.dk

Tonny Sørensen:             2090 0511                     mail: post@tonnyskranservice.dk

 

Virksomhedsejere kan bruge deres private NemID i deres virksomhed

Fremover kan virksomhedsejere nøjes med ét nøglekort, når de bruger NemID til digital indberetning. Det vil give lettere adgang til offentlig selvbetjening for over en halv million virksomheder.

Den nye mulighed for at bruge privat NemID i virksomheden frem for et erhvervs-NemID gælder virksomhedsejere, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller alene kan tegne et iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab eller anden virksomhedsform.

I de små virksomheder er det ofte ejeren selv, der læser den digitale post, søger refusion ved sygdom eller giver en fuldmagt til en revisor. For dem vil det derfor gøre det administrative arbejde lidt lettere, når de fremadrettet kun behøver at anvende ét nøglekort, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Alt incl. til kr. 99,00?

I transportsektoren er vi vant til, at der stilles store krav til konstant effektivisering. Kunderne forventer, at priserne ikke må stige – helst skal de falde!

Prispresset er om muligt endnu kraftigere hos udbyderne af mobiltelefoni.

Læs her, hvad du i øjeblikket kan få af tale, SMS, roaming i EU, data m.v. for blot kr. 99,00 om måneden.

Digitale hjælpemidler på kroen

Hovborg Kro danner rammer om et arrangement, hvor ITD har indbudt en række samarbejdspartnere, der tilbyder digitalt værktøj til transportbranchen. Leverandørerne byder hver for sig på produkter, der kan være en hjælp i hverdagen for vognmanden.

Arrangementet, der har titlen “Fremtidens Transport”,  afholdes torsdag den 9. marts 2017 kl. 18.00 – 22.30 på Hovborg Kro.

Deltagelse er gratis og der startes med spisning.

Du kan læse invitation og program her.

 

Nyhedsbrev nr. 3 2017

Kontrollen med cabotage styrkes – men ingen mindsteløn i Danmark?

Den danske transportminister har sammen med ministre fra Frankrig, Tyskland, Italien, Østrig, Belgien, Luxembourg, Sverige, og et enkelt ikke EU-land, Norge, – underskrevet L’Alliance du Routier, der omfatter 8 punkter – bl.a.:

1. Chauffører skal sikres rimelig balance mellem arbejde og fritid, herunder ugentligt hvil. Her sigtes på chauffører, der tvinges til at opholde sig på udenlandske p-pladser under kummerlige forhold. Videre skal chauffører aflønnes efter tid og ikke med et fast beløb (f.eks. pr. km) for en transport.

2. Varebilers internationale godstransporter skal omfattes af godskørselsregler og et tilladelsessystem.

Forventninger er høje og ministeren får ros. Men er der grund til at tro, at danske vognmænd, som på det nationale marked kæmper mod udenlandske aktører, der er underlagt et lavere omkostningsniveau, får det lettere?

Næppe – for Danmark er et af de få vesteuropæiske lande, der ikke har indført en mindstelønsbetaling, gældende for chauffører, der udfører cabotagekørsel her i landet.

Dermed vil lønforskellen fortsat være så markant, at danske vognmænd risikerer fortsat at blive kørt bagud.

 

Varde Kommune – giv dem “Et praj”!

Foreningen har på foranledning af et medlem henvendt sig til Varde Kommune. En række af vore medlemmer færdes jævnligt på Varde Kommunes veje og flere melder tilbage, at de speciel på de mindre biveje i det åbne land har problemer med udhængende grene.

Varde Kommune svarer, at kommunen har ikke ressourcer til at kontrollere, at alle har levet op til deres forpligtelser. Man får løbende meldinger fra  distriktslederne i de 3 områder af kommunen om strækninger eller steder, der trænger til klipning. Der er også henvendelser fra trafikanter og busselskaber direkte eller gennem ”Giv os et praj” på kommunens hjemmeside.

Det er vigtigt, at kommunen får den nøjagtige adresse for ”synderen” for at kunne sende varsel/påbud til den rette.

Først sendes varsel af påbud i henhold til Forvaltningsloven § 19, for at informere grundejeren og anmode om tilbagemelding inden 8 dage. Får man ikke tilbagemelding efter denne frist, sendes et påbud med en frist på 8 dage igen. Efter fristens udløb, sættes arbejdet i gang for ejerens regning.

Læs mere om Regler for beskæring af træer – og Indberet til Varde Kommune her

Foreningsaftale med Skifter Lastbil A/S

Foreningen har forlænget samarbejdsaftalen med Skifter Lastbil A/S.

Medlemmer tilbydes bl.a. gunstige betingelser for bestilt lørdagsarbejde, reparation af trukket materiel, fartskriver eftersyn m.v.

Læs mere på foreningens hjemmeside: Foreningsaftale Skifter Lastbil A/S 2017

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

VJ Fragt v/Villy Jensen, 7280 Sønder Felding

RAV generalforsamling 2017

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til årlig ordinær generalforsamling der afholdes i Hovborg lørdag den 4. marts 2017.

Årets indlægsholder er den lokale MF Henrik Dahl, LA.

Henrik Dahl beskriver på sin Facebook side sig selv således:

Født 1960. Student fra Ribe Katedralskole 1978. Uddannet ved Københavns Universitet, CBS og University of Pennsylvania. Far til tre voksne børn.

I 1999 stiftede jeg med et par venner markedsanalysevirksomheden Explora A/S. Senere blev jeg forskningsdirekør i verdens dengang største markedsanalysefirma AC Nielsen i fire år. Siden har jeg været selvstændig erhvervsdrivende og levet af at være foredragsholder, forfatter, lektor og skribent på b.la. Weekendavisen og Berlingske.

Ud over partiets mærkesager, er det værdikampen, der optager mig.

– En værdikamp for, at vi danskere ikke straks går til staten, hvis vi oplever problemer

– En værdikamp for, at staten ikke spinder os ind i så mange love og regler og bestemmelser, at vi bliver til lydige undersåtter i stedet for frie borgere

– En værdikamp for, at vores tjenere på de offentlige kontorer ikke gør sig selv til en ny, herskende klasse.

Mine rødder er i det syd-jyske. Jeg er opvokset i Skærbæk, haft min ungdom i Ribe, og jævnligt besøgt mine bedsteforældre på gården i Brørup. De havde også en tilknytning til Askov Højskole.

Christansborg er jeg:
Uddannelses- og forskningsordfører, landdistriktsordfører, afbureaukratiseringsordfører og næstformand for uddannelses- og forskningsudvalget.

Henrik Dahl

 

 

Nyhedsbrev nr. 2 2017

Færdselsstyrelsen inviterer til fyraftensmøde!

Som bekendt flyttede Færdselsstyrelsen sidste år til Ribe (AMT).

Nu har man fået sig så godt indrettet, at man gerne vil invitere kunderne på besøg.

Styrelsen inviterer til åbent fyraftensmøde den 22. februar om nye veje i virksomhedskontrollen. Mødet er åbent for alle interessenter i transportbranchen.
Færdselsstyrelsen har i de seneste måneder gennemført en række kontroller med vognmandsvirksomhedernes efterlevelse af reglerne i køre- og hviletids- og takografforordningen ved fysiske besøg hos vognmandsvirksomhederne.

Kontrol hjemme i virksomheden er gennemført som en del af projektet ’Nye veje i virksomhedskontrollen’. Denne omlægning har til formål, at lette kontrollen og dette særligt for de virksomheder, der er bedst til at efterleve reglerne. Kontrol i virksomheden giver desuden bedre mulighed for at vejlede virksomhederne på stedet om mindre alvorlige fejl, der kan skyldes misforståelser, sjusk eller forglemmelser.

For at evaluere de hidtidige erfaringer og for at drøfte, hvordan metoden kan forbedres inviterer Færdselsstyrelsen til et fyraftensmøde.

Et rigtig godt initiativ – læs mere på: Færdselsstyrelsens hjemmeside

 

Foreningen fornyr aftale med OK

Bestyrelsen har afholdt det årlige statusmøde med olieselskabet OK.

I forbindelse med fornyelse af aftalen er selskabet er gået med til at forhøje rabatten på listeprisen for medlemmer af foreningen med yderligere 2 ø. pr. liter.

Derudover siger prognoser, at selskabet igen i 2016 kommer ud med et solidt regnskabsmæssigt resultat.

Det betyder, at der igen i år formodentligt kan udbetales en bonus til andelshaverne i størrelsesordenen ca. 16 ø. pr. liter.

www.ravf.dk kan du hente oplysninger om dine rabatmuligheder og samtidigt læse, hvorledes du får andel i bonus som andelshaver.

Vagtskifte i foreningens bestyrelse

Vognmand Preben Leth, Ribe har meddelt, at han desværre er nødsaget til at trække sig fra sin plads i foreningens bestyrelse.

I hans sted indtræder 1. suppleant Vognmand Bjarne Jensen, Lejrskov.

RAV kalenderen 2017

Foreningsåret er godt i gang og bestyrelsen har foreløbigt planlagt flg. medlemsarrangementer:

04. marts           Generalforsamling og medlemsfest
Juni (dato flg.)    Medlemsmøde
9. september      “Det Vilde Ræs” hos Superdæk, Brørup
21. – 24. sept.     Studietur
Nov. (dato flg.)    Medlemsmøde

RAV generalforsamling 2017

Som bekendt har den seneste regeringsomdannelse medført, at vi igen har fået en ny transportminister.

Ministeren har rod i Liberal Alliance og rygterne ville – allerede inden han tiltrådte – vide, at ministeren hylder fri konkurrence for enhver pris. Og uden hensyn til konsekvenserne for et lovreguleret område som transporterhvervet.

Vi vil gerne vide lidt mere om LA’s holdninger til transportbranchens udfordringer i det hele taget og derfor glæder det bestyrelsen at ministerens lokale kollega, MF Henrik Dahl, LA har sagt ja tak til indbydelsen til at give et indlæg på foreningens generalforsamling den 4. marts 2017.

Nyhedsbrev nr. 1 2017

GODT NYTÅR!

Det nye år er allerede næsten 2 uger gammelt og hjulene ruller forhåbentligt lystig igen hos foreningens medlemmer.

Verden er blevet mindre og fremtiden endnu mere usikker, men et er stadigt sikkert: godset skal ud.

Og forhåbentligt i stigende mængder uden at vi dog igen oplever en overophedning nu, hvor vi nærmer os 10 års dagen for finanskrisens indtræden.

For meget eller for lidt gør det vanskeligt at dimensionere og udnytte ressourcerne. For de fleste er det kun enkle dage om året, hvor alt går op i en højere enhed af sig selv. Men det er de vilkår, branchen altid har levet med og som branchen dygtigt har indrettet sig efter.

Så mon ikke det lykkes igen i det nye år, så vi alle bevarer den gode arbejds- og virkelyst og ender med at have tjent en “lille” skilling!

 

Dagpengesatser 2017 (gældende fra d. 2/1-2017)

Dagpengesatsen justeres ved hvert årsskifte. Fra 2.1.2017 er satsen

For lønmodtagere:

 • Fuldtidsforsikrede:
  DKK 849,- pr. dag (DKK 4.245,- pr. uge)
 • Deltidsforsikrede
  DKK 566,- pr. dag (DKK 2.830,- pr. uge)

Sygedagpenge udbetales til personer, der er uarbejdsdygtige, og når uarbejdsdygtigheden skyldes sygdom.

App til indberetning af godsstatistik

Danmarks Statistik har udviklet en ny app, der kan lette besværet for de vognmand, der bliver udtrukket til at indsende gods- og kørselsstatistik.

Du kan prøve appen, der findes både til Apple og Android telefoner og tablets ved at downloade den via Danmarks Statistiks hjemme side.

Her findes ligeledes en en video, der demonstrerer brugen.

Læs mere ved at klikke her

Overenskomstfornyelser i 2017

Chaufføroverenskomsten mellem 3F og ATL udløber den 28.02.2017 og forhandlingerne om en fornyelse er godt i gang. Erfaringsvis når man ikke at have en ny aftale på plads inden den 1. marts, hvilket medfører den gene for arbejdsgiver, at virkningen af ændringer i aflønningsforhold skal tilbagereguleres, når overenskomsten endelig er på plads.

Traditionelt stilles der fra lønmodtagerside krav om højere løn og øget indbetaling til fonde, hvorimod arbejdsgiversiden ønsker større fleksibilitet og imødekommelser, der kan forbedre virksomhedens konkurrencemuligheder overfor udenlandske aktører.

Der er tradition for, at DTL-A tiltræder forhandlingsresultatet mellem 3F/ATL.

Overenskomsten mellem ITD-A og Krifa løber indtil den 30.06.2017 og her indleder man inden længe ligeledes forhandlingerne om fornyelse.

RAV generalforsamling 2017

Datoen for foreningens årlige ordinære generalforsamling og medlemsfest ligger fast på den 1. lørdag i marts måned.

I år falder den første lørdag den 4. marts og vi beder venligst medlemmer om allerede nu at sætte X i kalenderen!

 

Nyhedsbrev nr. 24 2016

GLÆDELIG JUL fra formanden

Kære medlemmer.

Her, hvor året nærmer sig sin afslutning, vil jeg på bestyrelsens vegne gerne ønske medlemmerne en glædelig jul og samtidig takke alle for endnu et godt foreningsår!

Igen i år har vi i bestyrelsen kunnet glæde os over solid tilslutning til foreningsarrangementerne og vi har bibeholdt en stabil og loyal medlemskreds, der er grundlæggende for foreningens eksistens.

Jeg glæder mig altid over når jeg erfarer, at medlemmer i gensidig fortrolighed arbejder sammen om at løse opgaver, hvis der mangler en bil – eller man en dag har en i overskud.

For mange af foreningens medlemmer har 2016 været et rimeligt år og det er mit håb, at alle vil opleve et tilsvarende 2017 med de udforinger, som vi sikkert vil møde.

Glædelig jul og godt nytår!

Frede Matzen

Lovforslag om lempelse af bødetakster i høring

Med lovforslaget foreslås en række ændringer af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet, der skal gøre bødestørrelserne mere proportionale. Det foreslås således, at bøderne for de overtrædelser af takograf-forordningen, der bl.a. skyldes sjusk og forglemmelse nedsættes, samtidig med at bøderne for de mest alvorlige overtrædelser forhøjes.

Det foreslås endvidere, at virksomhedens bøder, ligesom det er tilfældet med førerens bøder, gradueres og at der fastsættes et bødeloft for førerens og virksomhedens samlede bøde.

Få et samlet overblik på www.dtl.eu  og læs hele lovforslaget.

Ny vejledning om undtagelser i køre- hviletidsregler

I forbindelse med udsendelsen af en revideret vejledning om undtagelse fra køre- og hviletidsforordningen er der foretaget følgende ændringer, som man bør være opmærksom på:

 • I vejledningens afsnit 2.2 er der ændret vedrørende den såkaldte ”håndværkerregel”, hvor der er indført et afsnit vedrørende definitionen af ”materiel”.
 • Afsnit 2.3 er ændret vedrørende den konstruktive hastighed for motorredskaber.
 • Herudover er der udelukkende foretaget mindre sproglige rettelser.

Læs vejledningen:

Vejledning om undtagelser 2016

Læs mere om myndighedernes arbejde med køre- og hviletid her

www.fstyr.dk

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem

Folmers ApS, 5800 Nyborg – att.: Jan S. Hansen

Dæk i garage blev til en guldgrube

Den familieejede milliardvirksomhed Nordisk Dæk Import er tilbage på sporet efter en række hårde år, der brændte hele koncernens overskud af.

Virksomheden med hovedsæde i Brørup i Sydjylland har på to år vendt et underskud på 5 mio. kr. til et overskud på næsten 42 mio. kr. Det er sket gennem en omfattende trimning af koncernen, der er Skandinaviens største importør af dæk, fælge og hjul.

Læs mere i artikel i Jyllands-Posten

Julehilsen fra SKIFTER

Skifter Lastbiler har udsendt december måneds nyhedsmail med julehilsen og gode tilbud.

Læs nyhedsbrevet her!

Storebæltsbroen – stigning på en 5’er i 2017

For lastbiler på under 10 meter er priserne på Storebæltsbroen uændret i 2017.
Der sker en mindre justering i priserne for lastbiler på 10-20 meter samt modulvogntog, hvor priserne stiger med 5 kr.

Storebælts pris- og rabatstruktur er fastsat af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Priserne justeres årligt på baggrund af den almindelige prisudvikling og er desuden en væsentlig forudsætning for, at A/S Storebælt kan afdrage på selskabets gæld.

Pris pr. enkelttur over Storebælt                     2016                    2017
Lastbil og bus under 10 m                                    715                      715
Lastbil og bus mellem 10 og 20 m                     1.130                   1.135
Lastbiler over 20 m og under 60 tons                  1.700                   1.705

 

Nyhedsbrev nr. 23 2016

45 timers reglen

I de enkelte EU lande dukker der lejlighedsvis sporadiske forsøg på bekæmpelse af social dumping op. Flere lande har indført mindstelønninger og i Holland kan nu også transportkunden anmeldes, hvor lastbilchauffører er nødt til at arbejde under forhold, der ikke overholder hollandske regler.

Om et nyt tysk politisk initiativ – se nedenfor – , hvor man lægger op til en tolkning af køre- hviletidsreglerne, så ophold i lastbilen under det 45 timers ugehvil forbydes, også er et skridt mod at gøre livet vanskeligere for østeuropæiske vognmænd vides ikke.

I Danmark er politikerne tilbageholdende med denne type initiativer. Krav om mindsteløn er der ingen politikere, der tør at fremsætte offentligt. Risikoen er nemlig at man kommer i gabestokken for at udfordre den højt berømmede “Danske Model”.

I praksis har vi allerede mindsteløn i Danmark. Men kun i transportbranchen og kun for de chauffører, der arbejder for de danske vognmænd, der overholder en overenskomst.

Tysk forbud mod 45 timers hvil i lastbilen på vej

I en pressemeddelelse fra en tysk SPD Bundesrat-politker, kan man læse at SPD & CSU/CDU er blevet enige om at nu skal 45 timers regulært ugehvil i lastbilens kabine koste bøder.

Der er lagt op til bøder til arbejdsgivere.Måske kommer der også bøder til chaufførerne.
Tiden må vise om lovændringen følger fransk lovpraksis, hvor det er speditøren/vognmanden der må til lommerne.

Man forventer at fremlægge lovændringsforslaget i Bundesrat til vedtagelse om 2 måneder.

Godt tilbud fra Netshoppen

Netshoppen byder på et par solide og prisgunstige tilbud til bløde pakker under juletræet – eller som personalegaver:

JULEPRIS: 279 kr.

Køb den lækre dunjakke HER.

JULEPRIS: 279 kr.

Køb den lækre jakke HER.

Konkurser i sværgodstransportbranchen

I den forløbne uge har branchen desværre oplevet nogle triste konkurser i sværtransport sektoren.

Det efterlader naturligvis et kapacitetsbehov. Det kunne se ud til, som andre er på vej med hjælp til vindmøllebranchen:
vindmoelle

 

Nyhedsbrev nr. 22 2016

Stor opbakning til RAV medlemsmøde

Bestyrelsen glædede sig over solid opbakning fra medlemskredsen, da der forleden var indbudt til medlemsmøde på Hovborg Kro.

Knap 80 deltagere fejrede fælles Mortensaften med den traditionelle menu: Andesteg og risalamande. Dermed var bunden lagt til et fornøjeligt indlæg af filosoffen og humoristen John Engelbrecht, der holdt foredrag med emnet: ”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”.

Engelbrechts ekvilibristiske ordstrøm om livet i almindelighed gav stof til eftertanke og krydderiet i form af anekdoter anledning til højlydt morskab.

Engelbrecht demonstrerede på fornem vis kunsten at balancere mellem livsfilosofi og humor – i filosoffens verden er humoren en særdeles vigtig ingrediens for at sikre et godt arbejds- og privatliv.

Det lykkedes Engelbrecht at give et farverigt portræt af humorens mangfoldighed og forskellighed, om livsmod og langsomhed, og sidst men ikke mindst arbejdsglæde og livsglæde.

Skal et fælles Mortensaften arrangement være en tilbagevendende begivenhed fremover – bestyrelsen overvejer!

img_4008-4

AFU: Bidrag til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Regeringen har opfundet en ny skat til arbejdsgivere:Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
Formålet med lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede er at sikre, at udstationerede lønmodtagere i Danmark kan få dækning for deres lønkrav fra deres udenlandske arbejdsgiver i henhold til den overenskomst, der er indgået.

Endvidere skal fonden inddrive tilgodehavender fra arbejdsgiveren og om nødvendigt dennes danske hvervgiver.

Fonden finansieres blandt andet af et bidrag fra alle ATP-pligtige arbejdsgivere i Danmark samt udenlandske arbejdsgivere, der er anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registeret).

Bidraget udgør 11,30 kr. for hver fuldtidsbeskæftiget lønmodtager, som arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidrag for.

Den samme bidragssats gælder for udenlandske arbejdsgivere, som er anmeldt i RUT-registeret, for hver fuldtidsbeskæftiget lønmodtager, der udfører den pågældende tjenesteydelse.

Spændende om de penge kommer ind?

Godt tilbud fra Netshoppen

VARM TERMOKEDELDRAGT

Bestil denne varme termokedeldragt til dig selv eller dine chauffører.

– Kvalitet:100% polyester
– Vandsøjletryk: 8.000 mm
– Størrelse: S-4XL
– Fås i 3 forskellige farver

KUN 399 kr.
Normalprisen er 1.349 kr.

Husk årlig kontrol af Code XL eller L trailere

DTL oplyser:

Når et køretøjs opbygning er blevet testet og godkendt i henhold til DIN EN 12642 Code XL eller L, skal der udføres årlige kontroller.

Opbygninger, der er testet og godkendt i henhold til DIN EN 12642, skal hvert år kontrolleres af en ekspert på feltet, hvis man vil bibeholde fordelene ved XL-godkendelsen. Det oplyser TÜV Nord Mobilität GmbH & Co. KG til DTL- Danske Vognmænd.

Kontrolorganet kan være et serviceværksted, producenten eller en testvirksomhed som f.eks. Dekra eller TÜV. De årlige kontroller skal dokumenteres i en logbog, som nogle producenter allerede udleverer ved leveringen af opbygningen. Efter den årlige test skal evt. mangler udbedres.

Dumper opbygningen til kontrollen, kan den stadigvæk anvendes. I så fald skal der ved lastsikring anvendes andre surringsmetoder, i forhold til at opbygningen ikke længere er XL-godkendt.

I Tyskland er det ikke usædvanligt, at en del afsendere, herunder bryggerier m.v., allerede inden lastning påbegyndes, kontrollerer om opbygningen nu også har en pletfri godkendelse.

 

Nyhedsbrev nr. 21 2016

Kære vognmandshustru!

slip for besværet og inviter manden med til Mortensaftens menu på Hovborg Kro:

Foreningen har udsendt indbydelse til foreningens næste arrangement – medlemsmødet den 10.11.16 i Hovborg – hvor den står på blanding af alvor, humor – og kroens gode mad!

Vi får besøg af den kendte filosof John Engelbrecht, der holder foredrag med emnet:

”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”

Forud for foredraget byder foreningen på Mortensaftens andesteg m/tilbehør og dessert.

Du kan hente kopi af indbydelsen her – tilmeldingsfristen er den 8.11.2016 – men tilmeld Jer gerne med det samme på dette LINK

Undgå ubehageligheder og ufrivillig ferie

Har du styr på, hvornår dit – eller dine chaufførers – EU-bevis skal fornyes? På billedet kan du se, hvilket felt du skal checke for dato (år-måned-dag):
foererkortDe nye chaufføruddannelsesbeviser udstedes med gyldighed i fem år fra udløbet af det gamle bevis, hvis uddannelsen er gennemført inden for tre måneder før udløbet af det gamle bevis.

Der sker altså ikke noget ved at være lidt i god tid, hvis det evt. passer med en lidt stille tid i vinterperioden.

DEKRA, Vejen har løbende opstart af EU-kurser ca. hver 2. uge. Se mere på DEKRAS kursuskalender.

Åbent hus hos Scania Esbjerg

SCANIA, Esbjerg oplyser følgende på deres Facebook side:

Vi vil rigtig gerne vise vores nye Scania lastbil-generation frem, fortælle om de nyheder den indeholder, samt tilbyde dig prøvekørsel. Vi håber at du har lyst til at komme og se den til vores åbent hus-arrangement, som afholdes hos Scania i Esbjerg lørdag d. 12 november kl. 09.00 til 16.00. Der vil blive serveret lidt mad og drikke ved arrangementet. Ved spørgsmål ring +45 25 51 94 03

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Planlægger du at holde lukket mellem jul og nytår?

Det er virksomheden, der fastsætter, hvornår medarbejderen skal holde ferie.

I skal varsle hovedferien med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel.

Når først ferien er aftalt eller varslet, ligger den fast og kan som udgangspunkt ikke ændres igen. Hverken af jer eller medarbejderen. I kan kun ændre medarbejderens ferie i helt ekstraordinære driftsmæssige situationer. Hvis I og medarbejderen er enige om det, kan I altid ændre medarbejderens ferie.

 

Nyhedsbrev nr. 20 2016

Hvad er et innovationsnetværk?

Det fremgår af hjemmesiden www.tinv.dk at målsætningen for Transportens Innovationsnetværk bl.a. er, at transport skal ses i sammenhæng og der skal skabes erfaringsudveksling og bygges bro imellem virksomheder og forskningsmiljøer.

Netværket vil øge muligheden for, at samle aktørerne på tværs af faggrænser og domæner, skabe synergi, identificere behov for nye teknologier og skabe projekter, der skal sikre implementering af den nye teknologi.

Udfordringerne i fremtiden spænder over et bredt felt og omfatter forskning, udvikling, demonstration og innovation i teknologier, systemer og menneskelige ressourcer.

Det lyder alt sammen fint og teoretisk – men hvad kan vi andre bruge den flotte målsætning til?

På hjemmesidens inspirationsliste er der et eksempel på, hvordan nyudviklet teknologi kan anvendes til i praksis at spare tid og penge hos vognmanden – endda fra en af foreningens egne medlemsvirksomheder.

Læs hvordan; Her!

Nye regler fra Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har opdateret en række bestemmelser i “Detailforskrifter for Køretøjer (2017)” samt i “Dimensionsbekendtgørelsen”.

Den lovlige længde for sættevogne til 45 fods containere forlænges med 15 cm til nytår. Længden er herefter 16,65 meter for vogntog, der består af en bil med sættevogn, der transporterer container eller veksellad med en længde på 45 fod som led i en intermodal transport.

Der er også andre ændringer af reglerne. Akselafstanden i en lastbils 2-akslede bogie med samlet akseltryk på 18.000 kg nedsættes med en halv meter fra mindst 1,80 m til mindst 1,30 m.

Endelig åbnes for sættevognstog bestående af to separate sættevogne, som kan sammenstykkes til én sættevogn.

Læs nyhedsbrevet fra Færdselsstyrelsen: Her!

RAV medlemsmøde den 10.11.2016

Indbydelse udsendes inden længe til foreningens næste arrangement – medlemsmødet den 10.11.16 i Hovborg – hvor den står på blanding af alvor og humor.

Vi får besøg af den kendte filosof John Engelbrecht, der holder foredrag med emnet:

”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”

John Engelbrecht beskriver sig selv som ” En humorens Robin Hood”:

Jeg er kendt som et legende menneske, og det er sikkert og vist, at jeg har været marmorkugle-konge og zenbuddhistisk fodboldspiller, jeg har været på klovnekursus og oplever mig selv som en poetisk klovn, filosofisk humorist eller humoristisk filosof, en åndelig sørøver og verdensvandrer med inspiration fra mange kulturer. Jeg er blevet kaldt “en humorens Robin Hood, der stjæler fra de vittige og gir’ til de kedelige”, en filosofisk Dario Fo, ordgøgler med verbalt boblebad, glødende idealist med særinteresse for social nytænkning, økologi, natursyn og spiritualitet – og så beundrer jeg gamle flyvemaskiner og træskibe”.

Du kan se en prøve på John Engelbrecht filosofiske humor på dette Youtube link

Foreningen inviterer denne aften medlemmer med ledsagere.

Inspiration til danske politikere?

Det hollandske parlament har netop vedtaget en lov, der giver nye klagemuligheder over social dumping i vognmandsbranchen.

Nu kan også transportkunden anmeldes, hvor lastbilchauffører er nødt til at arbejde under forhold, der ikke overholder hollandske regler. Indtil nu har det kun været muligt at anmelde det selskab, hvor lastbilchaufføren var ansat.

Hvordan loven kommer til at virke i praksis er svært at bedømme, men initiativet må vel være et skridt i retning af at begrænse udnyttelsen af chauffører fra lavtlønslande og den deraf følgende ulige konkurrencesituation på det vesteuropæiske transportmarked.

 

Nyhedsbrev nr. 19 2016

Nyt fra VOLVO Skifter Lastbil A/S

I den kommende weekend er der igen mulighed for at prøve kræfter med de tunge drenge når Skifter Lastbil holder “Åben grusgrav”.

Volvos entreprenørbiler og -maskiner kan afprøves i realistiske omgivelser og der vil være fri pølsevogn, så ingen går sultne eller tørstige hjem.

Læs om tid og sted: HER!

Du kan orientere dig om efterårets gode tilbud fra Skifter Lastbil – lige fra rygsække til månedens brugt bil – via dette link: www.skiftertrucks.dk

Vil du hellere se nyhedsbrevet som PDF-fil, kan den hentes: Her!

Nyhedsbrev nr. 18 2016

Godt vejr og godt humør – vellykket studietur til Zwolle

RAV studietur 2016 er netop afviklet. 45 medlemmer/ledsagere deltog og som det er tradition, var programmet komprimeret, så der også blev tid til lidt sightseeing i de skønne omgivelser i Nordholland.

Målet var Scania fabrikkerne i Zwolle, hvor Scania, Esbjerg v/Ole Kristiansen tog imod ved hovedøren, da bussen rullede ind.

Efter velkomst og en kort introduktion steg gæsterne på et eltog for at køre en rundtur i det kæmpemæssige fabriksanlæg for at følge tilblivelse af en Scania lastbil – lige fra de rå vanger til den færdige bil kunne rulle ud igennem fabriksporten ved egen motorkraft.

Hvert 5. minut går porten op og en ny produktion ruller ud og stiller sig i køen til afhentning. Godt 200 nye biler står på P-pladsen i en af de ca. 20.000 varianter, som Scania kan levere.

En imponerende demonstration af effektiviteten i en moderne industrivirksomhed – forklaret så tydeligt, at selv ikke teknisk kyndige besøgende blev fanget i opmærksomhed.

Bestyrelsen siger tak til SCANIA – og til de medlemmer, som tog med på turen!

RAV medlemsmøde – med alvor og humor

Ved foreningens næste arrangement – medlemsmødet den 10.11.16 i Hovborg – står den på blanding af alvor og humor – mest det sidste.

Vi får nemlig besøg af den kendte filosof John Engelbrecht, der holder foredrag med emnet:

”Arbejdsliv, kolleger og arbejde som kunst”

Et farverigt portræt af humorens mangfoldighed og forskellighed, om livsmod og langsomhed, og sidst men ikke mindst arbejdsglæde og livsglæde. Hvordan kan kreativ langsomhed bekæmpe stress med omtanke, livsglæde og humor? Hvordan kan man ændre mismod til livsmod? Hvilke nye rigdomsbegreber gemmer der sig i de nye sundheds- og lykketeorier sammen med flow- og kreativitets-modeller? Brugen af humor har en positiv sammenhæng med evnen til at skabe ændringsprocesser og påvirke forandringer.

Har man før oplevet John Engelbrecht, ved man at det ikke bliver kedeligt!

Derfor inviterer foreningen denne aften medlemmer med ledsagere.

Reserver venligst aftnen – indbydelse udsendes senere.

john-engelbrecht

Bruger du vinterdæk?

Efter kalenderen nærmer vinteren sig.

Nyhedsbrevet fra SDS handler derfor denne gang om gode tilbud på solide sutter til vinterføret.

Læs: NYNEDSBREV fra SDS

Vinterdæk er ikke lovpligtige i Danmark. Hvis monteret skal det være på alle hjul på samme aksel. Mindste tilladte mønsterdybde er 1 mm. Pigdæk er tilladt 1/11 – 15/4. Hvis monteret skal det være på hele vogntoget.

I andre lande gælder der anden lovgivning – læs om reglerne i andre europæiske lande: HER!

Olieprisen stiger – eller gør den?

Som det er fremgået af pressen de seneste dage, er OPEC blevet enige om at begrænse olieproduktionen, hvilket umiddelbart medførte en prisstigning.

Om stigningen holder er afhængig af om andre olieproducerende lande er solidariske – eller øger produktionen.

Tommelfingerreglen er, at en prisstigning på  $1 medfører en regulering med 3-5 øre pr. liter dieselolie i Danmark.

På ITD’s hjemmeside finder du forskellige værktøjer til at beregne brændstofprisens indflydelse på de totale kørselsomkostninger og en tabel over udviklingen helt tilbage til 1999.

Du finder oversigten: HER!

Har du ikke et password til hjemmesiden, kan du som medlem af RAV få adgang ved at kontakte ITD.

Ikke alting stiger

Trafik- og Byggestyrelsen har udarbejdet en ny bekendtgørelse, der fastsætter gebyrsatser for vejtransportområdet og regulerer visse beløb iht. færdselslovens § 59 2, og § 124, gældende for 2017.
De fleste faste gebyrer nedsættes.

 • Gebyret pr. syn og omsyn, der finansierer Trafik- og Byggestyrelsens administration af tilsynsordningen, er blevet reguleret med Finansministeriets sats for det generelle pris- og lønindeks, men forbliver 20 kr. pr. syn og omsyn i 2017.
 • Gebyrsatsen for legitimationskort for specialtransportassistance nedsættes fra 460 kr. i 2016 til 410 kr. i 2017. Gebyret finansierer Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til udstedelse, fornyelse og erstatning af identitetskort for specialtransportassistance.
 • Gebyrsatsen for chaufføruddannelsesbevis nedsættes fra 210 kr. i 2016 til 115 kr. i 2017. Gebyret for chaufføruddannelsesbeviset finansierer Trafik- og Byggestyrelsens omkostninger til administration af ordningen om kvalifikationsuddannelse.

Trafik- og Byggestyrelsens regulering af gebyrsatserne reducerer samlet set omkostningerne for branchen med ca. 2,0 mio. kr. ift. 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen regulerer satserne på vejtransportområdet med virkning pr. 1. januar 2017

Læs nyheden »

 

Nyhedsbrev nr. 17 2016

Er du frisk på en “afbudsrejse”

RAV studietur 2016 afvikles i næste uge fra torsdag den 22.9 til søndag den 25.9. og går til SCANIA Production i Zwolle med indlagt sightseeing i Amsterdam og omegn.

Foreningen har netop modtaget et afbud fra 2 turdeltagere, så der nu er 2 pladser ledige.

Er du frisk til en hurtig beslutning og kan du rive nogle dage ud af kalendere i næste uge, er der mulighed for at springe på bussen og deltage i en spændende tur der kombinerer det faglige med det underholdende.

Se programmet her og kontakt foreningen senest mandag inden kl. 10.00, hvis du har lyst og mulighed for at springe på bussen.

VOLVO i front

Volvo Trucks ligger efter en august med 106 nyregistrerede lastbiler over 16 ton nu på 907, hvilket giver en markant føring med en markedsandel på 31,2 procent.

Nummer to er Scania, der har fået nyregistreret 767 nye lastbiler over 16 ton i perioden fra 1. januar til og med 31. august. Det giver en markedsandel på 26,4 procent.

På tredjepladsen – 11,2 procentpoint efter – ligger Mercedes-Benz med 442 nyregistrerede lastbiler, hvilket giver en markedsandel på 15,2 procent. MAN følger efter med 424 lastbiler og en markedsandel på 14,6.
Se transportnyhederne.dk

 

Nyhedsbrev nr. 16 2016

Stort ryk ind til “Det Vilde Ræs”

Flagene blafrede på september himlen fra lastbilkranerne, der strakte sig højt til vejrs over udstillingsarealet hos NDI i Brørup, da foreningen i samarbejde med ITD og SUPERDÆK afviklede den store aktivitetsdag i lørdags.

De besøgende blev budt velkommen med blitzlys fra en af Politiets fotovogne, der holdt parkeret på adgangsvejen og dermed gav indledningen til de mange spændende aktiviteter, som bla. Politiet og Falck stod for.

I dagens anledning var blitzlyset fra ATK vognen alene blændværk – derimod var der mulighed for at gå hjem med den helt store præmie hos Superdæk, der udloddede præmier til en værdi af kr. 25.000.

De over 30 udstillere bød på et bredt sortiment af grej og serviceydelser til transportbranchen og de gentagne rundvisninger i NDI’s kæmpehaller med arbejdede værksteder trak hver gang et større publikum.

IMG_3988

Falck på hårdt arbejde

Falck stillede op med det tunge grej da man demonstrerede nogle af virksomhedens færdigheden i forbindelse med bjærgning af trafikofre og oprydning efter færdselsuheld.

En tankvogn var forulykket og havde fået nogle gevaldige knubs, så den var endt på siden.

Ved hjælp af luftpuder demonstrerede redderne hvorledes køretøjet lempeligt kunne rejses på højkant igen.

IMG_3990 (2)

Husk at checke motorolien!

I Ribe Amts Vognmandsforenings konkurrence var det nødvendigt at ramme de rigtige sekunder i et kvalificeret gæt for at gå hjem med et rejsegavekort på kr. 3.000: Hvor længe kunne Fredes gamle japaner køre uden motorolie? Langt de fleste gæt var for optimistiske for efter blot 15 sek. var der ikke mere liv i øsen.

Den stod derefter model til Falcks demonstration af frigørelse af ofre, der er fanget i et ulykkesramt køretøj.

Heldigvis har Daniel Boss Nielsen god forstand på gamle biler. Han afleverede det bedste gæt og kunne få overrakt sin præmie af formanden, der måtte sige farvel til sin japaner!

IMG_4002

Hurtige hænder bag disken

Heldigvis var det et erfarent personale, der bemandede fødevarehjørnet på NDI’s store gårdsplads.

Der var nemlig god efterspørgsel efter grillpølser med tilhørende drikkevarer, da grillene var varmet op og fadølshanerne kølet ned.

Det gode vejr styrker appetitten, men RAV medlemmer og foreningens venner, der sammen med ITD personale bemandede disken, var forberedt, så ingen behøvede at undertrykke hverken sult eller tørst!

IMG_3998

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

SJ Thermo ApS v/Søren Lund Jepsen, 6690 Gørding

 

Nyhedsbrev nr. 15 2016

Godt vejr til det “Det Vilde Ræs”

Prognosen for vejret den 3.september i Brørup tegner til at passe fortrinligt:

Holder udsigten, bliver der både vejr til at nyde de mange spændende udendørsaktiviteter – og til at slappe af indendørs med en snak med udstillere og kolleger når bygen kommer forbi!

Læs seneste nyt om “Det Vilde Ræs” her!

Tilmeld dig lynhurtigt via dette link: Tilmelding til Det vilde Ræs

Skulle du ikke få dig tilmeldt – men alligevel får lyst og lejlighed til at kigge ind – har vi både plads og en pølse til dig og dine ledsagere!!

“Vejen frem” – i Vejen

Vejen Kommune inviterer til en formiddag om transportbranchens udfordringer med fokus på løsningsmuligheder torsdag 29. september. Arrangementet med titlen “Vejen Frem – for transportbranchen” finder sted mellem klokken 9.00 og klokken 12.00 på Jacob Gades Allé nummer 1 i Vejen er en formiddag for transportvirksomheder, interesseorganisationer, uddannelsessteder, politikere og andre interesserede

Der sættes fokus på udfordringen med at finde kvalificeret arbejdskraft, herunder især chauffører, når Transportens Uddannelsesfond, Meldgaard og SPF-Danmark fortæller om deres erfaringer.

Derudover er der tre forskellige spor om import- og eksportmuligheder, lovgivning og myndighedsbehandling samt vejgodstrafikkens omfang og udvikling på vejnettet.

Det er gratis at deltage.

vejr brorup
Interesserede kan se mere om arrangementet og tilmelde sig her:

 

Nyhedsbrev nr. 14 2016

Falck klipper Fredes gamle Mazda i stykker

En familie sidder fastklemt i deres bil eller lastbilchaufføren er væltet med et vognlæs korn. Det er eksempler på de redningsopgaver, som Falck kan løse.

Se de voldsomme kræfter der udløses ved frigørelse, når Falck laver en live demonstration til Det Vilde Ræs! lørdag den 3. september 2016 hos NDI i Brørup.

Læs om nogle af de øvrige spændende aktiviteter i:  Nyhedsbrevet

Af hensyn til cateringen er tilmelding nødvendigt – husk du må tage 2 ledsagere med.

Tilmeld dig lynhurtigt via dette link: Tilmelding til Det vilde Ræs

Medlemmer tager godt imod invitation til årets studietur

Ved tilmeldingsfristens udløb i dag kl. 12.00 havde 46 medlemmer og ledsagere tilmeldt sig til årets studietur, som går til Scania Production Zwolle, der er Scanias største og mest moderne samlefabrik i Europa.

Det betyder, at turen kan gennemføres og endeligt turprogram med praktiske oplysninger sendes til turdeltagerne i løbet af de kommende uger.

Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed med den solide tilslutning!

Bøderne kommer til Danmark

Et skarp rødt lys i forruden efterfulgt af lidt banden er dagligdagen på de europæiske veje, hvor fartkontroller er en naturlig del af vejbilledet. Nu kan det dog være, at selve banderiet bliver større, da SKAT også er begyndt at give oplysninger om ejerne af køretøjerne til udenlandske myndigheder. Det betyder, at bøderne faktisk kommer frem – selv om billedet er taget uden for Danmarks grænser.

Som udgangspunkt er vi godt tilfredse, da alle har et ansvar for at afvikle trafikken lovligt og sikkert, men vi er bekymrede for retssikkerheden, forklarer chefkonsulent hos ITD, Anders Jessen. (Kilde: ITD)

Læs hele nyheden: Her!

2015 godt år for OK a.m.b.a.

Foreningens samarbejdspartner, OK, fik igen et rigtigt flot regnskabsmæssigt resultat i 2015.

Det betyder, at andelshaverne kan glæde sig over at få udbetalt/hensat en bonus, der svarer til kr. 0,188 inkl. moms pr liter.

Set over de sidste 5 år er ligger man på et gennemsnit på kr. 0,194 inkl. moms pr liter.

Sammenholdt med den rabatsats, som foreningens medlemmer tilbydes, er der mulighed for at opnå en ganske betragtelig besparelse på brændstofomkostningerne.

Vil du have en bid af kagen, kan du møde OK på “Det vilde Ræs” – eller klik på logoet:

Velkommen til nyt medlem

Foreningen byder hjerteligt velkommen til nyt medlem:

Jørgen Mortensgaard, 7450 Ikast

 

Nyhedsbrev nr. 13 2016

Velkommen tilbage!

Redaktionen håber, at nyhedsbrevets læsere har nydt sommeren og at der har været tid til lidt ferie.

Efteråret står for døren – vejrmæssigt er den indtrådt – forhåbentligt med travlhed for branchen. Tiden indtil jul forstyrres ikke af helligdage eller andre planlagte ophold i aktiviteterne. Derfor bør det være en stabil periode, med mulig for at tjene en skilling – hvis ellers de øvrige uforudsigelige faktorer arter sig!

I foreningen er planlægningen af efterårets aktiviteter og medlemstilbud (næsten) på plads: Der lægges ud med en lørdag i Brørup, hvor man kan opleve “Det vilde Ræs” hos Superdæk, invitation til årets studietur er udsendt og så samles vi til medlemsmøde i Hovborg i november.

Læs nedenfor om efterårets tilbud

Invitation til årets studietur er udsendt

Scania Production Zwolle er Scanias største og mest moderne samlefabrik i Europa. På fabrikken samler 1500 medarbejdere op til 150 lastbiler om dagen på to produktionslinjer.

Vi har fået lov at kigge ind på fabrikken – bestyrelsen for RAV indbyder derfor medlemmer med ledsager til en spændende tur til Scania Zwolle i perioden 22. – 25.9.16.

I turen indgår bl.a. besøg på Scanias museum, hvor de historisk interesserede kan opleve køretøjer fra dengang Scania hed Vabis.

Hent kopi af indbydelsen her – og tilmeld Jer gerne med det samme. Sidste frist er den fredag den 19. august 2016 kl. 12.00. Turen gennemføres ved minimum 30 deltagere.

“Det vilde ræs” i Brørup

I samarbejde med Superdæk og ITD inviterer foreningen dig og 2 af dine venner til at deltage i årets fedeste inspirationsdag lørdag den 3. september.

Udover en messe, hvor branchens leverandører viser deres produkter og giver gode tilbud, er der dagen igennem masser af aktiviteter og konkurrencer.

Hent invitationen og læs det fulde program via dette link: Invitation til Det Vilde Ræs

Af hensyn til cateringen er tilmelding nødvendigt – husk du må tage 2 ledsagere med.

Tilmeld dig lynhurtigt via dette link: Tilmelding til Det vilde Ræs

Har I Danmarks bedste chauffør?

Igen i år er den international vejgodstransportorganisation, IRU, på jagt efter gode og dygtige chauffører, der kan fungere som ledestjerner for specielt branchens unge medarbejdere. Men det kræver mere end en almindelig god indsats at blive medaljebeklædt .

Har du en chauffør, der kunne fortjene hæderen, kan du læse om betingelserne: Her!

Ansøgninger indsendes til IRU via ITD, og medlemmer af RAV har adgang til at indstille.

Har du fået et overenskomstkrav?

Som virksomhedsejer kan du opleve at blive kontaktet af et fagforbund, der ønsker at få dig til at tegne overenskomst for din virksomhed. Sådan en henvendelse må ikke bare ryge i skuffen.

Det er i princippet frivilligt, om du ønsker at tegne en overenskomst eller ej. I praksis har fagforbund dog mulighed for at iværksætte en konflikt mod din virksomhed, hvis du ikke ønsker at tegne overenskomst.

ASE har skrevet en artikel, hvor man giver nogle gode råd – hent: Artikel fra ASE

 

Nyhedsbrev nr. 12 2016

Foreningen har afholdt medlemsmøde den 16.06.16

Bestyrelsen glædede sig over et velbesøgt medlemsmøde forleden, hvor direktør Jens Bjørn Poulsen fra GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgivere) holdt indlæg om, hvordan de brancher, som arbejdsgiverforeningen omfatter, har løst problemet med mangel på arbejdskraft.

Referat fra mødet udsendes senere, når foreningens hjemmeside er reetableret efter virusandreb.

Derudover var der et indlæg om en ny overenskomst på transportområdet, som for nyligt er indgået mellem ITD-A og Krifa.

Du kan løse mere om overenskomsten på arbejdsgiverforeningens hjemmeside: www.itdarbejdsgiver.dk

Hjemmesiden ramt af virus

Foreningens hjemmeside har gentagne gange været udsat for angreb fra hackere fra det meste af verden.

Hidtil har forskellige værktøjer holdt de ubudne gæster fra døren. Men for nyligt lykkedes det for en anonym indbrudstyv at få placeret et mistænkeligt link på forsiden, som gjorde det nødvendigt at lukke hjemmesiden af sikkerhedshensyn.

Det har ikke været muligt at finde frem til, hvor virussen er gemt. Derfor skal hjemmesiden genskabes helt fra bunden.

Foreningen håber snarest muligt at kunne genåbne hjemmesiden i nyt design.

Sommerhilsen fra Superdæk

Salgsfolkene fra Superdæk har fået sommerhatten på og fundet nogle gode tilbud frem.

Se dem her!

Lastbiler må følge hastighedsangivelser i byzone

Lastbiler må fra 1. juli må lastbiler følge den skiltede hastighed i byzone op til 70 km/t. Dermed afskaffes særreglen om, at lastbilers hastighed i tættere bebygget område ikke må overstige 50 km/t, uanset om der er fastsat en højere lokal hastighedsgrænse.

Lastbiler må fortsat højest køre 70 km/t på landeveje og motortrafikveje, hvor andre trafikanter typisk må køre 80 km/t.

Ændringen kommer efter en beslutning i Folketinget i april om at afskaffe særreglen.

God sommer!

Redaktionen holder sommerferie og vender tilbage i august.

Alle læsere af nyhedsbrevet ønskes en GOD SOMMER!

Nyhedsbrev nr. 11 2016

Velkommen til RAV medlemsmøde den 16.06.16

Kan vognmandsbranchen i fremtiden overleve uden udenlandsk arbejdskraft?

Iflg. en analyse fra 2015 udarbejdet af L & F oplever næsten hvert tredje landbrug, der søger medarbejdere, aldrig eller kun sjældent, at der er nok danske ansøgere med de ønskede faglige kompetencer, og fire ud af ti har ansat udlændinge, fordi de ikke kunne få kvalificerede danskere.

Hvordan har gartneri-, land- og skovbrugets arbejdsgivere klaret den udfordring og er ”integrationen” lykkedes?

Det kommer direktør Jens Bjørn Poulsen fra GLS-A (Gartneri-, Land- og Skovbrugets arbejdsgivere) og fortæller om på medlemsmødet.

Derudover bliver der et indlæg om en ny overenskomst på transportområdet, som for nyligt er indgået mellem ITD-A og Krifa.

Hent kopi af programmet her – og tilmeld dig gerne med det samme!

Tag med tur med og til ITD

De kommende uger byder på en række spændende tilbud om uddannelse, informationer og en tur ud i det blå fra ITD.

Arrangementerne er åbne for RAV medlemmer – tilmeldning via hjemmesiden (se link)
Tirsdag den 14. juni:

Køre- og hviletidsdag klokken 8.30-13.00 (for alle)
Klokken 8.30 starter dagen med morgenbrød for alle dem, der vil vide mere om køre- og hviletid. På den måde er alle sikre på at få et godt fundament for dagen.ITD’s køre- og hviletidsdag sætter fokus på alt det nye, der er sket inden for emnet, og der er interessante oplægsholdere.

ITD er vært ved en frokost for alle deltagere.

Læs mere her. Link til tilmeldingen.
Ny overenskomst, informationsmøde klokken 18.00-20.00 (for alle)
ITD Arbejdsgiver giver en status på arbejdet og en grundig introduktion i, hvordan den nye overenskomst er skruet sammen. Herunder, hvordan den nye er anderledes fra de gamle overenskomster.Samtidig giver arbejdsgiverforeningen også råd og vejledning i, hvordan den nye forening kan hjælpe med en øget grad af organisering i branchen.

ITD sørger for lidt at spise.

Læs mere her. Link til tilmeldingen.NB samme arrangement i Middelfart den 8. juni 2016

Søndag den 25. juni 2016

MC-tur for motorcykelentusiaster (tidligere omtalt i nyhedsbrevet) – Hent program her!
Sidste tilmeldingsfrist er den 13. juni 2016 – her

Varevogne under ordnede forhold

Folketinger har slutbehandlet og vedtaget forslag,der skal give varebiler ordnede forhold når de transporterer gods.
Socialdemokratiets beslutningsforslag B165 om adgangskrav til godstransport med varebiler blev slutbehandlet af Folketinget i eftermiddag. Som forventet blev forslaget vedtaget.
Det betyder, at transportministeren til efteråret skal til at kigge på, hvordan godskørselsloven kan indrettes, så man også indregner de ca. 5.000 virksomheder, der kører godstransport for fremmed regning med varebiler.

Der skal stilles krav til virksomhedens faglige kvalifikationer, økonomi, restancer til det offentlige, vandel og god skik, virksomhedsform og forretningssted samt til uddannelse af varebilschauffører.

Læs lovforslaget her!

Varebilerne kommer dog ikke med ind under køre- og hviletidsreglerne i denne omgang.

Nyhedsbrev nr. 10 2016

Ny overenskomst på transportområdet

Som det er fremgået af dagspressen har ITD Arbejdsgiverforening for nyligt tegnet overenskomst med Kristelig Fagforening (Krifa).

Til forskel fra andre overenskomster på transportområdet, hvor 3F er partner, er der tale om en minimallønsoverenskomst, hvor mindste timelønnen for chauffører, lagermedarbejdere, mekanikere og øvrigt ansatte ligger på mindst 137,00 kr. pr. time.

Ud over mindstelønnen skal der i hvert enkelt tilfælde forhandles personlig løn mellem virksomheden og den ansatte, som baseres på erfaring og anciennitet. Diverse tillæg vil også indgå i denne del. Overenskomsten indebærer en stor fleksibilitet med mulighed for lokale fravigelser flere steder.

Overenskomstens hele ordlyd kan læse på ITD-A’ hjemmeside side via dette link: Overenskomst

På foreningens kommende medlemsmøde den 16. juni 2016 vil vi informere nærmere om aftalens hovedpunkter.

Skal vi have hjælp udefra?

Skal man stole på “folkesnakken” er der mange steder igen mangel på chauffører.

Om manglen alene drejer sig om velkvalificerede og erfarne chauffører eller i det hele taget medarbejdere med et stort kørekort, som er villige til at påtage sig et job, er svært at afgøre.

Ingen tror vel på, at der er tale om en generel afvandring fra erhvervet, fordi chaufførjobbet er for krævende og giver nogle udfordringer til familieliv, risiko for bøder og lille sikkerhed i jobbet.

Men ingen kan garantere, at vi ikke på sigt kommer i samme situation som andre erhverv som eksempelvis landbrugs- og gartnerierhvervet, der efterhånden er helt afhængig af udenlandsk arbejdskraft?

Hvordan har disse sektorer så klaret omstillingen? Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft kan medføre en mindre kulturændring i virksomheden og der stilles andre krav til instruktion, sprog, indkvartering og kundetilpasning.

Det får vi svaret på når direktør for Gartneri- Land- og Skovbrugets Arbejdsgiverforening,

Jens Bjørn Poulsen kommer og giver et indlæg på foreningens næste medlemsmøde på Hovborg Kro den 16. juni.

 

Månedsbrev fra Brørup

Denne måneds nyhedsbrev fra SDS byder på tilbud om gratis app til mobiltelefonen, der giver hurtig adgang til break-down service – samt “skræmmende priser” på trækdæk.

Hent nyhedsbrevet her

Vil du være DEKRA Partner?

Det betyder, at DEKRA kvit og frit kan tilbyde at håndtere kursusadministrationen for dig. Dette inkluderer både tilmelding til kurser og ansøgning om løntabsgodtgørelse.

Som DEKRA Partner har du også mulighed for gøre brug af en gratis rekrutteringsservice.
Du fortæller blot hvad du søger og hvilke krav du har til dine chaufførernes kvalifikationer, så finder man kandidater til dig – herved sparer du tid og ressourcer.

Vil du høre mere om DEKRA Partner konceptet, eller har du brug for mere information omkring kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Susanne Jensen-Iversen
Tlf. 31 63 20 40
Mail: susanne.jensen-iversen@dekra.dk

Næste begivenheder i RAV kalenderen

Medlemsmøde torsdag den 16. juni 2016 kl. 18.00 i Hovborg

Program følger

Udflugt for motorcykel entusiaster ud i det grønne lørdag den 25. juni 2016

Program følger

 

Nyhedsbrev nr. 9 2016

Jubilæum i Hejnsvig

Den 1. juni er det 40 år siden vognmand Aksel Junker startede som chauffør hos sin far, Jørgen Junker.

I 1993 overtog Conni og Aksel forretningen og nærmer sig dermed snart 25-års jubilæum som selvstændige.

Forretningen drives nu som dengang som et familiefirma med transport af korn- og foderstoffer efter principperne om, at materiellet til enhver tid skal være iorden og præsentabel og kunderne skal have en ordentlig service.

Jubilæet fejres med åbent hus:

Lørdag d. 30. april fra kl. 12.00, på firmaets adresse Østermarksvej 35, i Hejnsvig

Hent kopi af indbydelsen: her

UNO-X skærper kampen mod dieseltyveri

Hvert år mister vognmænd millioner på omfattende dieseltyverier. Nu skal en moderne teknologi hjælpe med at stoppe den del af tyveriet, der begås af de ansatte.
Dieselolie er blevet så eftertragtet, så mange vognmænd har problemer med svind og derfor er de meget interesseret i den intelligente videoovervågning, som Uno-X nu indfører på deres tankstationer.

Se video på tvsyd.dk

Oprydning i Brørup

SUPERDÆK har holdt forårsoprydning på lageret og har fundet nogle dæk i 7 forskellige gængse størrelser, der tilbydes til forårspriser.

Hent en oversigt: her!

RAV kalenderen

Bestyrelsen har fastlagt årets arrangementsoversigt – så der er mulighed for allerede nu at sætte kryds i kalenderen ved spændende arrangementer resten af året:

Udflugt for motorcykel entusiaster ud i det grønne lørdag den 25. juni 2016

Program følger

Medlemsmøde torsdag den 16. juni 2016 kl. 18.00 i Hovborg

Program følger

RAV studietur den 22.09. – 25.09.16

Målet er Scania fabrikkerne i Zwolle med efterfølgende besøg i Amsterdam. Indbydelse med program udsendes i løbet af sommeren

Vognmandstræf i Brørup lørdag den 3. september 2016

Vi forsøger at få stablet en spændende udstilling på benene i samarbejde med NDI og andre af vore  samarbejdspartnere med gode tilbud og lidt festlig underholdning!

Medlemsmøde torsdag den 10. november 2016 kl. 18.00 i Hovborg

Program følger